Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Křest Duchem svatým

Křest Duchem svatým

Klement Alexandrijský, 6.1. 2021

"Spasitel se nechal pokřtít, aby veškerou vodu posvětil pro ty, kdo budou znovuzrozeni," píše jak o povaze Křtu Páně, tak o povaze křtu svátostného svědek apoštolské tradice a starokřesťanský teolog Klement Alexandrijský (+ cca 215).

 

krest-pane-004-upr-men.jpg
 

 

Znovuzrození jako i celé stvoření se děje prostřednictvím „vody a Ducha", vždyť „Boží Duch se vznášel nad hlubinou".[1] A proto se Spasitel nechal pokřtít, i když to sám nepotřeboval, aby veškerou vodu posvětil pro ty, kdo budou znovu zrozeni. A tak jsme očištěni nejen na těle, ale také na duši.[2] Znamením toho, že je na nás posvěceno i to neviditelné, je skutečnost, že tímto novým a duchovním zrozením jsou odstraněni i nečistí duchové spojení s duší. „Voda nad nebem"[3]: protože křest se děje prostřednictvím „vody a Ducha" a je obranou proti dvojímu ohni - proti ohni, který se týká toho, co je neviditelné, a proti ohni, který se týká toho, co je viditelné - musí existovat rovněž určitá duchovní voda a voda hmatatelná, pokud je voda obranou proti oběma druhům ohně. Pozemská voda očišťuje tělo, zatímco voda nebeská, protože je duchovní a neviditelná, alegoricky označuje Ducha svatého, který očišťuje to, co je neviditelné; je vodou pro ducha, jako je ta první vodou pro tělo.

 

[Klement Alexandrijský: Eclogae propheticae, 7-8. Český překlad převzat s laskavým souhlasem překladatelky Jany Plátové z vydání Klement Alexandrijský: Exegetické zlomky. Eclogae propheticae - Hypotyposes, Praha 2014, s. 49-51. Poznámky pod čarou redakčně kráceny.]

 

Více o Klementovi Alexandrijském

 

Od téhož autora:

Nemoc těla je nástrojem k uzdravení duše z hříchu  
Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Pán se sklonil, člověk povstal  
Strómata (výběr)

  

Související články:

Justin: První apologie
Richard Špaček: Křest
Justin: Koupel znovuzrození 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně
Cyril Jeruzalémský: Katecheze 
Justin: To čiňte na mou památku 
Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn  
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi  
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu 
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis)  
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého  
Petr Chrysolog: Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa 
Cyril Alexandrijský: Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy 
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Lukáš Drexler: Holubice nového stvoření 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 
Tomáš Akvinský: O trojím rození 

 

Poznámky:


[1] Viz J 3,3-5 a Gn 1,2.

[2] Srv. Mt 3,13-16par. (Ježíš pokřtěn Janem). Myšlenku, že Ježíš sám křest nepotřeboval, najdeme již u Justina (Dial. cum Tryph., 88,4); motiv posvěcení vody u Ignáce z Antiochie (List Efezským, 18,2).

[3] Srv. Gn 1,7; Da 3,60 (LXX); J 3,3.5.

 

[RSS]

Přečteno 1528x

další články