Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa

Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa

Origenes, 22.11. 2023

Ježíš Kristus je Bohem a jeho proroky zaslíbený král, ovšem jeho království není z tohoto světa, proto jej nemohly ohrozit ani úklady Herodovy, ani úklady ďábla, kteří usilovali o jeho život, neboť se obávali o svoji moc, uplatňovanou v tomto světě, jak to připomíná i velký starověký teolog Origenes (+253) ve svém díle "Proti Kelsovi".

 

mladatka-betlemska-utek-do-egypta-upr-2-men.jpg
 

 

Herodes se rozhodl Ježíše zabít, veden ve své ničemnosti protikladnými přesvědčeními a podněcován zaslepeným a ničemným ďáblem, který od samého počátku spřádal plány proti Spasiteli, neboť chápal, že Kristus je a bude někým velkým. Avšak anděl, který střežil chod věcí, poradil Josefovi, aby se s dítětem a jeho matkou odebral do Egypta (Mt 2,13) ... Herodes však pobil všechny děti v Betlémě a okolí, neboť předpokládal, že takto zabije rovněž právě narozeného krále Židů (srov. Mt 2,1-18). Neviděl totiž Moc, která bez ustání bdí nad těmi, o něž bylo s ohledem na dobro lidí třeba pečovat a chránit je. Mezi nimi důstojností a znamenitostí vynikal Ježíš. Ježíš měl být králem, ale ne v tom smyslu, jak se domníval Herodes, nýbrž tak, jak bylo třeba, aby Bůh pro dobro poddaných udělil moc Tomu, který neměl udílet dobra takříkajíc obyčejná a nedůležitá, ale měl svůj lid vychovávat a vést k poslušnosti skutečně Božím zákonům. Ježíš to věděl a prohlašoval, že není králem v tom smyslu, jak to mnozí chápou, nýbrž když učil o mimořádné povaze svého království, řekl: „Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Avšak moje království není z tohoto světa" (J 18,36).

 

[Origenes: Proti Kelsovi, I, 61. Z polského vydání (Orygenes: Przeciw Celsusowi, Warszawa 1977, s. 115-116) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora: 

Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba" 
Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu? 
Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm 
Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 
Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Především se oddej četbě Božích Písem! 
Spolu s Ním jsme z mrtvých vstali i my 
Proti Celsovi (Contra Celsum) 
"Učinil mne vybraným šípem"  
Zač se modlit především?  

 

Související články:

Kristus Král 
Terezie od Ježíše: Ty jsi Král!  
Romano Guardini: Svátek mláďátek  
Irenej z Lyonu: Kristus je králem všech lidí   
Richard Špaček: O královském úřadě Kristově  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král   

 

[RSS]

Přečteno 160x

další články