Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás

Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás

sv. Cyril Alexandrijský, 4.1. 2024

Bůh se v Ježíši Kristu stal člověkem, aby člověka navrátil zpět Bohu a obnovil společenství člověka s Bohem. On, Bůh bere na sebe lidství, aby toto lidství skrze vtělení obdaroval svým božským bohatstvím, na prvním místě darem Ducha Svatého, kterého Ježíš jako "prvotina nového stvoření" přijímá od Boha Otce za nás za všechny a pro nás všechny, jak o tom píše i starověký teolog sv. Cyril Alexandrijský (+444) ve svém výkladu Janova evangelia. Bůh tak ve svém odevzdání přijímá člověka až ke svému vtělení a očekává, že i my jej přijmeme ve svém odevzdání, až k našemu zbožštění neboli prostoupení mocí darovaného Ducha Božího, abychom tak byli spaseni a navráceni Bohu, do věčné blaženosti s ním, v něm a skrze něho.

 

krest-krista-111-upr-4-ram-men.jpg
 

 

Když Tvůrce veškerenstva rozhodl, že všechno obnoví v Kristu (srov. Ef 1,10), a to řádem jistě velmi krásným, a že přirozenost člověka vrátí opět do bývalého stavu, slibuje, že mu spolu s ostatními dobry udělí štědře i Ducha Svatého, protože jinak nemůže být člověku vráceno pokojné a stálé vlastnění dober.

A tak ustanoví dobu, kdy má na nás sestoupit Duch Svatý, to jest, kdy má přijít Kristus, a slíbí ho slovy: „V oněch dnech", totiž ve dnech Zachránce, „vyleji svého Ducha na veškeré tělo" (Jl 3,1; srov. Sk 2,17).

Jakmile pak čas tak veliké štědrosti a svobody uvedl doprostřed země Jednorozeného v těle, to jest jako člověka narozeného z ženy (srov. Gal 4,4) podle božského Písma, dal znovu Bůh Otec Ducha a první ho přijal Kristus jako prvotina obnovené přirozenosti. Dosvědčil to Jan Křtitel: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a spočinul na něm" (J 1,32).

O Kristu se říká, že přijal Ducha, nakolik se stal člověkem a nakolik se hodilo pro člověka, aby Ducha přijal. A také proto, že ačkoliv je přece Synem Boha Otce, zplozeným z jeho podstaty, ano, už před vtělením a ještě spíše před všemi věky, přece se nezdráhá slyšet, že ho Bůh Otec oslovuje poté, co se stal člověkem: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil" (Ž 2,7). Neboť o tom, který byl už před věky Bohem, zplozeným z něho, říká Bůh, že ho zplodil dnes, aby v něm přijal za své děti nás. V Kristu se totiž nalézá celá přirozenost, nakolik on je člověkem. Tak i o Otci, protože má vlastního Ducha, se zase praví, že ho dává Synu, abychom my v něm získali Ducha. Z toho důvodu se tedy ujal Abrahámova símě, jak je psáno, a ve všem se připodobnil bratřím (srov. Žid 2,16-17).

Jednorozený tedy přijímá Ducha Svatého nikoli sám pro sebe, neboť je jeho a je dán v něm a skrze něho, jak jsme již řekli dříve. Ale protože se stal člověkem, měl v sobě celou (lidskou) přirozenost, aby ji celou obnovil a vrátil jí celistvost. A dále můžeme vidět, chceme-li správně usuzovat a užít i svědectví Písma, že Kristus nepřijal Ducha sám pro sebe, ale spíše v sobě pro nás, poněvadž všechna dobra přecházejí jeho prostřednictvím i na nás.

 

[Cyril Alexandrijský: Výklad Janova evangelia, V, 2; in: PG, LXXIII, 751-754. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti 
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás  
Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno  
Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde"  
Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí  

   

Související články:

Hippolyt Římský: O Křtu Páně   
Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn   
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu   
Petr Chrysolog: Dnes Kristus vstoupil do vod Jordánu, aby smyl hřích světa  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým  
Lukáš Drexler: Holubice nového stvoření  
Richard Špaček: Křest 

     

svatodusni-inspirace-7c.jpg  

 

[RSS]

Přečteno 202x

další články