Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt

Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt

Marcin Jan Janecki, 9.9. 2020

Marie od sv. Terezie, vlastním jménem Marie Petyt (+1677), byla karmelitánská terciářka, jíž se dostalo milostí zakoušení mystického vztahu a sjednocení s Pannou Marií, Matkou Boží, a skrze ni s Bohem. Jeden aspekt z mariánské mystiky této vlámské terciářky pak představuje polský teolog Marcin J. Janecki v následujícím textu.

 

panna-maria-oranta-045-upr-men2.jpgTexty karmelitánské poustevnice (Marie Petyt) jsou nesmírně cenným svědectvím, které před námi odkrývá charakter a intenzitu působení Marie v díle posvěcení člověka a vedení jej ke sjednocení s Bohem. (...) Sdělení obsahující popisy mystické přítomnosti Mariiny na duchovní cestě jsou vzácné a velmi sporadické. Avšak to, které s námi Maria Petyt sdílí, potvrzuje, že úloha Matky Boží se neomezuje pouze na její přímluvu za nás, ale je aktivním spolupůsobením Neposkvrněnémilostí Boží ve sjednocení (člověka) s Bohem. Ve zkušenosti karmelitánské poustevnice z Mechelen[1] Maria plní vůči duši úlohu vůdce, ba dokonce duchovní učitelky, která ji vede stejně, jako „učitelka vede ruku dítěte, když je učí psát."[2] Mariina úloha se nevyčerpává tímto pedagogickým aspektem, ale má mnohem hlubší význam. Ukazuje se, že její osoba, sjednocená s Bohem a již zbožštěná ve slávě věčného života, je jak kanálem veškeré k nám dospívající milosti, tak i předmětem nevýslovné kontemplace, který není možné oddělit od Boha. A co je nejdůležitější, je poutem a nástrojem umožňujícím sjednocení s Bohem a přinášejícím duši hojnost duchovních dober.

Život v Marii, s Marií a skrze Marii v Bohu nepředstavuje v žádném případě překážku k bezprostřednímu sjednocení s Bohem - jak soudila část mystiků žijících v době Marie Petyt[3] -, ale je vzácným darem, který tomuto sjednocení uděluje novou kvalitu a uspišuje jeho uskutečnění. Dochází k němu v určité atmosféře důvěry, kterou mystička vyjadřuje pomocí obrazu přebývání v matčině lůně. marie-petyt-001-vyr-upr-men.jpgPodobně jako jednorozený Syn přebývá od věků v lůně Otcově[4] a po devět prvních měsíců své lidské existence přebýval v lůně Mariině, tak ti, kteří se rodí do života věčného vloučením do jednoty Jeho mystické Osoby[5], nabývají božských rysů v duchovním lůně Matky Boží, aby se radovali z plnosti života v lůně Otce:

„Zdá se mi, že v jejím lůně a při jejích prsou se mi někdy stává, že usnu spánkem lásky, zejména poté, co zakusím nějaká soužení, těžkosti nebo útisk na těle či na duchu. Toto matčino lůno mi slouží jako občerstvení, utišení a uzdravení všech mých vnitřních i vnějších strastí, útlaků, zápasů atd. Tam na to vše zapomínám a vzdaluji to do sebe podobně jako bezstarostné dítě, které nemyslí na nic jiného než jak se ustavičně těšit tímto nejmilovanějším lůnem a jeho půvaby."[6]

Sporadičnost popisů mystické zkušenosti Mariiny přítomnosti bychom neměli ztotožňovat se sporadičností zkušenosti samé. Příklad mariánských mystiků 20. století, jakými jsou Gabriel Jacquier CM, Marta Robinová, Ludmiła Krakowiecka nebo kněz Marcin Popiel, ukazují, že je častější, než bychom se mohli domnívat. Obvykle je však zahalena závojem svatého mlčení a duchovní diskrétnosti a vyjevuje se až postupem času. Vzácné svědectví mystiků je svého druhu oknem, které před námi otevírá tajemný duchovní svět, v našem vlastním životě často pouze tušený.

 

[Z knihy Maria od św. Teresy (Petyt): Życie w zjednoczeniu z Maryją, Kraków 2019, s. 28-31, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Literatura v češtině:

  • Emanuele Boaga: Maria a Karmel. Paní místa, Kostelní Vydří 2001

 

Související články:

Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Gabriel od Panny Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má! 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Marie od Ukřižovaného Ježíše: U nohou Mariiných jsem nalezla život!  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce   
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost  
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice   
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie   
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o kontemplaci 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many  
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu  
John Saward: Bohorodička jako Svatyně  
Co přivádí svaté v úžas u Panny Marie?
Marta Robinová: Ó Matko milovaná
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Lukáš Drexler: Maria souznělá
Denis Kartuzián: K Marii

 

Poznámky:


[1] Místo, kde Marie Petyt žila poustevnickým životem a kde rovněž zemřela. Pozn. překl.

[2] Marie od sv. Terezie: Život ve sjednocení s Marií, 34.

[3] Srov. Marie od sv. Terezie: Život ve sjednocení s Marií, 31.

[4] Srov. J 1,18.

[5] Tj. přičleněním k Mystickému Tělu Kristovu. Pozn. překl.

[6] Marie od sv. Terezie: Život ve sjednocení s Marií, 56.

 

[RSS]

Přečteno 1138x

další články