Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Jaké věci je manželství svátostí

Jaké věci je manželství svátostí

Petr Lombardský, 13.7. 2020

Manželství není svazkem pouze za účelem plození a výchovy potomků, ale také za účelem lásky: lásky Kristovy i lásky lidské, tedy lásky boholidské, ze které manželství nejen čerpá veškerou svoji sílu a krásu, ale na ni i odkazuje i je k jejímu obrazu proměňováno a stává se v něm tato láska tělem. Manželství je totiž obrazem lásky Krista a Církve, Stvořitele a stvoření. A jedno odkazuje na druhé: vztah Krista a Církve odkazuje na manželství a manželství odkazuje na vztah Krista a Církve, čehož se dotýká i Petr Lombardský (+1160), když ve svých slavných "Sentencích" pojednává svátost manželství, která je svátostí lásky, plodné lásky, eschatologicky plodné lásky. Daný úryvek předkládáme v latinsko-českém znění.

 

manzelstvi-vyr-upr-men.jpg
 

 

Cum ergo Conjugium sacramentum sit, et sacrum signum est, et sacrae rei, scilicet, conjunctionis Christi et Ecclesiae, sicut ait Apostolus. Scriptum est, inquit, Ephes. 5: „Relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae; et erunt duo in carne una. Genes, 2: Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo et Ecclesia." Ut enim inter conjuges conjunctio est secundum consensum animorum, et secundum permixtionem corporum, sic Ecclesiae Christo copulatur voluntate et natura qua idem vult cum eo, et ipse formam sumpsit de natura hominis. Copulata est ergo sponso spiritualiter et corporaliter, id est, charitate ac conformitate naturae. Hujus utriusque copulae figura est in conjugio. Consensus enim conjugum copulam spiritualem Christi et Ecclesiae, quae fit per charitatem, significat. Commixtio vero sexuum illam significat, quae fit per naturae conformitatem. 

  

Když je tedy manželství svátostí, je i svatým znamením i svatou věcí, totiž spojení Krista a Církve, jak tvrdí Apoštol (Pavel). Je psáno, říká: „‚Opustí člověk otce i matku a připojí se ke své ženě a dva budou jedním tělem.‘ Je to velké tajemství, já pak to říkám s ohledem na Krista a Církev." (Ef 5,31-32) Jako totiž ke svazku mezi manželi dochází souhlasem duší a spojením těl, tak se Církev spojuje s Kristem vůlí a přirozeností, poněvadž ona chce totéž co on a on přijal podobu z lidské přirozenosti. Nevěsta je tedy (s Ženichem) spojena duchovně i tělesně, to znamená láskou a souladem přirozenosti. Obraz těchto dvou spojení je v manželství, neboť souhlas manželů vyjadřuje duchovní spojení Krista a Církve, které se uskutečňuje láskou; pohlavní spojení pak vyjadřuje to spojení, které se uskutečňuje souladem přirozenosti.

 

[Petr Lombardský: Čtyři knihy sentencí (Sententiarum libri quatuor), IV. kniha, XXVI. distinkce, 6. kapitola. Na základě latinského znění (J.-P. Migne: Patrologia latina, 192, Paris 1855, sl. 909-910) a s přihlédnutím k polskému překladu (Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, Tom II, Olsztyn 2015, s. 461-462) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Augustin: Jsme Jeho tělem 
Izák ze Stelly: Maria a Církev 
Frederick William Faber: Církev 
Emilian Soukup: Církev Kristova 
Marian Zawada: Rodinnost Boha 
Dominik Pecka: Jako muže a ženu je stvořil 
Jan Pavel II.: Rodina nachází svůj vzor v Trojici 
Jarosław Szymon Szymczak: Manželství a Církev  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  
Pavel Evdokimov: Žena je pro muže a muž skrze ženu  
Frederick William Faber: Církev je dílo Nejsvětější Krve  
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Hildegarda z Bingenu: Muž a žena jedním tělem ve spojení lásky  
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Jan Pavel II.: Ježíš Kristus, Snoubenec církve, a svátost manželství  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice   
Athenagoras I.: Svátost manželství je svátostí naplnění lidství a znovu nalezeným rájem  
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného   
Hans Urs von Balthasar: Žena je domovem muže, z něhož "vzata jest"  
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Theresien Bartoňová: Člověk stvořený k obrazu a k podobě Boha  
Cyprián: Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za matku  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Jan Pavel II.: Proč jsou kněžími jen muži, a nikoliv i ženy?  
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Juan de Torquemada: Církev je studnicí vod živých  
Lukáš Drexler: Musí být biskup skutečně ženatý? 
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Jan Pavel II.: Člověk, obraz milujícího Boha  

 

[RSS]

Přečteno 907x

další články