Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Křest

Křest

věrouka

Křest

  

- svátost znovuzrození (baptismus aquae).

baptism.jpgV křesťanském starověku byl udělován po­nořením (dodnes se tak děje v církvích východního obřadu), dnes obyčejně politím vodou na hlavu křtěnce se slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého". V nutném případě může platně a dovoleně křtít každý člověk, dokonce i když sám není pokřtěn, jen když má úmysl činit to, co činí Církev, a když správně vykoná svátostné znamení (polití vodou a přísluš­ná slova). Slavný křest, k němuž se používá křestní vody posvěcené na velikonoční vigilii, uděluje farář nebo s jeho dovolením jiný kněz, případně jáhen.

Křest je první a nejpotřebnější svátostí, v níž člověk obmytím vodou ve jménu Nejsvětější Trojice bývá působením Ducha svatého očištěn ode všech hříchů, posvěcen a znovuzrozen k věčnému životu.

 

Účinky svátosti křtu:

a) působí odpuštění dědičného hříchu a všech před křtem spáchaných osobních hříchů (u dospělého),

b) odpouštějí se časné a věčné tresty,

c) uděluje svátostnou milost znovuzrození, tj. činí člověka Božím dítětem a dědicem nebeského království; s ní jsou spojeny nadpřirozené ctnosti (víra, naděje a láska) a dary Ducha svatého,

d) vtiskuje duši nezrušitelné znamení (svátostný charakter) křesťana, který se tím stává členem duchovního Těla Kristova, tj. Církve, jejíž pravomoci podléhá.

 

krest.jpgBez křtu nemůže být přijata žádná jiná svátost. Křest je však pro všechny lidi nutný ke spáse. Pokud ale někdo svátostný křest, tj. vodou, nemůže kvůli vnějším překážkám přijmout, lze jej nahradit křtem touhy nebo mučednickou smrtí pro Krista - křtem krve.

Je-li při přestupu z nekatolického křesťanského společenství do katolické církve křest někdy podmínečně opakován, děje se tak tehdy, vyvstanou-li pochybnosti o platnosti křtu, předtím uděleného v nekatolickém společenství.

Více viz v článku: Richard Špaček: Křest.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno.)  

 

Související články: 

Justin: První apologie
Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu 
Justin: Koupel znovuzrození 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Paolo Giglioni: Proč se křtí děti?
Justin: To čiňte na mou památku
Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

Antonín Salajka, 29.5. 2009

Přečteno 1343x

další křesťanské pojmy