Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?

Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?

Origenes, 6.8. 2023

Významný starokřesťanský teolog Origenes (+253) znovu připomíná tu ústřední pravdu křesťanství, že Bůh se v čase stal člověkem, aby nás přivedl na duchovní výšinu k poznání a nazírání svého věčného Božství, čímž nazírajícím jej uděluje věčnou spásu a podíl na jeho božské slávě, jakou Ježíš Kristus, Syn Boží "plný milosti a pravdy" (J 1,14), zjevil i svým apoštolům na Hoře Proměnění.

 

promeneni-pane-armenie-001-men.jpg Zeptá-li se nás tedy Kelsus[1], jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu, odpovíme: Slovo Boží, jež je v těch, kteří Ho hledají nebo přijímají, když se zjevuje, dokáže ukázat a odhalit Otce, který nebyl před příchodem Slova viděn. Neboť kdo jiný může spasit a přivést lidskou duši k nejvyššímu Bohu než Bůh‑Slovo? „To Slovo bylo na počátku u Boha" (srov. J 1,1-2), ale kvůli těm, kteří jsou spjati s tělem, kteří jsou tělem, se samo také „stalo tělem" (srov. J 1,14), aby Ho mohli přijmout ti, kteří Ho nedokázali nahlížet, dokud „bylo Slovem" a „bylo u Boha" a „bylo Bůh" (srov. J 1,1). A to Slovo, které promlouvalo tělesným hlasem a které bylo zvěstováno (srov. 1J 1,2-3) jako „tělo", zve k sobě ty, kteří jsou tělem, aby byli nejprve zformováni „Slovem, které se stalo tělem" (srov. J 1,14) a následně aby je pozvedlo k nazírání samotného Slova, takového, jakým bylo, než „se stalo tělem", aby v opoře o počáteční nauku podle těla a v povznesení nad ni říkali: „A pokud jsme kdysi znali Krista podle těla, nyní Ho již takto neznáme" (2Kor 5,16).

Slovo se tedy „stalo tělem", a stavše se „tělem" „přebývalo mezi námi" (srov. J 1,14) a nikoli mimo nás:, a přebývaje mezi námi nezůstalo u své prvotní podoby, ale zavedlo nás na duchovní „vysokou horu" (srov. Mt 17,1 a par.) a ukázalo nám svoji slavnou podobu a jas svých šatů (srov. Mt 17,1-3; Mk 9,2-4), a ne jen svých šatů, ale též duchovního zákona, který symbolizoval spolu s Ježíšem „ve slávě" (Lk 9,31) spatřený Mojžíš, a ukázalo nám i celé proroctví, které nezaniklo vtělením Slova, ale bylo uvedeno do nebe, čehož symbolem byl Eliáš.

Kdo k tomuto dospěl, ten může říci: „Spatřili jsme Jeho slávu, slávu, jakou má od Otce Jednorozený, plný milosti a pravdy" (J 1,14).

Kelsus si tedy hloupě vymyslel údajnou odpověď na svoji otázku: „Jak je podle vás možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?" Neboť výše jsme představili naši odpověď.

 

[Origenes: Contra Celsum, VI, 68. Na základě polského překladu (Orygenes: Przeciw Celsusowi, Warszawa 1977) a řeckého textu (Origenes Werke, 2, Buch V-VIII Gegen Celsus, Die Schrift vom Gebet, Leipzig 1899, s. 138) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě  
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Především se oddej četbě Božích Písem!  
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my  
Proti Celsovi (Contra Celsum)  
"Učinil mne vybraným šípem"  
Zač se modlit především?   

 

Související články:

Řehoř z Nyssy: Poznání Boha  
S pohledem upřeným na Ježíše  
Anastasius Sinajský: Z řeči na Proměnění Páně  
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry   
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce   
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství 
Yves Congar: Nehledat ve světě svůj vlastní prospěch, ale spatřovat v něm Boha   
Michael Špaček: Poznání všech věcí a Boha v nich podle Tomáše Špidlíka (1/4)  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
"Toto je můj Syn, můj jediný Zákon - Ten poslouchejte" 
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha     
Nerses Šnorhali: Proměnění   
Proč se Bůh vtělil  

 

Poznámky:


[1] Kelsus (2. stol.), kterému je věnován celý Origenův spis Contra Celsum („Proti Kelsovi"), z nějž pochází i přeložený úryvek, byl pohanský filosof, jenž svého času napsal dílo proti křesťanství s názvem Pravdivé slovo, na základě čehož byl následně Origenes vyzván, aby proti tomuto dílu sepsal teologickou reakci, jíž je právě Origenův spis Contra Celsum, v němž důkladně probírá Kelsovy jednotlivé výroky a námitky proti křesťanství a reaguje na ně z hlediska křesťanské víry a vyvrací nepravdy, které Kelsus o křesťanství tvrdil. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 317x

další články