Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Maria, příbytek Boha

Maria, příbytek Boha

Benedikt XVI., 2.1. 2023

K připomínce jak Slavnosti Matky Boží a vůbec události Vtělení Boha, tak osoby právě zesnulého papeže Benedikta XVI (+2022) přinášíme úryvek z jedné z jeho četných homilií, v níž píše o Té, která se stala "privilegovanou cestou, skrze niž přišel Bůh, aby přebýval mezi námi".

  

panna-maria-oranta-001-upr-men.jpg
 

 

Slovo se stalo tělem, a Maria, služebnice Páně, je privilegovanou cestou, skrze niž přišel Bůh, aby přebýval mezi námi (srov. J 1,14). Maria obětovala celé své tělo, dala celou sebe k dispozici vůli Boží, aby se stala „místem" přítomnosti Boží, „místem", kde přebývá Syn Boží. Můžeme zde připomenout slova žalmu, kterými, podle Listu Židům, Kristus započal svůj pozemský život, kdy říkal Otci: „Oběti ani dary jsi nechtěl, ale připravil jsi mi tělo (...). Tehdy jsem řekl: Hle, přicházím (...), abych splnil tvou vůli, Bože" (Žid 10,5.7). Maria vyslovila podobná slova vůči andělovi, odhalujícímu plán Boží s ní: „Hle, jsem služebnice Páně, nechť se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Vůle Marie se zde sbíhá s vůlí Syna v tomtéž plánu lásky Otce. V ní se spojuje nebe a země, Bůh Stvořitel a jeho stvoření. Bůh se stává člověkem, Maria se stává „živým domem" Páně, chrámem, ve kterém přebývá Nejvyšší. (...)

Avšak přebývání Syna Božího v „živém domě", v chrámu, kterým je Maria, vede k další myšlence: musíme uznat, že tam, kde přebývá Bůh, jsme všichni „doma"; tam, kde přebývá Kristus, již jeho bratři a sestry nejsou cizinci. Maria, Matka Krista, je rovněž naší matkou, otevírá nám dveře svého domu a vede nás ke vstoupení do vůle svého Syna. Tak tedy víra, která nás spojuje v jednu rodinu a která z nás všech činí bratry a sestry, nám dává v tomto světě domov.

 

[Benedikt XVI.: homilie ze 4. října 2012 v Loretu. Z polského vydání (Benedykt XVI: Matka Boga. Maryja w wierze Kościoła, Kraków 2019, s. 10-12), s přihlédnutím k italskému znění, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Deus Caritas est 
Písmo, Tradice, Církev  

 

Související články:

Proč se Bůh vtělil 
Emiilián Soukup: Bohorodička  
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení  
René Laurentin: Maria, naše Matka
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...   
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Luboš Bližňák: Sociální nauka církve X. - Sociální encykliky Benedikta XVI.  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera 
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many  
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
 Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá 
Izák ze Stelly: Maria a Církev 

 

vanocni-inspirace-4-c.jpg

marianske-inspirace-002-b.jpg

 

[RSS]

Přečteno 377x

další články