Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Skrze kříž se země stala nebem

Skrze kříž se země stala nebem

sv. Jan Zlatoústý, 26.3. 2024

Nejen Kristova osoba, ale i jeho kříž - symbol a nástroj jeho vykoupení - jsou mezním, zlomovým bodem v dějinách vesmíru, takže lze díky tomu mluvit nejen jako "před Kristem" a "po Kristu", ale i jako "před křížem" a "po kříži", neboť "kříž je počátkem naší spásy", jak píše ve své oslavě kříže sv. Jan Zlatoústý (+407).

 

el-greco-ukrizovani-001-upr-men.jpg
 

 

Kříž je počátkem naší spásy, kříž je základem veškerého dobra. On nás ponížené vyvýšil, on nás započetl mezi syny Boží. Díky němu již dále nebloudíme, ale poznali jsme pravdu. Díky němu se již neklaníme jako dříve dřevu a kamenům, ale nyní jsme poznali Stvořitele všeho. Kříž přivedl otroky hříchu do svobody spravedlnosti. Skrze kříž se země stala nebem.

Kříž nás vysvobodil z bloudění a dal nám podřídit se pravdě. To on usmířil člověka s Bohem. To on nás vytrhl z hlubiny veškerého přestoupení. To on nás vynesl na vrchol dokonalosti všech ctností. To on zničil klam démonů a svrhl jejich proradnost.

Díky kříži ustaly pachy a kouře a nikde se již neprolévá krev dobytka za oběť a k uctění Boha, ale všude jsou již pouze bohoslužby duchovní, modlitby a zpěvy. Díky kříži démoni prchli, díky kříži byl ďábel vyhnán. Díky kříži lidská přirozenost usiluje o přiblížení se andělskému stavu. Díky kříži bylo na zemi ustaveno panenství. Protože od té doby, co Kristus vyšel z Panny, lidská přirozenost poznala cestu této ctnosti.

Ačkoli jsme prodlévali v hrozných temnotách, kříž nás osvítil. To on nás, ztrápené zajatce, vykoupil z otroctví. Byli jsme vzdáleni, ale kříž nás učinil blízkými, byli jsme cizinci, ale kříž nás učinil obyvateli nebe. Kříž nám dal dojít pokoje a bezpečí.

 

[Jan Zlatoústý: O kříži a lotrovi, II, 1. Na základě řeckého znění (J.-P. Migne: Patrologia graeca, XLIX, 407) a polského překladu (Myśli św. Jana Chryzostoma, Poznań 1937) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Milost   
Dopis Theodorovi 
Moc Kristovy krve 
Kristus chudý v chudých   
Modlitba je světlem duše   
O kněžství (De Sacerdotio)   
Kříž je světlem celého světa  
Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Výklad Janova evangelia - 4. homilie

 

postni-inspirace-13.jpg

 

Související články:

Hle, člověk!  
Chvála Kříže  
Bonaventura: Pod křížem 
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Gertruda Veliká: O pohledu na Ukřižovaného  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Alžběta ze Schönau: Vidění 2/5 - Velký pátek  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje

Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 

Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 

Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 

Zrozeni Bohem v bolesti Kříže

 

 

[RSS]

Přečteno 265x

další články