Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Trápíš se a máš soužení? Volej Ježíše, kterého máš blízko

Trápíš se a máš soužení? Volej Ježíše, kterého máš blízko

sv. Barsanufius z Gazy, 6.2. 2021

Pojem "acedie" vyjadřuje jakousi "znechucenost" mnichů svým dosavadním mnišským životem a jeho povinnostmi a "nechuť" v něm pokračovat. "Velký Stařec" Barsanufius z Gazy (+ cca 540) v takovém případě jednomu zkroušenému bratru radí to nejjednodušší a zároveň nejúčinnější: Obrátit se k Ježíši, který mu je stále blízko. A to je rada platná komukoliv, kdo ve svém životě následuje Ježíše a ocitne se v těžkostech.

 

Dopis č. 514

Prosba (jednoho nemocného) bratra k Velkému Starci o modlitbu a o pomoc v jeho trápení.

barsanufius-z-gazy-002-upr-2-men.jpg

Odpověď: Bratře, který jsi upadl do acedie a naříkáš, proč se trápíš? Proč křičíš? Proč se vydáváš daleko, když máš blízko Ježíše, který stojí (u tebe) a touží, abys Ho zavolal na pomoc? Volej k Němu: Mistře[1], a odpoví ti. Chyť lem jeho šatů[2], a uzdraví tě ne jen z jedné choroby, ale ze všech[3]. Je-li tvá mysl, kde má být, kousnutí jedovatých hadů a štírů[4] nedokážou způsobit, abys cítil bolest těla. Žalmista praví: Zapomněl jsem jíst svůj chléb kvůli hlasu mého naříkání[5]. Netrap se, blízko je milosrdenství Boha. Pozdravuji tě, uzdravuj se v Pánu, ukřičenče.

 

Dopis č. 515

Prosba toho samého bratra, kterému bylo velmi těžko a strašně se soužil, k Velkému Starci o uzdravení.

Odpověď: Nechť můj Bůh sešle co nejrychleji uzdravení tvé duše i těla[6]. Věřím pro Jeho svaté jméno, že se máš dobře. Nakolik tedy můžeš, vzdávej Mu díky, poněvadž tě miluje a smiloval se pro svou svatou výchovu[7].

 

Dopis č. 516

Když svatý Stařec odeslal tuto odpověď, onen bratr byl v tu samou chvíli okamžitě uzdraven. Vzdal díky Bohu i Starci a prosil zároveň o ustavičnou modlitbu[8] za svůj pokrok a spásu.

Odpověď: Milovaný bratře, oslavujme bez ustání našeho Pána Boha, který nám dává přítomné věci s ohledem na odpočinutí. Kvůli výchově totiž nad námi panuje a sesílá pokušení, aby nám ukázal způsob, jak je přemoci[9], a dodává nám vytrvalost v trápeních, všem nám život odnímá i dává[10], a (tak) činí podívanou pro svět, anděly a lidi[11]. Čiňme Mu tedy radost naší pokorou, poslušností, vytrvalostí, tichostí, trpělivostí, svatostí, pokojem a díkůčiněním. Nechť se ti stane, nejmilejší, jak jsi o to prosil Krista Ježíše, v Němž vás pozdravuji a prosím Jej, aby vás chránil ve svém jménu od všeho zla[12]. Amen.

 

[Z polského vydání Barsanufiusz i Jan: Listy, Kraków 2013, s. 669-671, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Související články:

Lukáš Drexler: Evagrius Pontský   
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy 
Ewa Wipszycka: Antropologie sv. Antonína Poustevníka a askeze   
Lukáš Drexler: Jan Cassianus: Rozmluvy 11-14  
Antonín Veliký: List Theodorovi o lítosti
Jan Kassián: Trojí vítězství nad neřestí  
Lukáš Drexler: Filokalia, Filokalie  
Jan Kassián: Rozmluvy otců 

 

Poznámky:


[1] Srov. Lk 8, 24.

[2] Srov. Mt 9, 20.

[3] Srov. Ž 103(102), 3.

[4] Srov. Lk 10, 19.

[5] Ž 102(101), 5-6.

[6] Srov. 1Tes 5, 23.

[7] Řec. paideia. K významu tohoto sdělení viz následující dopis. Pozn. překl.

[8] Srov. 1Tes 5, 17.

[9] Srov. 1Kor 10, 13.

[10] Srov. 1Sam 2, 6.

[11] Srov. 1Kor 4, 9.

[12] Srov. Ž 121(120), 7.

 

[RSS]

Přečteno 742x

další články