Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby > Oč jde démonům?

Oč jde démonům?

sv. Justin, 19.4. 2021

Krátký úryvek z díla "Apologie" raného křesťanského apologety sv. Justina (+165), avšak říkající mnoho k otázce, proč démoni usilují svést člověka a také jak se jim bránit.

 

Úvod

Sv. Justin justin-martyr-007-2-men.jpg(†165) byl raný křesťanský myslitel a apologeta, který ve svých dílech pojednával také o dobových herezích a bludných naukách. Sám je považoval za dílo démonů, kteří podněcovali zakladatele různých heretických proudů k hlásání do té doby neznámých nauk, protikladných k tomu, co Bůh zjevil skrze Ježíše Krista a co následně hlásali Kristovi apoštolové. A proč tak démoni činili a činí? Proto, jak ví i dnešní exorcisté, aby člověka odtrhli od Boha a od víry v Ježíše Krista a aby tak člověk nebyl spasen. Motivem takového konání démonů je totiž vzpoura vůči Bohu a nenávist k Jeho člověku, který je milovaným obrazem Boha, za který Bůh položil svůj život, když se nejprve sám stal člověkem v Ježíši Kristu. A právě o tom píše už sv. Justin ve svém díle Apologie.

Sv. Justin nám zároveň v tomto krátkém úryvku dává i návod, jak si zachovat víru a tak i spásu: nepodléhat kdejakým lidským nebo démonským výmyslům, ale držet se apoštoly zvěstovaného evangelia Ježíše Krista, nepřilnout svým srdcem k pozemským, pomíjivým věcem, ale oproštěn od lidských nezřízených vášní a věcí tohoto světa zachovávat mravní čistotu a zdravý rozum a upínat se svým srdcem k Bohu neboli „mít svůj poklad v nebi", neboť „kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce" (Mt 6,21).

 

Sv. Justin: Oč jde démonům?

„Oněm démonům, o nichž jsme mluvili,[1] totiž na ničem jiném nezáleží, než jedině na tom, aby lidi odtrhli od Boha Stvořitele a od Krista, jeho jednorozeného Syna. Ty, co se neumí odtrhnout od země, připoutali a stále silněji připoutávají k věcem pozemským a k dílům lidských rukou. K těm pak, kteří se pozvedají až k nazírání Božích věcí, se lstivě přibližují, a pokud by tito nezachovali zdravý rozum a čistý život, oproštěný od vášní, svrhli by je démoni do propasti bezbožnosti."

 

[Justin: Apologie, I, 58. Podle polského vydání Święty Justyn: Apologja, Dialog z Żydem Tryfonem, Poznań 1926, s. 67, přeložil a úvodem doplnil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

První apologie 
Koupel znovuzrození 
To čiňte na mou památku 

  

Souvisjící články:

Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze   
Marian Matusik: Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby  
Jacques Verlinde, Lukáš Drexler: Křesťanství a okultismus  
Lukáš Drexler: Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři 
Petr Kanisius: Koho lze nazvat křesťanem?
Lukáš Drexer: Podvod magie (recenze)
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Petr Kanisius: Maria a ďábel  

 

Poznámky:


[1] Sv. Justin o nich mluví v kontextu představení dobových falešných, bludných nauk, protikladných ke křesťanské víře, které jsou podle něj podněcovány démony, o jejichž důvodech právě na tomto místě Justin píše. Pozn. překl.

 

[RSS]

Přečteno 940x

další články