Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Člověk se nesmí spokojit s myšleným Bohem: neboť jak myšlenka pomine, pomine i takový Bůh. Člověk musí mít bytostného Boha, který je daleko povznesen nad všecky myšlenky člověka a stvoření. Takový Bůh nepomíjí, leda by se člověk od něho vůlí odvrátil."

Mistr Eckhart, Naučení, 6

"Kdo rozpoznal v Církvi místo Paschy a Letnic, ten v ní zůstane až do konce. Je to totiž jeho Církev a jeho duchovní vlast, se kterou spojil naději na záchranu sebe i druhých. Bylo by naivitou hledat na této zemi Církev ideální, čistou a bez hříchu. Každý z existujících jedinců má svoje minulé i přítomné viny. Každému hrozí hřích, omezenost, egoismus a odtrženost od lidí. (...) Církev v podobě znetvořené hříchem a zacloňující tak tvář Kristovu nikdy nepřestane být mou Církví."

Wacław Hryniewicz, Nasza pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, Tom 2

"Nikomu se nedostává spásy, leč skrze Marii, a nikomu není udělena milost, leč jejím prostřednictvím."

sv. Germán z Konstantinopole

"V jesličkách, na Kříži, ve věčné Otcově slávě vidí Kristus všechny údy Církve a je s nimi spojen mnohem jasněji a mnohem láskyplněji, než matka vidí a miluje své dítě, které spočívá na jejím klíně, a než každý sám sebe poznává a miluje."

Pius XII., Mystici Corporis

"Na kříži nám ukázal, co máme snášet, ve zmrtvýchvstání ukázal, v co máme doufat."

sv. Augustin, Kázání katechumenům o Vyznání víry, III, 9

"Absolutní Pán veškerenstva zastínil svou nesmírnou vznešenost a přijal existenci služebníka; Bůh, kterého se nemůže dotknout žádné utrpení, se neváhal stát trpícím člověkem."

sv. Lev Veliký, Tomus ad Flavianum

"Ježíš nám neslíbil, že z nás sejme kříž. Řekl nám, že jej vloží na ramena. Ale s Ježíšem se kříž stává láskou."

Marta Robinová

"Zlato se zkouší v peci, vytrvalost při modlitbě zkouší mnichovu horlivost a lásku k Bohu. Kdo ovládl toto chvályhodné dílo, přibližuje se k Bohu a odhání démony."

Jan Klimak, Nebeský žebřík, 19

"Duch svatý je vzájemná láska Otce a Syna. Otec může milovat nějakého tvora jen v té míře, v jaké se tento tvor podobá jeho Synu. Pak ho miluje toutéž láskou, jakou má ke svému Synu. Slovo se nemůže spojit s tvorem a nesdělit mu své tíhnutí k Otci, svou vlastní lásku. Proto se obě (božské Osoby) sklonily nad Mariinou duší a vlily jí svého společného Ducha."

P. František od P. Marie, OCD, Tvář svaté Panny

"Kdo rozpoznal svůj hřích, je větší než ten, kdo křísí mrtvé, a kdo byl uznán hodným nahlédnout sebe sama, je větší než ten, kdo uviděl anděly."

sv. Izák Syrský

"Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš."

sv. Jan Pavel II.

"Lítost je bázní duše před branami ráje."

sv. Izák Syrský

"Jestliže vytrvale a věrně plníte Boží vůli, potom ta vaše se bude plnit po celou věčnost."

sv. Markéta Marie Alacoque

"Při čtení evangelia nehledej požitek, nehledej nadšení, nehledej vynikající myšlenky, ale snaž se spatřit bezhříšnou svatou pravdu."

sv. Ignatij Brjančaninov

"Nejjistější cesta do nebe: být trpělivý vůči Bohu. V pokorném utrpení se poznává mužný život a nebeská moudrost."

Tomáš Kempenský, De bona pacifica vira cum resignatione propria, 27-28

"Pokora je kořen a základ všech ctností a celé duchovní stavby."

bl. Jan van Ruysbroeck, Sedm stupňů duchovní lásky, XII

"Příčinou všech našich dober je Pán a Boží láska. Milovat totiž (...) znamená chtít pro někoho dobro."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 3, I, 477

"Nenech se odradit, když nedostaneš hned od Boha to, co žádáš; je to proto, že ti chce dát dobro ještě větší v odměnu za vytrvalost, za to, že s ním zůstaneš při modlitbě. Co ostatně může být většího než rozmlouvat s Bohem a uchýlit se do ústraní, aby člověk s ním žil v úzkém spojení?"

Evagrius Pontský, O modlitbě, 34

"Láska Církve, která se skrze Ducha Svatého rozlévá do našich srdcí (Řím 5,5), odpouští hříchy těm, kteří na ní mají účast, kdežto těm, kteří na ní účast nemají, je zadržuje."

sv. Augustin, In Evangelium Ioannis Tractatus, 121, 4

"Pán tedy obdržel křest ne proto, že by se chtěl očistit, ale chtěl očistit vody, aby obmyté tělem Krista, které nepoznalo hříchu, nabyly křestní moci. Proto také kdo přijímá křest Kristův, pozbývá hříchů."

sv. Ambrož, Výklad Lukášova evangelia, II. kniha, X, 83

"Nelze mluvit o Církvi, jestliže Maria, Matka našeho Pána, v ní není s ostatními bratřími: tam je Církev Kristova, kde se hlásá vtělení Krista z Panny."

sv. Chromatius z Akvileje

"Věříme v Ježíše Krista, který se zjevil v těle a stal se člověkem, poněvadž bychom ho jinak nepochopili. Poněvadž bychom totiž nemohli hledět na něj tak, jak byl, stal se takovým jako my."

sv. Cyril Alexandrijský

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 38 |