Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > O zvěstování blahoslavené Panny

O zvěstování blahoslavené Panny

sv. Tomáš Akvinský, 23.3. 2014

Událost zvěstování anděla Panně Marii a její početí Syna skrze Ducha svatého znamená obrat v dějinách nejen lidstva, ale celého vesmíru - je totiž změnou kursu celého stvoření: již ne od Boha, ale k Bohu; již ne bez Boha, ale s Bohem. Skrze Mariino "Ano" se děje příklon celého stvoření k příklonu Boha, který se v Mariině lůně stává člověkem. Jak tuto událost reflektuje velký teolog sv. Tomáš Akvinský (+1274), si lze přečíst v následujícím úryvku ze Summy theologické.

 

fra-angelico-zvestovani-001-vyr-men-1.jpg

 

1. Zda bylo nutné zvěstovat bl. Panně, koho měla počít

 

Anděl jí řekl: „Hle, počneš a porodíš syna" (Lk 1,31).

Odpovídám, že bylo vhodné zvěstovat bl. Panně, že počne Krista.

Za prvé, aby se zachoval patřičný řád spojení Syna Božího s Pannou; aby totiž její duch byl o něm poučen dříve, než ho počala tělem; proto Augustin v knize O panenství (hl. 3.) praví: „Maria přijímající víru v Krista je blahoslavenější než počínající tělo Kristovo." A pak dodává: „Mateřské příbuzenství by Marii nic neprospělo, kdyby šťastněji nenosila Krista v srdci než v těle."

Za druhé, aby mohla být spolehlivějším svědkem tohoto tajemství, když o něm byla Bohem poučena.

Za třetí, aby služby své poslušnosti nabídla Bohu dobrovolně: k čemuž se ukázala ochotnou, řkouc: „Hle, jsem služebnice Páně" (Lk 1,38).

Za čtvrté, aby se ukázalo, že je jakési duchovní manželství mezi Synem Božím a lidskou přirozeností: a proto byl skrze zvěstování požadován souhlas Panny na místě celé lidské přirozenosti.

   

2. Zda se zvěstování bl. Panně mělo stát prostřednictvím anděla

 

„Byl od Boha poslán anděl Gabriel" atd. (Lk 1,26).

Odpovídám, že bylo vhodné, aby tajemství božského Vtělení bylo Matce Boží zvěstováno prostřednictvím anděla ze tří důvodů:

Za prvé, aby také v tomto byl zachován božský řád, podle něhož božské (úradky) přicházejí k lidem prostřednictvím andělů. Proto Dionysius praví (IV. cap. Coelest. Hierarch.), že „o božském tajemství Ježíšovy dobrotivosti byli nejprve poučeni andělé, pak prostřednictvím nich přišla milost poznání k nám; tak tedy Gabriel sice poučil Zachariáše, že se z něho zrodí prorok Jan, Marii však, jak by se v ní uskutečnilo tajemství božského řádu nevýslovného Božího utváření."

Za druhé to bylo příhodné obnově člověka, jež měla nastat skrze Krista; proto Beda (v Homilii na Zvěstování) praví: „Vhodný byl počátek lidského obnovení, že anděl byl od Boha poslán k Panně, jež měla být posvěcena božským porozením: poněvadž první příčinou lidské zkázy bylo, když byl od ďábla poslán k ženě had, aby ji svedl duchem pýchy."

Za třetí, poněvadž to bylo příhodné pro panenství Matky Boží; proto Jeroným v řeči o Nanebevzetí praví: „Správně je anděl poslán k Panně, poněvadž andělům je panenství vždy příbuzné; věru, v těle žít mimo tělo, to není pozemský život, nýbrž nebeský."

 

3. Zda se zvěstující anděl musel bl. Panně zjevit v tělesné podobě

 

Augustin v jakési řeči uvádí bl. Pannu takto mluvící: „Přisel ke mně archanděl Gabriel se zářící tváří, skvějícím se šatem, podivuhodným kráčením." Ale toto může náležet pouze k tělesné podobě; tedy zvěstující anděl se bl. Panně zjevil v tělesné podobě.

Odpovídám, že zvěstující anděl se Matce Boží zjevil v tělesné podobě; a toto bylo vhodné:

Za prvé vzhledem k tomu, co se oznamovalo. Neboť anděl přišel zvěstovat vtělení neviditelného Boha, jímž by se stal viditelný; proto bylo také vhodné, aby na naznačení této věci neviditelný tvor přijal tvar, v němž by se ukázal viditelně; neboť též všechna zjevení Starého zákona byla ustanovena k tomuto zjevení, jímž se Syn Boží ukázal v těle.

Za druhé to bylo příhodné k důstojnosti Matky Boží, neboť nejen v duchu, nýbrž i v tělesném lůně měla přijmout Božího Syna; a proto nejen její duch, nýbrž také tělesné smysly měly být oblaženy andělským zjevením.

Za třetí to náleží k jistotě toho, co se oznamovalo: to, co vidíme očima, vnímáme jistěji než to, co si představujeme; proto Chrysostomus (ve 4. homilii na Matouše) praví, že anděl stanul před Pannou ne ve snech, nýbrž naopak viditelně, „neboť proto, že přijímala od anděla velmi velkou zvěst, potřebovala před uskutečněním tak veliké věci slavnostní zjevení."

 

4. Zda se zvěstování událo podle náležitého řádu

 

„Co pochází od Boha, je uspořádáno" (Řím 13,1).

Anděl však byl poslán od Boha k tomu, aby zvěstoval Panně, jak se praví u Lk 1; tedy zvěstování bylo prostřednictvím anděla naplněno nejspořádaněji.

Odpovídám, že zvěstování bylo od anděla provedeno podle náležitého řádu. Anděl měl vzhledem k Panně v úmyslu tři věci:

Za prvé učinit jejího ducha pozorným k uvážení tak veliké záležitosti, což učinil, když ji pozdravil jakýmsi novým a nezvyklým pozdravem; proto Origenes (v 6. homilii na Lukáše) praví, že „kdyby věděla, že takto bylo promluveno již k někomu jinému, neboť znala Zákon, nikdy by ji takový pozdrav nepoděsil jako cizí"; v kterémžto pozdravu předeslal její vhodnost k početí tím, že řekl: „Milosti plná"; vyjádřil početí tím, že řekl: „Pán s tebou"; a předpověděl z toho vyplývající čest, když řekl: „Požehnaná ty mezi ženami".

Za druhé bylo jeho úmyslem poučit ji o tajemství vtělení, jež se v ní mělo naplnit, což učinil, předpovídaje početí a porod, řka: „Hle, počneš v lůně" atd., a ukazuje důstojnost dítěte počatého, když řekl: „Tento bude veliký" atd.; a též dokazuje způsob početí, když řekl: „Duch svatý sestoupí v tebe."

Za třetí bylo jeho úmyslem pohnout jejího ducha k souhlasu, což učinil příkladem Alžběty a důvodem, vzatým z božské všemohoucnosti.

 

[Summa theologiae, III, q. 30., a. 1-4. Přeložil Jeroným M. Jurák OP. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 5, 1931, pod názvem „Zvěstování P. Marie". Mírně upraveno s přihlédnutím k latinského originálu a českému překladu (Tomáš Akvinský, Theologická summa, III, Olomouc 1938, ed. Em. Soukup) redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti...
Ježíš Kristus - cesta k pravému životu
Drahocenná a obdivuhodná hostina  
Kristus je Hlavou Těla Církve 
Proč Kristus vstal z mrtvých?
Blahoslavení chudí duchem...
Proč Kristus zemřel na kříži? 
Duch Svatý je Bůh 
O trojím rození  
Chudý Kristus  

 

Související články:

Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření" 
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 

 

[RSS]

Přečteno 2200x

další články