Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Starý zákon

Starý zákon

Bible, biblistika, židovství

Starý zákon

 

Starý zákon je:

1. Boží smlouva uzavřená s vyvoleným národem na hoře Sinaj, platná v době a prostředí židovského národa a zdokonalená a naplněná Ježíšem Kristem v Novém zákoně. (Viz též heslo: Zákon /mojžíšský/).

2. Sbírka inspirovaných, kanonických knih Písma svatého pro dobu a prostředí židovského národa. Křesťanská tradice přejímá Starý zákon v rozsahu a rozdělení řeckého překladu Septuaginty. Úřední text latinské Vulgaty podle dekretu Tridentského koncilu (1546) dělí starozákonní knihy na tři skupiny:

  • Knihy dějepisné: pět knih Mojžíšových, Jozue, Soudců, Rút, 4 knihy Královské, 2 knihy Paralipomenon, 2 knihy Ezdráše, Tóbijáš, Júdit, Ester.
  • Knihy poučné, básnické, didaktické: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní, Kniha moudrosti, Kniha Sírachovcova.
  • Knihy prorocké: Izajáš, Jeremjáš, Nářky, Báruch, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš a 2 knihy Makabejské.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963; upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu  

 

František Kotalík, 29.1. 2017

Přečteno 1697x

další křesťanské pojmy