Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíš Kristus, nositel živé vody (2003)

Ježíš Kristus, nositel živé vody (2003)

Papežská rada pro mezináboženský dialog, Lukáš Drexler, 21.7. 2007

Dokument Papežských rad pro kulturu a pro mezináboženský dialog z roku 2003, který se zabývá problematikou New Age a jeho srovnáním s křesťanskou vírou.

   

Úvod 

Ježíš Kristus, nositel živé vody je dokument Papežské rady pro kulturu a Papežské rady pro mezináboženský dialog z  r. 2003, který reflektuje náboženské hnutí New Age, hnutí, které se začalo výrazněji profilovat a šířit přibližně od konce 60. let minulého století, i když jeho ideové počátky sahají až do 19. století (např. H. P. Blavatská a založení Theosofické společnosti r. 1875 ad.), hnutí,  které očekává příchod Nového věku (anglicky New Age) - Věku Vodnáře, v němž má dojít k „vylití vody Ducha" na celé lidstvo (odtud parafráze v názvu dokumentu, že pravým nositelem „živé vody Ducha" je Ježíš Kristus, což je zároveň odkazem na 4. kapitolu Janova evangelia, obzvláště na verše 10-14, viz i 5. kapitolu dokumentu) a ke kvalitativnímu skoku ve vědomí a existenci lidstva. 

jezis-a-samaritanka-m.jpgV případu tohoto dokumentu se jedná „o provizorní zprávu, která je plodem společného zamyšlení studijní skupiny pro nová náboženská hnutí, složené ze členů různých dikasterií Svatého stolce: Papežské rady pro kulturu a Rady pro mezináboženský dialog (které jsou hlavními tvůrci tohoto projektu), Kongregace pro evangelizaci národů a Papežské rady pro jednotu křesťanů"[1]. Dokument je určen především pro pastorační pracovníky, „aby byli schopni vysvětlit, jakým způsobem se hnutí New Age liší od křesťanské víry"[2].

Cílem tohoto dokumentu je nabídnout určité rozlišení, které mnohdy mezi křesťany chybí, a to formou představení základních charakteristik New Age a jeho srovnáním s křesťanskou vírou. „Předkládaná publikace upozorňuje na nezbytnost poznat a po­chopit New Age jako kulturní směr a zároveň na nutnost, aby ka­tolíci znali pravou katolickou nauku a spiritualitu a aby tak správně hodnotili témata tohoto myšlenkového proudu."[3] Podle tohoto záměru je pak celý dokument rozdělen: „První dvě kapitoly představují New Age jako obsáhlý  kulturní směr a nabízejí rozbor základních prvků jeho myšlení. Od třetí kapitoly dále jsou poskytnu­ty některé ukazatele pro studium tohoto směru ve srovnání s křes­ťanským poselstvím. Nacházejí se tam i některé rady pastoračního typu."[4] Celé pojednání je v závěru doplněno slovníkem základních pojmů hnutí New Age, seznamem knih na toto téma (ať od stoupenců hnutí nebo kritickými studiemi od křesťanských autorů) a shrnutím věrouky New Age pomocí krátkých formulací myšlenek tohoto hnutí.

Dokument nemá závazný charakter, závěrem však lze říci, že obsahuje mnoho trefných postřehů jak o symptomech současné doby, tak o hlavních aspektech hnutí New Age, jakož i o nedostatcích v postoji křesťanské strany k New Age. Dokument lze jen doporučit k hlubšímu studiu. Jeho úplné české znění lze stáhnout z odkazu níže.

 

Několik myšlenek z dokumentu:

„Zaobíráme-li se mnohými tradicemi New Age, je nám hned jasné, že nového je tu vpravdě velmi málo. Zdá se, že jméno se rozšíři­lo prostřednictvím rosenkruciánů a zednářů během francouzské a americké revoluce, ale skutečnost, které se týká, je současnou obdobou západního esoterismu."[5]

„Exis­tence a zanícenost myšlení a praxe New Age svědčí o neuhasitelných tužbách lidského ducha směřujících k transcendentnu a k nábožen­skému smyslu, což není jen kulturní jev současnosti, ale byl patrný už v antickém světě, křesťanském i pohanském."[6]

„I když připustíme, že religiozita New Age jakýmsi způsobem odpovídá oprávněným očekáváním lidské přirozenosti, je nutno si všimnout, že se tak snaží pokaždé činit v opozici ke křesťanskému zjevení."[7]

„Patřičné křesťanské rozlišení myšlenek a praktik New Age nemůže nedojít k názoru, že tak jako gnosticismus druhého a třetího století, tak i New Age zastává pozice, které církev označuje jako bludařské."[8]

„Jedná se jen o nový způsob gnóze čili o postoj ducha, který ve jménu hluboké znalosti Boha převrací jeho slovo a nahrazuje je těmi, která jsou pouze lidská."[9]

„Jestliže církev nechce být obviněna z hluchoty k tuž­bám člověka, musí její členové učinit dvě věci: zapustit ještě pevněji kořeny v základech své víry a naslouchat křiku, často tichému, kte­rý stoupá ze srdcí osob a který, jestliže ho církev neslyší, je přivádí jinam."[10]

„Považo­vat vše, co je spojeno s New Age, jen za dobré nebo špatné, by bylo nerozvážné a chybné. Avšak způsob myšlení, který stojí u základů religiozity New Age, je ve svém celku těžko smiřitelný s křesťanským učením a spiritualitou."[11]

 

Celý dokument ke stažení (pdf, 753 kB)

Anglické znění dokumentu včetně textů z jeho prezentace

 

(Český překlad dokumentu je uveřejněn s laskavým svolením Tiskového střediska ČBK, na jehož stránkách je rovněž volně ke stažení.) 

 

 

Související články:

New Age stručně 
Malý slovník New Age
Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 1/2
Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 2/2
Jacques Verlinde, Lukáš Drexler: Křesťanství a okultismus
Lukáš Drexler: Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí? 
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Lukáš Drexer: Podvod magie - recenze

 

New Age v e-obchodu Theofil:

co-hlasa-new-age.jpg Od Sofie k New Age Křesťanství a esoterika

 

Poznámky:

[1] Ježíš Kristus, nositel živé vody, Praha 2003, s. 3.

[2] Tamtéž, s. 3.

[3] Tamtéž, s. 3.

[4] Tamtéž, s. 3.

[5] Tamtéž, s. 8.

[6] Tamtéž, s. 8.

[7] Tamtéž, s. 8.

[8] Tamtéž, s. 9.

[9] Tamtéž, s. 9.

[10] Tamtéž, s. 10.

[11] Tamtéž, s. 11.

[RSS]

Přečteno 3464x

další články