Nacházíte se na: Theofil > Andělé > Výklad jmen hlavních andělů

Výklad jmen hlavních andělů

sv. Řehoř Veliký, 25.9. 2022

Papež sv. Řehoř Veliký (+604) ve svém textu v souladu s tradicí podává výklad jmen tří archandělů: Michaela, Gabriela a Rafaela, kdy jméno každého z nich vyjadřuje i jeho jedinečné poslání. Koneckonců i samotný řecký výraz "angelos" znamená "poslaný".

 

archandele-gabriel-michael-rafael-001-upr-men.jpg
 

 

Michael znamená „Kdo je jako Bůh", Gabriel pak „Moc Boží" a Rafael znamená „Lék Boží".

A kdykoli se děje něco obzvlášť podivuhodného, ukazuje se, že je k tomu poslán Michael, aby ze samého skutku a jména bylo dáno na srozuměnou, že nikdo nedovede vykonat, co může vykonat jenom Bůh. Proto se také naznačuje, že onen dávný nepřítel, který zatoužil být podoben Bohu skrze pýchu a který říká: Na nebe vystoupím, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn, posadím se na hoře svědectví, na stranách severních, vystoupím nad oblaka, podoben budu Nejvyššímu (Iz 14,13-14), bude při skonání světa bojovat s archandělem Michaelem, kdy bude opuštěn ve své síle, maje propadnout konečnému trestu, jak je řečeno u Jana: Nastal boj s Michaelem archandělem (Zj 12,7), aby ten, který se v pýše zpupně chvástal podobností Bohu, pokořen od Michaela poznal, že skrze pýchu se nikdo nestane podobným Bohu.

K Marii pak je vyslán Gabriel (srov. Lk 1,26), který je nazván „Síla Boží". Přicházel zvěstovat Toho, který se k přemožení vzdušných mocností rozhodl zjevit v ponížení. O Něm je žalmistou řečeno: Zdvihněte, knížata, brány své a pozdvihněte se, brány věčné, a vejde Král slávy. Kdo je ten Král slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. (Ž 23,9) A opět: Pán mocností, On je Král slávy (tamtéž). Prostřednictvím Božích mocností tedy byl zvěstován Ten, který jakožto Pán mocností a mocný v boji přicházel bojovat proti mocnostem v povětří.

Rafael pak se vykládá, jak jsme již řekli, jako „Lék Boží", neboť když se jako při lékařském úkonu dotkl Tobiášových očí, odstranil temnoty jeho slepoty (srov. Tob 11,7-13). Bylo tedy příhodné, aby ten, který byl poslán k léčení, byl nazýván „Lék Boží".

 

[Řehoř Veliký: 40 homilií na evangelia, XXXIV, 9. Český překlad Timothea Vodičky převzat z vydání: Svatý Řehoř Veliký: Čtyřicet homilií na evangelia, Olomouc 1946, a s ohledem na latinský text (J.-P. Migne: Patrologia latina, 76, Paris 1857, sl. 1251) upraven a doplněn redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Požár za požár
Zdali je po smrti očistcový oheň  
Jaký užitek máme z nanebevstoupení Kristova   
Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Církev vystupuje jako jitřenka  

 

Související články:

Josef Pospíšil: Andělé 5 - O počtu andělů 
Josef Pospíšil: Andělé 1 - Existence andělů 
Josef Pospíšil: Andělé 3 - O dokonalosti andělů 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Josef Pospíšil: Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Josef Pospíšil: Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu 
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Brigita Švédská: Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny 
Kolda z Koldic: Povýšena nad anděly  
Terezie z Lisieux: K andělu strážci  
Pseudo-Makarius: Budoucí život  

 

[RSS]

Přečteno 1069x

další články