Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Panna Maria Deskami Zákona

Panna Maria Deskami Zákona

Irena Saszko, 4.5. 2022

Nový Zákon je přechodem od toho Starého mimo jiné v tom, že Zákon Boží je zapsán již nikoliv do desek kamenných, ale do desek "z masa a krve", kdy Bůh zapisuje své jediné Slovo, svůj odvěký Zákon - svého Syna do tělesného lůna Panny Marie a sám se tak stává tělem, aby tento Zákon skrze své lidství vyhlásil i sám v sobě naplnil, jak to naznačuje i pravoslavná liturgická tradice, o níž pojednává polská teoložka Irena Saszko.

 

oranta-001-upr-men-2-2.jpg
 

 

Slova Starého zákona nám zjevují Boží Zákon, který obdržel Mojžíš na hoře Sinaj. Když Mojžíš, s Desaterem sepsaným na Deskách, sestupoval z hory, zahlédl nevěrnost vyvoleného národa, který se klaněl vlastnoručně vytvořenému zlatému teleti. Vzplanul tehdy hněvem a „odhodil z rukou svoje Desky a roztříštil je u úpatí hory" (Ex 32,19). Tento obraz použil Kosmas Mnich (7. stol.), když přirovnával Marii k „Deskám, popsaným Bohem"[1]:

„Bohem utvořené Desky, popsané Božím Duchem, Mojžíš v hněvu svém rozbil, avšak jeho Panovník uchoval svoji Rodičku neporušenou."[2]

Mojžíšem rozbité Desky s Desaterem jsou symbolem neporušeného panenství Nejsvětější Matky, v niž bylo „Prstem Božím" (srov. Ex 7,15; Lk 11,20) zapsáno Slovo, naplňující v sobě Zákon Lásky (Mandatum Novum [„Nové přikázání"[3]]). Mojžíšovy Desky jsou pouze souborem příkazů a zákazů. Když však přichází Ten, o němž je psáno ve svitku Knihy (srov. Žid 10,7[4]; Ž 40,9), na zemi se naplňuje Boží vůle až do poslední jóty (srov. Mt 5,18). Bez souhlasu Marie by to nebylo možné. Díky své disponovanosti vůči Stvořiteli se Bohorodička bezprostředně zasloužila o naplnění vůle Boží ve světě, když se stala panenskou Matkou Vtěleného Slova.

 

[Kapitolu z knihy: Irena Saszko: Rozświetlona przez Światłość Trójsłoneczną. Relacja Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego, Lublin 2014, s. 113-114, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička 
 Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně   
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti  
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice  
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici   
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Efrém Syrský: Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie   
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce  
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté  
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 

  
 
marianske-inspirace-002-b.jpg
 
 

Poznámky:


[1] Ranní chvály Slavnosti Zesnutí Nejsvětější a Slavné Paní naší Bohorodičky a Vždy Panny Marie, Kánon Kosmy Mnicha, tón 1., píseň 6., troparion, Minieja prazdnicznaja, s. 715.

[2] Ranní chvály Slavnosti Zesnutí Nejsvětější a Slavné Paní naší Bohorodičky a Vždy Panny Marie, Kánon Kosmy Mnicha, tón 1., píseň 7., troparion, Minieja prazdnicznaja, s. 715-716.

[3] Srov. J 13,34. Pozn. překl.

[4] „Proto jsem řekl: ‚Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno ve svitku knihy.‘" Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 534x

další články