Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kříž je světlem celého světa

Kříž je světlem celého světa

sv. Jan Zlatoústý, 1.4. 2021

"Čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen! Z rajského stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti podsvětí, druhé naopak přivádí zpět k životu." Jasná slova k vrcholné události oběti Ježíše Krista na Kříži od toho, který byl ne nadarmo nazván přízviskem "Zlatoústý" (+407).

 

kriz-ukrizovani-002-vyr-men.jpg
 

 

Viděl jsi to úžasné vítězství? Viděl jsi to slavné dílo Kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě více. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, to použil Kristus, aby jej přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo. 

Znameními naší porážky kdysi byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem byl (rajský) strom, smrtí trest Adamův. A hle, nyní opět Panna, dřevo a smrt. Symboly porážky se tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je zde Maria, místo stromu poznání dobra a zla strom Kříže, místo smrti Adamovy smrt Kristova. 

Viz: čím ďábel zvítězil, tím byl také poražen! Z (rajského) stromu porazil ďábel Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno dřevo sráželo do propasti podsvětí[1], druhé naopak přivádí zpět k životu i ty, kteří tam sestoupili již předtím. To první ukrylo poraženého člověka, když se styděl za svou nahotu, druhé naopak obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo jako vítěze. První smrt přivedla všechny, kdo se narodili po ní, do záhuby, druhá naopak vzkřísila k životu i ty, kteří se narodili před ní. „Kdo vylíčí mocné činy Páně?" (Ž 106,2) Smrt nás učinila nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo Kříže! 

Chápeš toto vítězství? Chápeš již, jak k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak se toto vítězství zrodilo bez jakékoliv naší námahy a jakéhokoliv našeho potu. Nepotřísnili jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se nemuseli postavit do žádného bitevního šiku, ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce jsme ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán, vítězství je naše. Jestliže toto vítězství je tedy i naším vítězstvím, napodobme vítězné vojáky a radostně dnes zazpívejme chvalozpěv na vítězství! Chvalme svého Pána a volejme: „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, podsvětí, tvůj osten?" (srov. 1Kor 15,55) 

Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo z Kříže. Kříž je znamením triumfu nad démony. Kříž je mečem taseným proti hříchu, je mečem, kterým Kristus probodl Hada! Kříž je vůlí Otce, slávou Jednorozeného, radostí Ducha! Kříž je ozdobou andělů, bezpečím Církve, pýchou Pavlovou, opevněním svatých! Kříž je světlem celého světa!

 

[Jan Zlatoústý: Homilie o hřbitovu a kříži (De coemeterio et de cruce), 2; in PG 49, 396-397. Český překlad převzat z Denní modlitby Církve a upraven s ohledem na řecký originál (J.-P. Migne: Patrologia graeca, 49, Paris 1862) redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Milost 
Moc Kristovy krve
Dopis Theodorovi 
Kristus chudý v chudých
Modlitba je světlem duše
O kněžství (De Sacerdotio) 
Výklad Janova evangelia - 4. homilie
Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista

  

Související články:

Chvála Kříže 
Bonaventura: Pod křížem   
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí 
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie

Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
 
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši
Silvestr Braito: Kříž nad vodou

 

Poznámky:


[1] Řec. αδης [hádés], podobně i dále v textu. Pozn. red.

 

[RSS]

Přečteno 784x

další články