Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Anděl, andělé

Anděl, andělé

věrouka, angelologie

Anděl, andělé

(z řec. αγγελος [angelos] - "posel", "vyslanec", "někdo poslaný"; lat. angelus)

 

Anděl je podle církevního učení čirý duch, stvořený Bohem k jeho chvále a ke službě lidem.

Andělé jsou pouzí duchové, kteří mají rozum a svobodnou vůli, ale nemají hmotné tělo. Čteme-li v Písmu svatém o „tváři" nebo „křídlech" andělů, jedná se o obrazné vyjádření: tvář značí jejich činnost bohopocty, křídla pak oandele-1-men.jpgchotu k plnění Božích rozkazů.

Andělů je veliké množství. Na základě Písma svatého a tradice se rozeznávají tři hierarchie a devět andělských kůrů (sborů): serafíni, cherubíni a trůny (které nazírají na Boha), panstva, knížectva a mocnosti (zabývají se věcmi světa), síly, archandělé a andělé (vyplňují zvláštní Boží příkazy).

Když Bůh stvořil anděly, byli dobří a blažení, obdařeni posvěcující milostí a mnohými dokonalostmi. Nadpřirozenou blaženost si měli zasloužit, a proto je Bůh podrobil zkoušce. Mnozí andělé ve zkoušce neobstáli. Věrní andělé byli od Boha odměněni věčnou blažeností, avšak andělé, kteří zhřešili, byli na věky zavrženi do pekla (zlí duchové). Hříchem padlých andělů byla pýcha, neboť chtěli být rovni Bohu a na něm nezávislí.

Svatí andělé se k nám chovají přátelsky: milují nás, povzbuzují nás k dobrému, chrání nás na těle a na duši a prosí za nás. Zlí duchové nás naopak nenávidí, navádějí a pokoušejí nás ke hříchu, hledí nám škodit na těle i na vnějším majetku a chtějí, abychom jednou přišli do pekla.

Katolická církev uctívá zvláště archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela a anděly strážné.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně mírně upraveno.)  

 

Související články:

Josef Pospíšil: Andělé 1 - Existence andělů 
Josef Pospíšil: Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí 
Josef Pospíšil: Andělé 3 - O dokonalosti andělů
Josef Pospíšil: Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni
Josef Pospíšil: Andělé 5 - O počtu andělů
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy  
Origenes: Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie    
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny  
León-Joseph Suenens: Všudypřítomná láska Boha  
Řehoř Veliký: Výklad jmen hlavních andělů  
Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly
Terezie z Lisieux: K andělu strážci  
Pseudo-Makarius: Budoucí život 
Andělská chvála Trojice Svaté   
 

 

 

Antonín Salajka, 28.9. 2009

Přečteno 3781x

další křesťanské pojmy