Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Pokaždé, když lidé svými zlými skutky znečistí přírodní živly, použije Bůh lidské utrpení a pohromy, aby je opět očistil. Neboť Bůh chce čistou zemi a nedopustí, aby jí bylo ubližováno, či aby byla ničena lidským konáním."

Hildegarda z Bingen, Liber vitae meritorum

"Především je třeba věřit v Boha, neboť ten, 'kdo k Němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají' (Žid 11,6). Víra je podle učení ctihodného Antiocha začátkem našeho spojení s Bohem."

sv. Serafim Sárovský

"Bože, ve své dobrotě obdaruj mne sebou, protože jen Tebe potřebuji a nic víc, a nebudu muset toužit po ničem menším a po tom, co se Ti musí klanět. A budu-li žádat cokoliv menšího, vždy zůstanu nenaplněna, ale daruješ-li se mi Ty, postrádat nebudu nic."

Juliána z Norwiche

"Šťastná je duše, jíž se dostane pokoje, který nepřichází jinak, než milujeme-li pouze Boha a pouze kvůli němu samému."

bl. Paolo Giustiniani

"Jsou lidé, kteří nemají v životě jiný cíl než Boha. Existuje vůbec pro člověka nějaký jiný cíl?"

Řehole svatého Benedikta

"Pravda musí být konečným smyslem celého vesmíru a přemýšlení o ní musí být hlavním zaměstnáním moudrosti."

sv. Tomáš Akvinský

"Kontemplace je čin duše utopené v obdivu k přítomnosti něčeho nádhernějšího než je sama."

Dom Augustin Guillerand

"V podvečer tě budou zkoušet podle lásky; nauč se milovat, jak Bůh chce být milován, a svou povahu opusť."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce, 59

"Velmi užitečné je číst Bibli. Za tento skutek, mimo jiných činů, nenechá Hospodin člověka bez své milosti, ale daruje mu dar pochopení."

sv. Serafim Sárovský

"Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno."

Ježíš Kristus, Matoušovo evangelium 7,7-8

"Kéž cítím ve svém srdci onu nezměrnou lásku, jíž i ty, Synu Boží, jsi rozpálen a díky níž jsi ochotně vytrpěl utrpení kvůli nám hříšným!"

sv. František z Assisi

"Kdosi se mě ptal: 'Jste provdaná?' A já jsem odpověděla: 'Ano. Někdy to je velmi obtížné, usmívat se na Ježíše, protože dovede být velmi náročný.' Právě zde začíná láska - je-li náročná a dokážeme-li ji přesto dát s radostí."

bl. Matka Tereza

"Ty říkáš, že se nepotřebuješ modlit? Potřebuješ modlitbu právě proto, že si myslíš, že se bez ní obejdeš."

sv. Jan Zlatoústý, In Thess. 1,3

"Obecně vzato jsi člověk, tak vyzkoumej toho, který tě stvořil. Ve své jedinečnosti jsi syn, tak rozpoznej svého Otce!"

Klement Alexandrijský, Protreptikos 99,3

"Kdo hedá pravdu, nalézá Boha."

Elisabeth Leseur

"Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu."

Antoine de Saint-Exupéry

"'V nebi' je každá duše chválou slávy Otci, Slovu, Duchu svatému, neboť každá duše je ustálená v čiré lásce a 'již nežije svým vlastním životem, ale životem Božím'. Tehdy jej poznává ... jako je sama poznávána jím."

bl. Alžběta od Trojice, Nebe ve víře 32,42

"Duch svatý tluče na dveře svědomí výčitkou, otevírá je zpovědí, vstupuje do něj lítostí, vysvobozuje je rozhřešením, proměňuje je ospravedlněním, zapaluje je svou horlivostí."

Raniero Cantalamessa, Zpěv Ducha

"Bez Ducha svatého je Bůh daleko, Kristus zůstal v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev obyčejnou organizací, poslání jen propagandou, bohoslužba jen vzpomínkou, křesťanské chování jen morálkou otroků. Ale s Duchem svatým je vesmír pozvednut a sténá v porodních bolestech Království, člověk bojuje proti tělu, Kristus je přítomný, evangelium je životadárnou mocí, církev je znamením společenství Nejsvětější Trojice, autorita je osvobozující službou, poslání je Letnicemi, liturgie připomínkou a předchutí, lidské chování je zbožštěno."

Ignác z Lattakie

"Den Páně, den zmrtvýchvstání, den křesťanů, náš den - odtud se nazývá dnem Páně (Dominica), neboť v neděli Pán jako vítěz vystoupil k Otci. Pohany je také nazván Dnem Slunce, a my to také rádi vyznáváme, neboť dnes se nám zrodilo Slunce světa, dnes se zrodilo Slunce spravedlnosti, na jehož perutích je uzdravení."

sv. Jeroným

Ten, jenž vzbudil z mrtvých Pána Ježíše Krista, vzbudí i nás, budeme-li činit jeho vůli, chodit v jeho přikázáních a milovat to, co miloval on, vzdáleni vší nespravedlnosti, lakoty, zištnosti, pomluv, lživého svěděctví, a nebudem odplácet zlo zlem, spílání spíláním, ránu ránou či kletbu kletbou, pamatujíce na to, co řekl Pán, když učil: 'nesuďte, abyste nebyli souzeni, buďte milosrdní, abyste našli milosrdenství, odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Jakou měrou měříte, takovou vám bude odměřeno...'"

Polykarp, List Polykarpův 2,2

"Povšimněmě si, milovaní, jak nám Hospodin ustavičně ukazuje, že dojde k příštímu vzkříšení, jehož prvotinou učinil Pána Ježíše Krista vzkřísiv jej z mrtvých. Pohleďme, milovaní, na vzkříšení, jež se děje ve svůj čas. Den a noc nám ukazují ke vzkříšení - uléhá noc, povstává den..."

Klement Římský, 1. list Klementův 24

Další stránky: předchozí | 1 ... | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |