Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu

Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu

Arnold Bostius, 16.7. 2023

Řád karmelitánů je již od svého počátku úzce spjat s osobou Panny Marie, jak ostatně dosvědčuje i jeho celý název: "Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel". Panna Maria je pro karmelitány jak Matkou, obtíženou Božím Slovem, které se v ní stalo tělem, ale i jejich Sestrou, ve společenství s níž se karmelitáni učí následovat Krista. Jedním ze svědků této typicky karmelitánské mariánské úcty, jakož i tím, kdo tuto úctu dále rozvíjí, je vlámský karmelitán Arnold Bostius (+1499), autor známého díla na toto téma "O péči a ochraně Nejbl. Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským", z něhož uvádíme několik krátkých úryvků.

 

panna-maria-karmelska-kostelni-vydri-upr-7-men-vyr.jpg
 

 

Arnold Bostius

Arnold Bostius (1445-1499), známý pod jménem Arnold van Vaernewijck, byl vlámský karmelitán a významný humanista, autor historických a životopisných děl, který podporoval zájem o klasická studia a duchovní tradice a taktéž výrazně šířil mariánskou duchovnost, o čemž svědčí jeho nejznámější dílo De Patronatu et Patrocinio Beatissimae Virginis Mariae in Dicatum sibi Carmeli Ordinem („Kniha o péči a ochraně Nejblahoslavenější Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským"), ve kterém popisuje bytostné sepětí karmelitánského řádu s osobou Panny Marie a pobízí bratry karmelitány k úctě k ní a k vroucímu poutu s ní - Matkou a Přímluvkyní všech věřících a Ochránkyní a Sestrou karmelitánů. Právě z tohoto díla pocházejí následující úryvky.

 

Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu

 

„Způsob, jakým je nejctihodnější Maria zvláštní matkou a ochránkyní synů Karmelu, ji nečiní nedostupnou druhým. Vždy mocná a vlídná, štědrá k těm, kdo ji vzývají, stává se rovněž nejlaskavější matkou všech křesťanů. Se svým milosrdným srdcem, otevřeným vůči každému se všem stala vším (srov. 1Kor 9,22), aby všichni měli účast na bohatství její plnosti. Vyvýšená Královna Nebe, Panna Maria, je univerzální matkou všech křesťanů, společnou branou ke spáse pro všechny lidi."

(II. kniha v III. části, IV. kap., § 2, odst. 1578)

 

„Ona, prýštící pramen Božího milosrdenství, udržující v sobě náš život (...), shromažďuje ve svém velkodušném srdci ne jen bratry a syny Karmelu, ale každého, kdo ji miluje, především však ty, kteří s úctou přijali přesvatou krev našeho Pána Ježíše, jejího prvorozeného Syna (...). Zdá se tedy, že přijímá každého člověka s jistým mateřským postojem, jako kdyby existoval pouze on sám. Slouží každému takovým způsobem, že nezapomíná na jiné. Stará se o všechny tak, že nezanedbává jednotlivce."

(II. kniha v III. části, IX. kap., § 2, odst. 1627)

 

„Milovat ji je nejvyšší ctností, být jí milován je největší blažeností. (...) Vzývej ji tedy s vytrvalostí a přistupuj s důvěrou k trůnu (její) milosti (srov. Žid 4,16). Ustavičně ji pozdravuj, neboť je hodna vší úcty. Touží být ti pomocí, a to více než toužíš ty sám. Zdali tomu není tak, že odplácí láskou těm, kteří ji milují, a dokonce tehdy, když ji nemilují, ona miluje tím horlivěji? Svou láskou vzbuzuje u lidí lásku k ní."

(II. kniha v III. části, I. kap., § 2, odst. 1536)

 

„Cokoliv se chystáš obětovat Bohu, bez váhání svěř jejím rukám; ona se velkodušně ujímá záležitosti svého nejmilovanějšího bratra. Ukaž jí svoji bolest a rány, a ona pro tebe ukáže svému Synu, tvému Soudci, na svoje lůno a prsy; a pro své zásluhy tě odporučí a přemocně se bude za tebe přimlouvat. A podobně (i Ježíš) ukáže Otci kvůli tobě svůj bok a rány; a nic ti nebude moci odepřít, jestliže se budou za tebe přimlouvat taková znamení lásky."

(II. kniha v III. části, I. kap., § 2, odst. 1537)

 

[Arnold Bostius: Kniha o péči a ochraně Nejblahoslavenější Panny Marie nad jí zasvěceným Řádem karmelitánským (lat. De Patronatu et Patrocinio Beatissimae Virginis Mariae in Dicatum sibi Carmeli Ordinem; úryvky). Na základě polského znění (in: Antologia karmelitańska, Kraków, 2005, s. 88-89) a latinského textu (in: Speculum Carmelitanum, I, Antverpia 1680, s. 379, 380, 391, 410) přeložil a úvod napsal Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá  
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu  
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie  
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu  
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Gabriel od Panny Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má! 
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Marie od Ukřižovaného Ježíše: U nohou Mariiných jsem nalezla život!  
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost  
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Denis Kartuzián: K Marii

 

marianske-inspirace-002-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 370x

další články