Nacházíte se na: Theofil > Bible > Především se oddej četbě Božích Písem!

Především se oddej četbě Božích Písem!

Origenes, 19.9. 2023

Niterné, osobní spojení s Bohem zajišťují nejen svátosti, které on ustanovil, ale i jeho slovo, zaznamenané v Písmu. Právě proto již první křesťané tíhli k rozjímání Písma, takže se stalo jak pramenem jejich duchovnosti, tak zdrojem teologie církevních otců. Proto mnozí z nich opakovaně vyzývali k četbě Písma, podobně jako proslulý starokřesťanský teolog Origenes (+253) v následujícím úryvku z jeho dopisu maloasijskému biskupovi Řehořovi Divotvůrci (+270).

 

cteni-bible-001-vyr-men.jpg  

Především se tedy, pane a synu můj, oddej četbě Božích Písem[1], a to s pozornou oddaností! Vskutku je nám velmi zapotřebí této pozorné oddanosti při četbě Božích Písem, abychom nemluvili a neusuzovali ukvapeně. A když čteš takto bedlivě Boží Písma, s očekáváním plným víry a milým Bohu, tluč na jejich zavřené dveře, a bude ti vrátným otevřeno, jak řekl Ježíš: „Vrátný mu otevírá" (J 10,3). A v oddání se pilné posvátné četbě, náležitým způsobem a s nezlomnou vírou v Boha, hledej zrakům většiny skrytý smysl Božích Písem. Neustávej však tlouci a hledat. A velmi potřebnou je rovněž i modlitba za pochopení Božích skutečností. Vybízí nás k ní Spasitel, který řekl nejen tato slova: „Tlučte, a bude vám otevřeno" a: „Hledejte, a naleznete", ale také: Proste, a bude vám dáno" (Mt 7,7; Lk 11,9).

 

[Origenes: List Řehoři Divotvůrci, 4 (3). Podle polského vydání (Orygenes: Korespondencja, Kraków 1997, s. 44) a řeckého textu (J.-P. Migne: Patrologia graeca, XI, Paris 1857, sl. 92) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Proti Celsovi (Contra Celsum)  
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my   
Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm   
Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?   
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě   
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
"Učinil mne vybraným šípem"  
 Zač se modlit především?    

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží  
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Jeroným: Neznalost Písma je neznalostí Krista
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?   
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace) 
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím 
Prokop Švach: Svědectví starokřesťanských autorů o inspirovanosti Písma  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)  
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě  

 

Poznámky:


[1] Množné číslo „Písma", a nikoli singulár „Písmo", jak jsme zvyklí dnes, křesťané ve starověku užívali z toho důvodu, že jednak Bible není jednou knihou, ale je souborem mnoha knih neboli „Písem" (řec. γραφαι [grafai]), ale také tímto výrazem označovali jednotlivé výroky biblických, Bohem inspirovaných knih, které později utvořily biblický kánon. Podobná vyjádření najdeme již v Bibli, např. ve výrocích samotného Ježíše nebo jeho apoštolů, když o spisech Starého zákona hovoří jako o „Písmech" (viz např. Mt 21,42; 22,29; 2Pt 3,16 ad.). Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 271x

další články