Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > INSPIRACE pro Postní dobu

INSPIRACE pro Postní dobu

10.2. 2024

Aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, vhodných pro svatopostní rozjímání, seřazených podle stěžejních témat svatopostní doby, jako např. Kříž, Křížová cesta, Půst, Askeze ad.

 

Témata:

 

Postní doba - základní pojmy

Půst a skutky milosrdenství

Askeze a obrácení

Křest

 

Kříž 

Křížová cesta

Eucharistie - plod Kříže

 

Články: 

  

 

popelec-men.jpg

  

 

Postní doba - základní pojmy:

Postní doba  
Popelec  
Popeleční středa  
Quadragesima  
Laetare
  
Svatý týden  
Květná neděle
  
Zelený čtvrtek  
Velký pátek  
Pascha, Pesach 

   

ukrizovani-upr-vycentr-uzs-men-vz-men.jpg 

 

Kříž:

Kniha života  
Chvála Kříže  
Sadistický Bůh Otec?   
Bonaventura: Pod křížem 
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Augustin: Kristus zemřel za všechny  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  

Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše  
Gertruda Veliká: O pohledu na Ukřižovaného  
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Alžběta ze Schönau: Vidění 2/5 - Velký pátek  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem
   
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí   
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem bl. Panny Marie

Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  

Kateřina Sienská: Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1
  
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže  
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
John Fisher: I když někdo zhřešil, máme přímluvu u Otce

Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo 
Terezie od Ježíše: Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti 
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje

Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista  
Emilián Soukup: Kříž je spojením nebe se zemím  
Angelus Silesius: Duše si přeje zemřít s Ježíšem  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Fulgentius z Ruspe: Sám sebe za nás obětoval
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 

Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  

Petr Hudec: Kristus bungee jumping 
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce 
Anděla z Foligna: O cestách smíření 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
 

Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
John Henry Newman: Bůh a já 7 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Silvestr Braito: Kříž nad vodou 

Zrozeni Bohem v bolesti Kříže 
Kdo jsi, Bože?

 

 neseni-krize-001-men.jpg

 

Křížová cesta:

Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Anděla z Foligna: Být zcela přetvořen v Krista 
Alžběta ze Schönau: Vidění 1/5 - Zelený čtvrtek 
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  

Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením
  
Tomáš Kempenský: O královské cestě svatého kříže 
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž 
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Vladimír Losskij: Obraz Boha a obraz sluhu  
Silvestr Maria Braito: Cesta kříže   
Petr Hudec: Křížový vrch v Rudě  
Jindřich Suso: Před ukřižováním  
Petr Hudec: Stehlík 
Kristus Král

  

 

pust-milosrdenstvi.jpg 

  

Půst a skutky milosrdenství:

Ludvík Granadský: Půst 
Maxim Vyznavač: O lásce
Ambrož Milánský: Eliáš a půst
Hermas: O pravém postu a čistotě
Luboš Bližňák: Půst v Písmu svatém
Cyprián: Dobré skutky a dobročinnost
Jan Zlatoústý: Kristus chudý v chudých 
Athanasius Alexandrijský: Chvála postu
Ignác z Loyoly, Jan de Polanco: List o ctnosti chudoby 
Lev Veliký: Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého
Jan Maria Vianney: Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností
Luboš Bližňák: Význam křesťanského půstu pro současného člověka 
Petr Chrysolog: Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti
  
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
Lev Veliký: Zbožné očištění postem a milosrdenstvím  
Antonín Paduánský: O postu 

  

 

 marnotratny-syn-men.jpg

  

Askeze a obrácení:

Matka Tereza: O hříchu  
Jan Maria Vianney: Vlažná duše
John Henry Newman: Bůh a já 6
Reginald Garrigou-Lagrange: Druhé obrácení   
Tlučte, dokud vám nebude otevřeno, tlučením kajícím  

Marie Magdalena de´Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás  
František Saleský: O důvěře v Boha při poznání vlastní bídy
   
Robert Bellarmin: Úpění holubice čili o užitečnosti slz (předmluva)
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
  
Wacław Hryniewicz: Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům  
M. Dvořáček: Teol. pojetí pravosl. askeze a její současný rozměr z pohledu učení Církve  
Kateřina Sienská: List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)  
Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze 
Lev Veliký: Půst těla je bez účinku, nezřekne-li se duše zlého 
Terezie od Ježíše: Pokora znamená chodit v pravdě
Jan Cassianus (Kasián): Trojí vítězství nad neřestí
Kateřina Sienská: Osobě, jejíž jméno je zamlčeno
  Albert Veliký: Legenda svatého Alberta Velikého   
Mechtilda Magdeburská: Hřešit je ďábelské
Jan Tauler: Jarní práce na vnitřním člověku
Vincenc Ferrerský: Pokora a sebezapření 
Antonín Veliký: List Theodorovi o lítosti 
Tertulián: Modlitba jako duchovní oběť
 
Veronika Giuliani: Výzva hříšníkům
Klement Římský: Čiňme pokání!
Cyprián: Křesťan a trpělivost 
Kateřina Sienská: List 289. 

 

 

 krest-006.jpg

 

Křest:

Křest
Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu
Justin: Koupel znovuzrození
Kateřina Sienská: List židu Konsiliovi
  
Lukáš Drexler: Holubice nového stvoření 
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel   

Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  

 

 

 ukrizovani-krev-men.jpg

 

Eucharistie - plod Kříže:

Eucharistie je Srdcem Ježíše i srdcem Trojice   
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista
Lukáš Drexler: Eucharistická modlitba ve Skutcích Tomášových
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě... 

Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Krista
Lukáš Drexler. "A hned vyšel ven..."
Efrém Syrský: Řeč o Svatém týdnu 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 

 

[RSS]

Přečteno 6524x

další články