Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Myšlenky o Panně Marii

Myšlenky o Panně Marii

bl. Jan van Ruysbroeck, 3.5. 2021

Mystikům je vlastní i hluboká úcta k Boží Matce Panně Marii, neboť ve své kontemplaci jsou obdarování rovněž nahlížením velikosti Marie, v níž došla kontemplace ve stvořeném světě nejvyššího stupně, totiž vtělení Božího Syna, kterým Boží láska k nám lidem dochází svého cíle. Mezi takovéto mystiky jistě náleží i vlámský středověký autor bl. Jan van Ruysbroeck (+1381).

 

maria-matka-bozi-847-upr-ram-2-men.jpg
 

 

Maria je matkou všech milostí, je naší přímluvkyní a prostřednicí mezi námi a svým Synem. On jí nemůže odříci nic, neboť ona je Jeho matkou."

(Sedm stupňů duchovní lásky)

 

„Maria je královnou korunovanou spolu se svým Synem... Je nejvyšší ze všech stvořených bytostí a je Mu nejbližší. Proto Ho máme oslavovat a vzdávat Mu díky za velikou poctu, jakou prokázal své matce a nám všem v lidské přirozenosti: nevděčnost totiž zahrazuje pramen Božích milostí."

(Sedm stupňů duchovní lásky)

 

„Maria řekla: ‚Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle Tvého slova" (Lk 1,38); to tak silně pohnulo Boha, že ráčil naplnit lůno Panny věčnou Moudrostí."

(Sedm stupňů duchovní lásky)

 

„Nikdo není schopen vyjádřit velikost Marie... Ona je plna nejhlubší pokory, nejvyšší čistoty, přehojné a všezahrnující lásky a milosrdenství k hříšníkům, kteří ji žádají o přímluvu."

(Sedm stupňů duchovní lásky)

 

„Mezi věcmi, jež nedokážeme ani vylíčit ani vyjádřit, pamatujme na nevýslovnou dokonalost Marie, počaté bez hříchu. Ona se obracela s prosbami na svého Boha, a s příkazy na svého Syna. Byla nevystižitelná v pokoře, vznešená v čistotě, štědrá v lásce, prokazující ji hříšníkům a všem, kteří ji žádali o pomoc, a dosáhla nezměrné působnosti své laskavosti."

(O dvanácti bekyních)

 

„Maria Panna, počatá bez hříchu, vlastní větší pokoru než Marie Magdaléna. Této jsou hříchy odpuštěny, ta první však byla bez poskvrny. Tedy tato naprostá neposkvrněnost, převyšující jakékoliv odpuštění, vynesla ze země do nebe akt díkůčinění, převyšující obrácení Magdalénino."

(O dvanácti bekyních)

 

[Z polského vydání Myśli bł. Jana Ruysbroecka, Poznań 1938, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Píseň druhá  
Myšlenky o Eucharistii  
Myšlenky o kontemplaci  
Syn jí nemůže odepřít nic 
Se Synem v náruč Otcovu 
Vizte, Ženich přichází, vyjděte mu vstříc! 
Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
 O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Nadpřirozená vyrovnanost 
Kniha dvanácti bekyň 
Věnec ctností 

 

Související články:

Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Gabriel od Panny Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má! 
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Marie od Ukřižovaného Ježíše: U nohou Mariiných jsem nalezla život! 
Antonio Maria Sicari: Mariánský rozměr tereziánského Karmelu 
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie 
Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Jan Maria Vianney: Myšlenky o Panně Marii
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu 
Johannes Franke: O blahoslavené Panně 
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha 
Co přivádí svaté v úžas u Panny Marie? 
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá 
Marta Robinová: Ó Matko milovaná 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Stará irská litanie k Panně Marii  
Lukáš Drexler: O kontemplaci
Denis Kartuzián: K Marii

   

marianske-inspirace-002-b.jpg
 

 

[RSS]

Přečteno 685x

další články