Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Duch Svatý

Duch Svatý

věrouka, duchovní život, pneumatologie

Duch Svatý

 

duch-svaty-009-upr-2-men.jpg- třetí Božská osoba v Nejsvětější Trojici, pravý Bůh, soupodstatný s Otcem a Synem, od nichž od věčnosti vychází (viz Filioque), jak dokazují teologové, dýcháním na způsob lásky (per modum amoris); proto se též nazývá Láskou, Darem, Utěšitelem.

Duchu Svatému se připisuje vtělení Božího Syna (Lk 1,35), znovuzrození při křtu (J 3,5), láska, milost a posvěcení. Přebývá v duši spravedlivého a ve svátosti biřmování se uděluje pokřtěnému k posílení pro dosažení spásy a ke zvěstování a obraně evangelia.

Písmo uvádí čtvero vnější poslání Ducha Svatého (lat. missio): ukázal se v podobě holubice při křtu Ježíše v Jordánu (Mt 3,16), v podobě světelného oblaku při Proměnění Páně (Mt 17,5), Kristus vdechl Ducha Svatého apoštolům, když jim dával moc odpouštět nebo zadržet hříchy (J 20,22) a zjevil se v podobě ohnivých jazyků o slavnosti Letnic (Sk 2,3).

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno a doplněno redakcí Revue Theofil.)  

 

svatodusni-inspirace-7c.jpg 

  

Související články:

Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Cyril Jeruzalémský: Živá voda Ducha svatého  
John Meyendorff Kenotické bytí Ducha Svatého   
Basil Veliký: O Duchu svatém (De Spiritu Sancto)  
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Pravá zbožnost k Duchu svatému 
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 2/3 - Maria a Letnice  
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Hildegarda z Bingenu: Duch Boží pozvedá ducha člověka k nazírání děl Božích  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Cyril Alexandrijský: Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
André-Marie Meynard: Nejvyšší hybná síla duchovního života: Duch svatý 
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň?  
Cyril Alexandrijský: "Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Marie Magdaleny de´Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás  
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Ambrož Milánský: Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Jan Maria Vianney: Nechejte se vést Duchem svatým  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami" 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Richard ze Sv. Viktora: Duch Svatý - Boží Oheň 
Jan Maria Vianney: Vedeni Duchem svatým 
Brigita Švédská: O seslání Ducha Svatého 
Kateřina Sienská: Mateřský Duch Svatý 
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 
Notker Balbulus: Píseň svatodušní 

 

Antonín Salajka, 17.5. 2010

Přečteno 3601x

další křesťanské pojmy