Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii

Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii

Jan Evangelista Urban, 30.3. 2021

Kristus "v předvečer svého utrpení" způsobem nekrvavým ustanovil to, co způsobem krvavým uskutečnil v den následující: výkupnou a na věky trvalou oběť za celé lidstvo a celé stvoření. Tu jednou uskutečnil na Kříži a tu pokaždé zpřítomňuje při každé mši v eucharistickém chlebu a vínu, jak znovu připomíná známý františkánský teolog a exercitátor Jan Evangelista Urban (+1991).

 

ukrizovani-eucharistie-004-upr-2-men.jpg
 

 

Bůh ve Starém Zákoně projevil svou vůli, jak si přeje, aby lidé dali výraz své snaze po oběti:

Zjevil svým služebníkům, Mojžíšovi a prorokům, dvojí tajemství své vůle: Především, že jen jediná oběť bude s to, aby stačila dokonale vzdát Bohu úctu, slávu i zadostučinění za lidské viny, a dále, že ustanovil jisté způsoby, které tuto oběť zatím budou naznačovat nebo předobrazovat, než se skutečně stane.

Která je tato jediná Boha hodná oběť? Kristus na kříži.

Tou Bůh odpověděl božským způsobem na onu velkou otázku, jak je možné mu dát nejen dostačující, ale jeho úplně důstojnou oběť: Otázka byla v tom, že oběť měl dát člověk, aby byla lidskou, - ale aby byla zároveň hodnou Boha, tedy nekonečné ceny, nemohl ji vykonat nikdo jiný než On, Nekonečný. A tu se stalo, že Bůh, jenž neměl za nedůstojné Boha stvořit člověka, nepovažoval za nehodné sobě člověkem se i stát, čili vzít na sebe lidství. Syn Boží, věčně z Boha vycházející jeho Myšlenka čili Slovo, se stal člověkem.

Ježíš Kristus jako člověk je vrcholem všeho lidstva, je první člověk a zástupce lidstva před Bohem. A tedy také On, když se Bohu dal čili obětoval, přinesl jedinou pravou a vlastní Oběť, - která je jednak božská, neboť ji podal Kristus-Bůh, - jednak lidská, neboť ji přinesl Kristus-člověk, - Bohočlověk.

Tato oběť se tedy stala na kříži. Ale Spasitel, věčná Moudrost, rozšířil její trvání na celou budoucnost, aby ji celé lidstvo mělo stále před sebou, a dal své oběti na kříži pro toto ustavičné trvání nekrvavou podobu, ač její podstata a vlastní povaha zůstala v celé pravosti v ní skryta. Tato trvalá oběť Kristova, - stále se obnovující a prodlužující oběť kříže, - se děje na oltářích jeho Církve proměnou chleba v jeho tělo a vína v jeho krev a jejich obětováním a jmenuje se mše svatá. (...)

Náš Pán Ježíš Kristus ustanovil nejsvětější oběť v předvečer svého utrpení, když „vzal chléb, vzdal Bohu díky a rozlámal jej a dal apoštolům řka: ‚Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.‘" (Lk 22,19) „A vzal kalich, vzdal díky Bohu a dal jim řka: ‚Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev nového zákona, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů.‘" (Mt 26,28) Tak Pán Ježíš Kristus obětoval první oběť mše svaté při poslední večeři. Oběť kříže při mši svaté je v tom, že Kristus vstupuje proměnou chleba ve své tělo a vína ve svou krev do vnitřně skutečného vztahu k oběti kříže, - jak to učinil slovy „vydává" a „vylévá", - že je tedy při ní na oltáři ve stavu oběti na kříži, což je naznačeno i vykonáno oddělenými způsobami chleba a vína.

A tak se dostalo lidstvu božského daru, že konečný stvořený člověk může dát Bohu nekonečnou oběť v Ježíši Kristu, který je „prvorozený celého tvorstva" (Kol 1,15).

 

[Úryvek z knihy: P. Jan Ev. Urban O. F. M.: Mše svatá, oběť Kristova a naše, Praha 1942, s. 8-11; upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  

 

Související články:

Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Efrém Syrský: Řeč o Svatém týdnu
Lukáš Drexler. "A hned vyšel ven..."
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Krista
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě... 
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši 
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže  
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov
Lukáš Drexler: "A hned vyšel ven..." 
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie  
Marie Dolistová: Eucharistický chléb  
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky  
Jan Tauler: My jíme našeho Boha  
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Charles Journet: Ta malá hostie
Sv. Augustin o eucharistii 

 

[RSS]

Přečteno 734x

další články