Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Ježíšovy rány zjevují jeho osobu

Lukáš Drexler, 22.9. 2023

Ježíšovy smrtelné rány, zachované i po přemožení smrti, tj. po vzkříšení, nejsou nahodilou událostí nebo snad nějakým nedostatkem, ale jsou neopominutelnou součástí Božího Zjevení, ve kterém Bůh v Ježíši Kristu zjevuje sám sebe světu. I tyto rány tak artikulují Boží sdělení nám lidem, pro naše dobro a pro naši spásu, abychom především poznali Toho, kterému toto naše dobro a naše spása leží na srdci, na trvale probodeném srdci.

 

abstrakt-002-upr-2b-men-2-ram-2.jpg

 

 

„Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se ..." (Lk 24,39)

 

„Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl jim: ‚Pokoj vám!‘ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána." (J 20,19-20)

   

Učedníci Ježíše po vzkříšení nepoznávají po tváři (srov. J 20,14; 21,4; Lk 24,16), ale po ranách, kdy tyto rány jsou jakoby Kristovou „tváří", v nichž je shrnuta celá jeho osoba: osoba vtělená, osoba Boží, osoba obětující se, osoba přemáhající smrt, osoba milující druhé až k vlastní smrti, osoba trpící z lásky za nás, osoba vydaná v poslušnosti Otci až k smrtelnému „odevzdání" svého Ducha (srov. J 19,30), osoba, z níž prýští život světa. Tak rány Krista jakoby „mluví" a jsou jeho výmluvnými „ústy", jež promlouvají neustále, po celou věčnost, neboť jsou po celou věčnost otevřené ve „výdechu lásky" (srov. Lk 23,46), a mluví Slovem - jaké je Slovo, kdo je Slovo, aby ti, kdo „zachovávají" Slovo, měli život věčný a neokusili smrti navěky (srov. J 8,51-52), ale měli život z něj (srov. J 5,40; 6,57; 1J 5,12) a v něm (J 1,4) a skrze ně (srov. 1J 4,9), protože je to Slovo života (srov. 1J 1 1,1-2), které je Život (J 14,6; 11,25). Ježíšovy rány tak jsou v jistém smyslu on sám, v nichž a skrze něž učedníkům a celému světu zjevuje sebe sama a dává se světu poznat: „Já jsem to!" (srov. Lk 24,39).

 

[Úryvek z disertační práce Rány Kristovy jako výraz kenotičnosti osoby. Příspěvek k teologii rány v boku, obhájené roku 2023 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.]

 

Od téhož autora:

Bůh  
"A hned vyšel ven..."   
Panna Maria - Matka Boží  
Arte-factum - deo-factum  
Mění se přirozenost člověka?  
Jsou křesťanští mystici breathariáni?  
Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana   
Ekstatičnost člověka a Boha u Dionysia Areopagity  
Úcta k Srdci Ježíšovu 2/2 - Teologické základy úcty  
"Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie    
Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benediktinské tradici   
Očistec - katolický konstrukt, nebo pravověrná součást křesťanské tradice?  
Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera   
Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty  
Musí být biskup skutečně ženatý?  
Tři údobí duchovního života   
V čem spočívá věčný život  
Holubice nového stvoření   
Našel jsem svůj domov   
Odevzdat se Marii  
Maria souznělá  
O kontemplaci  
Rány Kristovy  
Oheň Eliášův  
Přijetí Boha  

 

Související články:

Antonín Paduánský: "Pokoj vám!"   
Bonaventura: O Božském Srdci Páně   
Antonín Paduánský: Pán můj a Bůh můj  
Antonín Paduánský: Ukázal jim ruce, bok a nohy   
David z Augsburgu: Srdce Kristovo pramenem živoucí krve  
Grzegorz Ryś: Proč jsou rány vzkříšeného Krista nezhojené?  
Mechtilda Magdeburská: Jak za dnů bolestí zjevuje Kristus své rány
L. Drexler: Tajemství Kristova probodeného boku a Srdce ve středověké benedik. tradici  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy v životě a díle sv. Kateřiny Sienské   
Marie Celesta Crostarosa: Hledej potěšení v Kristových ranách  
Silvano Fausti: ...ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok 
Absconditus: Bůh nemůže mlčet, neboť je odvěké Slovo  
Jan Damašský: Stav Krista po zmrtvýchvstání   
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce   
Veronika Giuliani: O ranách Pána Ježíše  
Bonaventura: Zdroj života je v Tobě  
Lukáš Drexler: Rány Kristovy 

  

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

 

[RSS]

Přečteno 334x

další články