Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Vidět Marii znamená vidět Ježíše

Vidět Marii znamená vidět Ježíše

7.9. 2021

Kdykoli pohlédneme na Marii, Matku Ježíšovu, ona ihned směruje náš pohled na Ježíše, svého i Božího milovaného Syna...

 

panna-maria-matka-bozi-001-upr-vyr-4-men.jpgVidět Marii znamená vidět Ježíše. V tom tkví celá krása Marie. Ne snad, že by Maria byla Ježíšem nebo mu postavena na roveň, ale že vše, čím ona je a co ona má, je nasměrováno na Ježíše, vztaženo k němu. „Tota pulchra es", zní starobylé zvolání: „Celá jsi krásná!" - krásná Ježíšem, a to totálně, tj. nic si neponechává pro sebe: dala mu nejen celé své tělo, aby „Slovo se stalo tělem" (J 1,14), ale i celou svoji duši, celého svého ducha, celou svou mysl, celou svou sílu, celou svoji vůli, celou svoji osobu. Maria ve své osobě totálně naplnila Ježíšem citované největší přikázání: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe." (Lk 10,27) Jen proto se mohla stát Matkou Boha.

Vždyť nejen že vše své zcela odevzdala Pánu: „Staň se mi podle tvého slova!" (Lk 1,38), ale zároveň naplnila vůli Boha i vůči „bližnímu svému", neboť je-li vůlí Boha spása člověka, neboť „Bůh tak miloval svět" (J 3,16), Maria vše činila z lásky k Bohu a v jednotě s Ním pro spásu člověka, čímž se zároveň stala Matkou všech spasených.

Proto pro toto naprosté sjednocení Mariino s vůlí Boží se nic v ní nepříčí Bohu, nic v ní není ponecháno pro sebe samu, ale vše, čím je a co má, odkazuje na Boha jako do dokonalosti vyčištěné zrcadlo odrážející slunce. V odrazu zrcadla samo zrcadlo ustupuje do pozadí, není vidět, ale vše, celou svoji plochu věnuje odrazu skutečnosti, který je takřka totožný se skutečností samou. A spatřit slunce v odrazu zrcadla způsobuje takřka stejné oslnění jako patřit přímo do samotného slunce. Nazírající je oslněn krásou a mocnou září slunce samotného.

Tak Maria je plná Boha, „kopírující" jeho krásu, jeho zář, obrysy jeho krásy a dokonalosti, protože vše v ní je poddáno Bohu, který ji, jež se ponížila v nejhlubší pokoře, povýšil do nejzávratnějších výšin duchovní dokonalosti a podobnosti Bohu - Maria je „vyKristalizovaná" jako duchovní drahokam brusem dokonalého svobodného přilnutí ke Kristu, k Synu jejímu i Božímu. Aby ona mohla dát „tvar" Božímu Synu, tj. darovat mu své lidství, musela nejdříve sama přijmout „tvar" Božího Syna, tj. nechat se „vytvarovat" Božstvím. Božský „klenotník" dokonale vybrousil drahokam lidské Panny, aby jej prostoupil mnohostranně zmnožujícím, do všech stran zářícím paprskem svého Božství, aby nic v drahokamu nebránilo prostupujícímu Paprsku, ale naopak jej zcela propustilo a vrhalo všemi směry.

Maria si neponechala nic, a tak jí bylo dáno Vše, a tím vším je Syn Boží, „v němž plnost sama se rozhodla přebývat" (Kol 1,19). Maria tak byla nejen Milostiplná, ale i Plnostiplná. Zcela vyprázdnila své nitro pro Pána, aby se v ní zcela mohl zabydlet Pán a naplnit ji po okraj, ba až přes něj. Kdyby tak ona neučinila, Pán by v ní nemohl přebývat tak totálně, aby se v ní a skrze ni mohl stát tělem. Maria je kalichem lidství přetékajícím vínem Božství. Proto je celá krásná: krásná Bohem, zkrásnělá svým Synem, zkrášlená Duchem Božím; a proto vidět Marii znamená vidět Ježíše, a nejen Ježíše, ale celou Nejsvětější Trojici. Protože „celá je krásná" Krásou, kterou je bezmezná láska a blažený život Tří Osob Božích. A Maria je navěky lůnem obtíženým Bohem, kterého neporodila jen jednou, v Betlémě, ale kterého z milosti Boží rodí navěky. A v tom tkví její krása.

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička  
René Laurentin: Maria, naše Matka
John Saward: Bohorodička jako Svatyně
  
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie

Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie

Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti

Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
 
Didymos Alexandrijský: Panenské narození Ježíše
 
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny

Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice

Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie

Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice

Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...

Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"
 
Paschasius Radbert (Pseudo-Jeroným): Zdrávas, Neposkvrněná!
 
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
 
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice
 
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy

Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci
  
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně 
Gabriel od Panny Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!

Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše

Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt
  
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"

Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
  
 Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Germán I. Konstantinopolský: Zdrávas, Nejčistší! 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie
 
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino
 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice
 
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii
 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii
 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána
 
Jan Maria Vianney: Myšlenky o Panně Marii
 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
 
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
 
Johannes Franke: O blahoslavené Panně
 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha
 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů
 
Co přivádí svaté v úžas u Panny Marie?
 
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá
 
Marta Robinová: Ó Matko milovaná
 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii
 
Atnošt z Pardubic: O Panně Marii
 
Stará irská litanie k Panně Marii
 
Lukáš Drexler: Maria souznělá 
Izák ze Stelly: Maria a Církev 
Petr Kanisius: Maria a ďábel 
Denis Kartuzián: K Marii
 
 
 
marianske-inspirace-002-b.jpg
 
 

[RSS]

Přečteno 890x

další články