Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy

Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy

sv. Kateřina Sienská, 28.4. 2021

Vzpomínka na krev Kristovu vede k vděčnosti a vděčnost ke ctnosti, píše italská světice a mystička Kateřina Sienská (+1380) jedné pisánské vdově.

 

ukrizovany-dlan-037-men-2-ram-2.jpg
 

 

Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a sladké Marie.

Nejdražší matko v Kristu sladkém Ježíši. Já Kateřina, služka a otrokyně sluhů Ježíše Krista, Vám píši v Jeho drahé krvi, žádajíc si vidět Vás okoupanou skrze svatou touhu v krvi Krista ukřižovaného, v kteréžto krvi se duše očisťuje od každé viny hříchu a nalézá v ní teplo lásky Boží, vidouc, že byla prolita z lásky. Tudíž duše se opájí láskou a cítí vůni trpělivosti; a láskou, kterou nalezla v krvi, se zbavuje veškeré vlastní sebelásky a nese s mírností všechna protivenství a soužení tohoto světa, procházejíc jimi s opravdovou trpělivostí. A blahobytu a rozkoší světa a hodností a lásky k dětem nedbá, s pravou a svatou bázní, milujíc je jako věc zapůjčenou a nikoli jako věc svou. A tak má činit každá osoba, jež v sobě vládne rozumem.

Když tak činí, neuráží Boha, a okouší závdavek věčného života v tomto životě, majíc bratrskou lásku se svým bližním. A toto vše duše nalézá při vzpomínání na krev Kristovu. A opravdu tomu tak je, neboť když s úzkostnou touhou budeme mít na paměti dobrodiní krve, budeme vděční a uznalí, a tak Mu budeme splácet povinnost vroucí lásky a pravých a skutečných ctností. Neboť tvor se neprohřešuje tolik pro jinou věc, než když nepamatuje na krev a ostatní dobrodiní, a proto není tak vděčný a nedbá o ctnosti.

Proto když máme, nejdražší matko, tolik vzpomínat na krev, přitulte se k pokornému a neposkvrněnému Beránku, koupajíc se v Jeho nejsladší krvi. Nic jiného Vám nepravím. Zůstávejte ve svatém a sladkém milování Božím. Ježíši sladký, Ježíši lásko!

 

[Kateřina Sienská: List 167. Český překlad Karla Vrátného převzat z vydání: Listy svaté Kateřiny Sienské, Olomouc 1940, a podle italského znění (Le lettere di S. Caterina da Siena, III, ed. Niccolò Tommaseo - Piero Misciattelli, Siena 1913) upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Kateřině Sienské

 

Od téže autorky:

List 289. 
List bratru Tomášovi della Fonte 
List jistému vznešenému prelátovi
List osobě, jejíž jméno je zamlčeno
Čím větší je láska, tím hlubší je bolest
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II)
List bratru Šimonovi z Cortony, z řádu bratří kazatelů
  "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Nechť se zvedá oheň svaté touhy!  
Tajemství mého Srdce 
Mateřský Duch Svatý  
List židu Konsiliovi  
Naše Vzkříšení! 
Nepřátelé Kříže 

 

Související články:

Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni   
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici 
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy 
Silvano Fausti: ... ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení 
Frederick William Faber: Církev je dílo Nejsvětější Krve 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě... 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve

 

[RSS]

Přečteno 641x

další články