Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Duch a Oheň

Duch a Oheň

sv. Efrém Syrský, 6.6. 2023

Teologie sv. Efréma Syrského (+373) nemůže být jiná než "plamenná". Proto i Efrémův hymnus o eucharistii je hymnem o Hořícím keři, planoucím Ohněm Ducha, kterého přijímají a kterým planou ti, kdo přistupují k této svátosti, k tomuto mysteriu Božího života, skrytého v "chlebu a vínu", a sytí se jím k životu věčnému, k životu v Ohni.

 

 

ohen-006-upr-2-men.jpg

 

 

 

Ve Tvém chlebě žije ukrytý Duch, který nemůže být stráven,

ve Tvém víně proudí Oheň, jejž nelze vypít.

Duch ve Tvém chlebě, Oheň ve Tvém víně

jsou velkými divy, jaké přijímají naše rty.

Pán sestoupil na zem mezi lidi

a činí je novým stvořením,

jak andělům, tak lidem dal Oheň a Ducha,

aby se vnitřně stali Ohněm a Duchem.

Seraf (Iz 6,6) nevzal žhavý uhel prsty,

ale dotknul jím pouze ústa proroka.

Ten ho neuchopil ani nepožil.

Ale nám Pán dal, jak vidíš, jedno i druhé.

Netělesným andělům Abraham podal tělesný pokrm,

a oni jedli (Gen 18,2-9).

Zde však je nový div Pána:

Oheň a Duch k požívání a k pití.

Kdysi jako trest spadl oheň na hříšníky (Gen 19,24),

nyní sestupuje Oheň milosti a přebývá v chlebu.

Tamten Oheň spaloval lidi,

nyní požíváte Oheň v chlebu, který dává život.

Oheň pozřel oběť Eliášovu (1Kr 18,38).

Oheň milosrdenství se nám stal obětí života.

Oheň kdysi pozřel oběť,

Tvůj Oheň, Pane, jíme při Tvé oběti.

„Kdo pojal vítr do svých dlaní?" ( 30,4).

Přijď a viz, Šalamoune:

Pán tvého otce, navzdory přírodě,

spojil Oheň a Ducha

a vylil je na ruce učedníků.

 

[Efrém Syrský: Hymny o víře, 10 (úryvek). Z polského překladu (Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii, Kraków 1987, s. 78-79), s přihlédnutím k překladu anglickému (The Fathers of the Church, Vol. 130, St. Ephrem the Syrian: The Hymns on Faith, Washington 2015, s. 122-124), přeložil Lukáš Drexler. Foto: L. Drexler.]

 

Více o sv. Efrémovi Syrském

 

Od téhož autora:

Bděte: znovu přijde!  
Řeč o Svatém týdnu  
Píseň o Nejsvětější Panně
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kristův kříž, záchrana lidského pokolení

  

Související články:

Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii   
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy 
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno  
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení  
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově 
Jan Maria Vianney: O svatém přijímání  
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Justin: To čiňte na mou památku
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Bl. Jindřich Suso a eucharistie 
Sv. Augustin o eucharistii   

 

eucharistia-2-4.jpg

 

[RSS]

Přečteno 329x

další články