Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají zrak."

sv. Terezie z Lisieux

"Bůh obohacuje duši, když ji všeho zbavuje."

sv. Pio z Pietrelciny

"Modlitba? Není třeba hledat nějaké krásné myšlenky, stačí jen vylít Bohu své srdce."

sv. Alžběta od Trojice

"Když na sobě činíš znamení kříže, vzpomeň na veškerou moc kříže, na celé dílo naší spásy, a uhasíš tím svůj hněv a všechny ostatní vášně."

sv. Řehoř Naziánský

"Maria je podivuhodná ozvěna Boha, která odpovídá jen 'Bůh', když my voláme 'Maria'..."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, Tajemství Mariino, II

"Ve Vyznání víry se po Duchu Svatém připomíná svatá Církev. Správné pořadí vyznání vyžaduje, aby se k Trojici připojila Církev, jako se k člověku připojuje jeho bydliště, k Bohu jeho chrám a město ke svému zakladateli."

sv. Augustin, Rukověť pro Vavřince, 56

"Maria nás zahrne svými dary. Vždyť je to Královna nebe, Matka milosrdenství."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání k Nanebevzetí Panny Marie, I,2

"Otec se těší z pohledu na srdce Nejsvětější Panny jako na mistrovské dílo svých rukou."

sv. Jan Maria Vianney

"Tam, kde je žena nejhlouběji sama sebou, není již sama o sobě, neboť sebe odevzdala."

Gertruda von le Fort, Věčná žena

"Že Bůh nám všechno dal, se dovíme, teprve až Mu všechno vrátíme. Až budeme zcela vyprázdněni, budeme stále ještě Jím naplněni, takže velikost Jeho darů nikdy nemůžeme změřit."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Snaž se dojít k vnitřnímu pokoji a množství lidí najde vedle tebe spásu."

sv. Serafim Sarovský

"Maria rodí božský tvar na zemi a lidský tvar v nebi."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Dogmata jsou přesně tím místem, kde se žije pravý duchovní život a v nichž se realizuje pravá víra v dokonalé lásce. Dogmata nebyla v církvi formulována díky nějakým pojmovým spekulacím a nejsou výplody vypracované nad pracovním stolem. Dogmata vznikla z duchovního a církevního života. ... Dogmata nejsou pojmové definice víry, nýbrž symboly víry, neomylné souřadnice, uvnitř kterých se pohybují pokřtění ve jménu Trojjediného Boha. Duchovní život každého, jeho osobní hledání a snaha o kategorizaci obsahu vlastní víry a vlastního duchovního života by se měly zcela přirozeně pohybovat v mezích církví definovaných dogmat."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Démon je hrozně žárlivý na člověka, který se modlí, a užívá všech prostředků, aby zabránil dosažení cíle modlitby."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 46

"Uctívání Nejsvětějšího Srdce nabízí světu, jenž je v úzkých, to, co nejvíce potřebuje: zjevení milosrdného Boha."

kard. Stefan Wyszyński

"Kde je eucharistie, tam je Ježíš a tam je církev skutečně tělem a my tam už nyní máme podíl na věčném životě."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Vrcholem duchovní cesty je, když se my lidé můžeme stát části trojičního společenství, plně vtaženi do kruhu lásky, která existuje v Bohu."

Kallistos Ware, Cestou orthodoxie

"Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život."

sv. Cyril Alexandrijský

"Po světě se tedy rozlévá toto nebeské učení, sjednocují se národy, ustavují se církevní obce, vzniká jedno tělo, jež by obsáhlo celou šíři světa, a jeho hlava, Kristus, vystupuje na nebesa, aby ostatní údy hlavu nutně následovaly."

Boethius, Čtvrtý teologický traktát

"Kdo volí dobro, svou svobodu posiluje. Když však zvolí zlo, užívá svou svobodu, aby svobodu zničil."

Michael Špaček, Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka

"První a hlavní přikázání je láska, jen tak mysl uvidí první lásku, to jest Boha."

Evagrius Pontský, Listy 56,3

"Ty, ženo plná milosti, ba milosti přetékající, z hojnosti tvé milosti se osvěžuje a posiluje celé tvorstvo. Ty, Panno požehnaná, ba více než požehnaná, v tobě zahrnul Stvořitel požehnáním všechno tvorstvo a tvorstvo žehná svému Stvořiteli."

sv. Anselm z Canterbury, Oratio 52

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 32 |