Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte

Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte

sv. Hilarius z Poitiers, 26.12. 2023

Mocný Bůh se dobrovolně stává bezmocným, když se vydává do rukou lidí jako bezbranné dítě, ten, který objímá vše, se nechává ovinout plenkami a objímat lidskýma rukama své matky v chudém chlévě. Bůh se stává člověkem, abychom mohli spatřit jeho tvář, tvář Dítěte, a byli vírou v ně spaseni, jak píše latinský církevní otec sv. Hilarius z Poitiers (+367).

 

narozeni-jezise-krista-jeslicky-054-upr-men.jpg
 

 

Jak se mu nakonec odvděčíme za tak velkou blahosklonnost? Jediný Jednorozený Bůh, nevýslovného původu z Boha, nabývá tělesného vzrůstu, když vtělením přijal ubohou podobu lidského těla v lůně svaté Panny. Ten, který udržuje vše a v němž a skrze něhož jsou všechny věci (J 1,3), se narodil porozením jako každý jiný člověk. Ten, před jehož hlasem se chvějí andělé a archandělé a nebe a země a všechny živly tohoto světa se rozptylují, se dává zaslechnout v pláči dítěte. Ten, který je neviditelný a neobsáhnutelný, jehož není možné spatřit (tělesným) zrakem, pojmout myslí a zachytit dotekem, je ovinut plenkami a uložen ve žlabu. Každý, kdo považuje tyto skutečnosti za nehodné Boha, musí uznat, že čím více neodpovídají vznešenosti Boha, tím větším jsou důkazem dobroty Boha. Nepotřeboval se stát člověkem, neboť skrze něho byl člověk stvořen, ale my jsme potřebovali, aby se Bůh stal tělem a přebýval mezi námi (J 1,14), to jest, aby se přijetím jednoho těla zabydlel v srdcích všech lidí. Jeho ponížení je naším vyvýšením (Flp 2,8-9), jeho potupa je naší slávou. Čím on se stává, když se jako Bůh stává tělem, tím se zase stáváme my, neboť jsme byli obnoveni z těla Boha.

 

[Hilarius z Poitiers: De Trinitate, II, 25. Z polského překladu (Hilary z Poitiers: O Trójcy Świętej, Warszawa 2005, s. 93-94), s ohledem na latinský text (J.-P. Migne: Patrologia latina, X, sl. 66-67) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Bůh Otec - Zdroj všeho  
Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého  
Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
   
Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království  
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit
Takto jsi připravil zemi

  

Související články:

Proč se Bůh vtělil 
 CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení  
Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně 
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Maxim Turínský: Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Daniel von Czepko: U jesliček Kristových  
Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

 

 

[RSS]

Přečteno 141x

další články