Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Útěcha může otevřít cestu k lásce, aby z 'darován' vzniklo 'obdarovává'."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Řekni mi, ó křesťane, žádám tě, řekni mi, nemohl si Král nebes, Kristus, vybrat pro své narození v těle vznešené a překrásné obydlí? ... Jako překrásný palác si vybral jeskyni a jako drahocennou kolébku jesle zvířat, aby nás naučil svým příkladem nehledat v tomto světě ani bohatství, ani slávu, ale zůstat jako poutníci a cestovatelé v cizí zemi, kteří hledají nebeskou vlast, pro kterou jsou stvořeni."

sv. Tichon Zadonský

"V lásce a jedině v lásce je myslitelné skutečné poznání Pravdy. A naopak, Pravda se dává poznávat v lásce: kdo žije Láskou, nemůže nemilovat."

Pavel Florenskij, Sloup a opora pravdy

"Úkolem křesťana není nic jiného než jen rozjímání o smrti."

sv. Irenej z Lyonu (in sv. Jan Damašský, Parallela)

"Krása Církve je dvojí: první krásy Církev dochází na tomto světě díky ctnostnému životu, druhou pak je sláva, kterou bude odměněna v budoucím životě."

Isidor ze Sevilly, Sentence, I, 16, 1

"Duše, která se příliš zabývá sebou, ztrácí ze zřetele Boha a zůstává v sobě, místo aby směřovala k Bohu."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Rozjímavá modlitba pro mne není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor 'mezi čtyřma očima' s Tím, od něhož víme, že nás miluje."

sv. Terezie od Ježíše, Život, VIII, 5

"Modli se růženec často. Stojí to tak málo a má to tak velkou hodnotu!"

sv. Pio z Pietrelciny

"Při každém věřícím člověku stojí anděl jako ochránce a pastýř, který ho vede k věčnému životu."

sv. Basil Veliký

"Modlitba je vylitím našich srdcí do Božího Srdce... Když je to dobře vykonáno, Božské Srdce je víc pohotové k odpovědi. Zkusme vylít celou naši duši, když se modlíme k Bohu. Je uchvácen našimi modlitbami a přichází k naší pomoci."

sv. Pio z Pietrelciny

"Kdo nehledá Kristův kříž, nehledá Kristovu slávu."

sv. Jan od Kříže, Zásady lásky, 101

"Vyvolil si tu, kterou stvořil. Stvořil právě tu, kterou si měl vyvolit."

sv. Augustin

"Četba Písma není jenom znalostí toho, o čem stránky pojednávají, ale stravou srdce, které může žít naplno pouze z přítomnosti Božího slova."

Michal Altrichter, Spirituální teologie

"Bůh se sklání k tomu, kdo se pokořuje, ale vzdaluje se od toho, kdo se povyšuje; sklání se k tomu, kdo potřebuje milosrdenství, a nikoli k tomu, kdo je nasycen a chlubně se nadýmá, jako kdyby nic nepotřeboval."

sv. Augustin

"Církev člověka nemůže zklamat, když pochopí, čím je tato živná půda, tato velká síla života, která je nám nabídnuta a kterou máme svobodně proměňovat v dílo."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Panenství zachované při porodu je již znamením vítězství nad smrtí - je do očí bijícím proroctvím vepsaným do těla Mariina a zvěstuje vzkříšení. To znamená, že již v panenském porodu je poukázáno na nesmrtelnost Theotokos a že Nanebevzetí je oznámeno v Narození."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Modlitba uvádí náš rozum v božský jas a světlo a vystavuje naši vůli teplu nebeské lásky."

sv. František Saleský, Úvod do zbožného života, II, 1

"Víra je jediným, všeobecným, spásným prostředkem lidské přirozenosti, který je společný a týž pro všechny, a pochází od spravedlivého Boha, milujícího lidi."

Klement Alexandrijský, Paidagogos, I, VI, 30

"Člověk je zaměřen k cíli, kterým je věčný život. Avšak nakolik hřeší, natolik se od tohoto cíle odvrací. A dokud žije, nehyne natolik, aby nemohl být obnoven, avšak když v hříchu umírá, tehdy hyne zcela."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 3, I, 480

"Náboženský princip je charakterizován převážně mimořádnou láskou, která je s to odvrátit zrak od sebe samé a radikálně ho nasměrovat ke druhému."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Kdo miluje Boha, ten s Ním ustavičně rozmlouvá jako s Otcem, odrážeje jakoukoliv zlou myšlenku."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 55

"Milujte Boha, hledejte výhradně Boha, všechno ostatní je nicotnost!"

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

Další stránky: předchozí | 1 ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 38 |