Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Přijímáme-li Boží Tělo, spojuje se Božství s naší nevinnou duší a Boží lidství se mísí s naším hrozným tělem, a tak činí Duch Svatý svůj příbytek v naší víře. Toto blažené spojení si máme s velikou péčí zachovat."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, IV, VIII

"Syn a Duch, tj. Moc a Moudrost, jsou literami plnými slávy, prostřednictvím kterých poznáváme lásku Otce."

Evagrius Pontský, List Melánii, 12

"Ať se lidé učí hledat Boha a andělé jej uctívat, avšak nacházet ho a přijímat naučí pouze Duch Svatý."

bl. Vilém ze Saint-Thierry, La Lettre aux fréres du Mont-Dieu

"Z nebe vstoupil do lůna, z lůna do jesliček, z jesliček na kříž, z kříže do hrobu a z hrobu se vrátil do nebe."

sv. Řehoř Veliký, Čtyřicet homilií na evangelia, XXIX, 10

"Maria vylévá na lidstvo jako z bohatého pramene proudy milosti."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání o narození Panny Marie, 3, 4

"Lidé jsou oděni v tělo, aby mohli být a existovat, kdežto Logos Boží se stal člověkem, aby posvětil tělo."

sv. Atanáš Alexandrijský, Orationes contra Arianos, II, 10

"Láska musí být ryzí: svého bližního máte milovat takovou láskou, jakou milujete Mne."

Bůh ke sv. Kateřině Sienské, Dialog, 64

"Já jsem vždy připraven dávat, ale ty nejsi vždy připravena brát."

Ježíš Kristus ke sv. Anděle z Foligna

"Kristus se ve všem kromě hříchu stal člověkem. Proto se s lidstvím spojil také ve smrti, aby nad ní zvítězil: 'Svou smrtí přemohl smrt.'"

Sergej Bulgakov, Beránek Boží, V, 2, C

"K lidskému utrpení Bůh neposkytuje vysvětlení. Dává vlastního Syna, který umírá na kříži."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kristus je zároveň člověk i Bůh: jako člověk narozený, jako Bůh nenarozený, jako člověk tělesný, jako Bůh duchovní, jako člověk slabý, jako Bůh nezměrně silný, jako člověk umírající, jako Bůh živoucí. Spojují se v něm dvě rovnocenné přirozenosti, božská a lidská, obě jsou stejně skutečné, zůstávají oddělené a zachovávají si svůj odlišný charakter ducha a těla. O jeho božství svědčí zázračné projevy Ducha, o jeho lidství utrpení těla. Jako není zázračných projevů bez Ducha, není ani utrpení bez těla. Pokud by tělo i s jeho utrpením bylo pouhý klam, ani Duch s jeho zázračným působením by nebyl nic než podvod."

Tertulián, O Kristově těle, 5, 7

"V tobě se, Maria, utváří ten, kdo tě stvořil. Ten, skrze něhož jsi byla stvořena. A ještě víc, ten, pro něhož bylo stvořeno nebe a země, skrze něhož byly stvořeny všechny věci."

sv. Augustin

"Kristus - Moc Boží a Moudrost Boží - je stromem života, na který máme být naroubováni, a Jeho smrt se pro nás v novém daru lásky Boží stává stromem života."

Origenes, Komentář k Listu Římanům, V, 9

"Pravý křesťanský duch je duch mírnosti."

Guy Gilbert, Buďte světlem!

"Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj."

Matka Tereza

"Poněvadž náš Pán a Spasitel zachtěl přijmout pro naši spásu umučení a dokonce kříž, máme tudíž mít stále před očima milost tak velkého vykoupení a ve všem věrně poslouchat Jeho přikázání."

sv. Chromatius z Akvileje, Kázání 20.

"Duchovní pokrok se neměří intenzitou mystických zkušeností - vždyť nám je svobodně dopřává nebo naopak odpírá Pán -, nýbrž zralostí naší víry, věrností Kristu, mírou poslušnosti vůči Slovu, ochotou a nezištností bratrské pomoci."

Joseph-Marie Verlinde, Z ášramu do kláštera

"Ve skryté přítomnosti Přítele se i ta nejskromnější věc, i to zdánlivě nejobyčejnější setkání stává Božím darem a světlem."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Jako k živé studánce, jako k duchovní řece máme přicházet do chrámu, abychom načerpali té vody živé, o níž Pán říká: 'Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se'."

sv. Caesarius z Arles, Homilie 34.

"Usebírej se, vracej se k sobě. Nebuď jako oko, které všechno vidouc nevidí sebe."

sv. Tomáš Akvinský bratru Reginaldovi

"Co je vlastní lásce vůči bližnímu? Nehledat věci vlastní, nýbrž věci toho, který je milován k užitku duše a těla."

sv. Basil Veliký, Moralia

"Tváří Boha je Logos, v němž se Bůh zjevuje a dává se poznat."

Klement Alexandrijský, Paidagogos, I, 57

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 40 |