Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Duch Svatý je vzájemná láska Otce a Syna mezi sebou a radost této lásky."

Sergej Bulgakov, Beránek Boží, 1. kap., 2

"Hlava Církve je Kristus, Církev je Kristovo tělo. Naše hlava vstala a vstoupila do nebe - kde je hlava, tam jsou i údy."

sv. Augustin, Kázání katechumenům o Vyznání víry, IX, 17

"Všechny milosti, které Milostiplná dostala, jí byly dány s ohledem na vše převyšující důstojenství být tělesnou Matkou věčného Slova."

Hugo Rahner, Maria & Církev

"Chceš-li růst v lásce, jedinou správnou cestou je modlit se, aby v lásce rostli tvoji bližní."

Bůh sv. Kateřině Sienské

"Manželství a Církev jsou velkým tajemstvím, v němž se to, co je Božské, odhaluje a uskutečňuje skrze to, co je lidské."

Edward Ozorowski, Słownik małżeństwa i rodziny

"Tak jako na jaře vidíme, jak se vše ukazuje nové, tak se to stane při vzkříšení mrtvých. Na jaře se všechno stvoření na zemi obnovuje; a tak bude toto vše obnoveno ve vzkříšení. Na jaře každé stéblo a každá rostlina vyrůstá z klínu země. Totéž se stane v poslední den: mrtví vyjdou ze svých hrobů ... V zimě se všechny rostliny a stromy zdají uschlé, ale na jaře, hle, vše vidíme pučet a nabývat životodárnou mízou. Tak i mrtví se těm, co vzkříšení nechápou, zdají být ztraceni. Svlečené stromy i rostliny se pokrývají listy a květy ..., v momentu vzkříšení nastane totéž pro mrtvé ..., těla budou proměněna; stanou se průzračnými a krásnými, hodnými kontemplace."

sv. Tichon Zadonský, Duchovní poklad

"Opravdu vstal z mrtvých. Vzkřísil jej Otec. A jeho Otec v Ježíši Kristu podobně vzkřísí nás, kteří jsme v něho uvěřili a bez něhož nemáme pravého života."

sv. Ignác Antiochijský, List Tralleským, IX, 2

"Boží přátelství je 'apofatický protimluv' propasti a kříže ... Nedosažitelný Bůh, 'více než Bůh', překračuje svou vlastní transcendenci, aby se ukázal jako náš přítel, dává svůj život za ty, které miluje a které se vydává hledat na dno podsvětí."

Olivier Clément, Jiné slunce

"'Plná milosti' znamená, že pro svoji plnost v ní nebylo místo pro hřích: 'neposkvrněná' proto, že je plná Ducha svatého. Neobdivujeme na ní nepřítomnost hříchu, nýbrž plnost milosti..., plnost, z níž se mohl narodit Spasitel, plnost, z níž čerpáme při modlitbě, když se dovoláváme přímluvy Matky Boží, plnost, která ji činí vždy plodnou, 'těhotnou', tak jak ji vyobrazují některé východní ikony."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"'Otcovská' láska Josefova s jistotou měla vliv na 'synovskou' lásku Ježíšovu a naopak - 'synovská' láska Ježíšova zcela jistě měla vliv na 'otcovskou' lásku Josefovu. Jak tedy změřit hloubku tohoto ve svém druhu jediného pouta? Duše nejcitlivější k působení Boží lásky právem vidí v Josefovi zářivý příklad vnitřního života."

sv. Jan Pavel II., Redemptoris Custos (Ochránce Vykupitele), 27

"Nejvíc je třeba, abychom poznali Bohočlověka, jak byl za nás ukřižován, jak trpěl a jak nám dal příklad života. V tomto Božím dobrodiní se vůči nám totiž víc než v jakémkoliv jiném projevila jeho nekonečná láska a jeho neocenitelné milování."

sv. Anděla z Foligna, Memoriale

"Člověk opravdu zbožný slouží Bohu, i když slouží světu, protože svou láskou ke světu hlásá Stvořitelovu lásku k člověku a chce dovést svět k lásce k Bohu."

Vladimír Boublík, Teologická antropologie

"Počátkem hříchu je žádost. Právě kvůli ní hyne rozumová duše. Kdežto počátkem spásy a nebeského království je pro duši láska."

Pseudo-Antonín Veliký, Poučení o ctnostném jednání lidí a správném způsobu života, 148

"Nedovolme našemu srdci, aby malomyslnělo, a nepodléhejme zoufalství, protože Pán Ježíš Kristus nám při každém našem nadechnutí dává možnost, abychom se káli."

sv. Makarius Veliký, Ctnosti, 21

"V lásce k bližnímu je obsažena naše veliká láska ke Kristu."

ctih. Paisij Svatohorec

"Ten, kdo neobětoval Bohu svoji vůli, neobětoval mu vůbec nic."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"(Bůh) dávaje život věčný dává sebe. Život věčný totiž není ničím jiným než těšením se z Boha. Dát pak sebe samého je známkou velké lásky."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 3, I, 480

"Toho, kdo touží být v Církvi obmyt duchovní koupelí, musí provázet dvě služebnice: víra a láska. Církev totiž vykonává koupel skládajíc vyznání víry v Krista a lásky k Bohu."

sv. Hippolyt Římský, Komentář k Danielovi, I, 17

"Mniši se podílejí na odkrývání eschatologického smyslu manželské úlohy. Manželé zase pomáhají mnichům uchopit podstatu asketismu vůči pomíjející podobě tohoto světa a učinit ho 'mateřským'."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Poznat na jedné straně Boží velikost a na straně druhé tu skutečnost, že nejsme vlastně nic, v tom je dokonalost člověka."

sv. Anděla z Foligna, Napomenutí o modlitbě

"Podobně (jako Maria) je matkou (Krista) také každá zbožná duše, která činíc vůli jeho Otce, v nejplodnější lásce, plodí duchovní syny a osvěcuje je, dokud v nich není zobrazen Kristus."

sv. Augustin

"Potřebovali jsme, aby se Bůh stal tělem a přebýval mezi námi (J 1,14), aby se přijetím jednoho těla zabydlel v srdcích všech lidí. Jeho ponížení je naším vyvýšením (Flp 2,8-9). Jeho potupa je naší poctou. Čím on se stává, když se jako Bůh stává tělem, tím se stáváme my, poněvadž jsme byli obnoveni z těla Boha."

sv. Hilarius z Poitiers, O Trojici, II, 25

Další stránky: předchozí | 1 ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 40 |