Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Stručné dějiny křesťanství

Stručné dějiny křesťanství

Jana Feketeová, 9.7. 2012

KNIHA - Stephen Tomkins: Stručné dějiny křesťanství, Volvox Globator, Praha 2009, 368 s., ISBN: 978-80-7207-703-8.

  

Slovo o autorovi

Autorom knihy je anglický novinár a spisovateľ Stephen Tomkins, držiteľ doktorátu PhD. v odbore cirkevných dejín získaného na London School of Theology. Okrem predmetného diela je aj autorom kníh: John Wesley: Životopis a Pavol a jeho svet. V súčasnosti sa Stephen Tomkins aktívne venuje novinárskej činnosti a prispieva na stránky periodík Ship of FoolsBBC News.

 

steve-tomkins-2.jpgO knihe

Kniha Stephena Tomkinsa Stručné dejiny kresťanstva je jedinečnou ukážkou autorovho pisateľského majstrovstva a zároveň je i praktickou pomôckou pre tých, ktorí nie sú vyzbrojení predchádzajúcimi znalosťami v oblasti histórie kresťanstva. V jednotlivých kapitolách svojej knihy otvára Tomkins dvere poznania širokému spektru čitateľskej obce. Sám autor v predslove píše: „Tá história sa vás týka, či ste alebo nie ste kresťania. Kresťanstvo pôsobilo svojim vplyvom na západný svet, dávalo ráz krajine, jazyku, hudbe, umeniu, rodinnému životu, právu, podobe spoločnosti a určovalo samotný spôsob nášho myslenia. Ak by sme si chceli utvoriť predstavu, ako by vyzeral svet, keby nevzniklo kresťanstvo, bolo by to rovnaké, ako by sme sa snažili predstaviť si spôsob života na druhej strane našej galaxie."

 

Obsahová stránka knihy

Cieľom knihy nie je idealizovať dejiny kresťanstva, ale podať ich spôsobom prístupným každému čitateľovi. Cirkev sa počas svojej existencie dopustila mnohých chýb a omylov, ktoré autor nevynecháva, ale reálne zachytáva aj tieto nechvalné momenty histórie. Prvoradou úlohou, ktorú si autor určil, bolo, aby si čitatelia uvedomili dôležitosť a hlboký význam kresťanstva pre formovanie spoločnosti v európskych dejinách.

Na otázky Odkiaľ kresťanstvo prišlo? a Prečo ešte nezaniklo? odpovedá táto kniha s veľkou historickou presnosťou a humorom. V predslove knihy Stephen Tomkins píše: „Toto nie je dejepisná kniha, je to skutočné rozprávanie o nás, o našej minulosti a o našom svete. Je to rozprávanie o veľkých veciach."  Autor definuje knihu ako „Príbeh o tom, ako sme sa stali tým, čím sme"

Text sleduje vývoj kresťanstva cez stáročia a spôsobom príbehu podáva obraz o činnosti veľkých osobností cirkevných dejín, akými boli: svätý Augustín, Anselm, Akvinský, Luther, Kalvín, Barth, pápež Ján Pavol II. a ďalší.

 

tomkins-strucne-dejiny-krestanstvi-men.jpgFormálna stránka knihy

Do knihy sú veľmi vhodne zaintegrované prvky, ktoré zvyšujú záujem čitateľa o jej obsahovú stránku. Autor používa krátky biblický verš, resp. citát alebo výrok niektorého z cirkevných otcov, pápežov, alebo mysliteľov danej doby, ku ktorému sa nasledujúca kapitola vzťahuje, čím donúti čitateľa ku krátkemu zamysleniu sa nad nasledujúcou preberanou témou. Tak nielen zvýši záujem čitateľa, ale ho aj pripraví k lepšiemu porozumeniu celej problematiky. Formálna a obsahová stránka knihy sa harmonicky veľmi dobre navzájom dopĺňajú a tak je výsledkom kniha, ktorej čítanie človeka príjemne osvieži a motivuje k ďalšiemu štúdiu.

Autor píše krátke kapitoly, ktoré pokrývajú niekoľko sto rokov v stručnosti, alebo popisuje jednotlivé veľké osobnosti cirkevných dejín. V žiadnom prípade však nevynecháva zásadné zvraty dvoch tisícročí kresťanskej histórie, ale naopak, poukazuje na ich príčiny a dôsledky. Kniha je veľmi užitočná pre každého, kto potrebuje oprášiť základný súbor svojich historických vedomostí a správne pochopiť spôsob, akým vplývalo kresťanstvo na rozvoj európskej kultúry. Pre človeka, ktorý rastie vo viere a má prirodzený záujem poznať históriu cirkvi a jej úlohu v dejinách Európy, sa stáva táto kniha dobrým východiskovým bodom jeho štúdia.

 

Komu je kniha určená

Kniha v žiadnom prípade nechce byť len odbornou publikáciou, ale naopak, autor svojim štýlom písania pozýva všetky vekové kategórie do kruhu svojich čitateľov. Kniha je určená pre kresťanov, ktorí chcú prostredníctvom stručného prehľadu nadobudnúť základné pochopenie histórie svojej viery. Excelentná kombinácia historickej faktografie v spojení s vicibreným štýlom ukazuje jednak na autorov prehľad v danej tématike a na druhej strane oslovuje čitateľa jednoduchosťou svojho štýlu.

 

Štruktúra knihy

Štruktúra knihy v ničom nezaostáva za jej formou a obsahom. Autor chronologicky plynulo prechádza z jednej kapitoly na druhú a neponecháva čitateľov napospas nevyjasneným otázkam, ale naopak, jednotlivými krokmi ich vedie k pochopeniu historických udalostí na kultúrno‑spoločenskom pozadí doby.

Stlačiť históriu dvoch tisícročí sveta, najmä západnej civilizácie, do 350 strán je náročná úloha a Tomkins v nej uspel. Osobne veľmi pozitívne hodnotím samotné členenie knihy, ktoré je určované štyrmi hlavnými časťami. Už samotný názov prvej časti: Ako tomu bolo na počiatku, prezrádza, že autor nič nevynecháva, ale uvádza čitateľa veľmi presvedčivo do dejového rámca knihy. Autor píše: „To, čo odlíšilo Ježiša od ostatných popravených mesiášov, bolo zmŕtvychvstanie." Rovnako zaujímavé sú aj jeho zmienky o prvých kresťanoch: „Prví kresťania boli židia, ktorí vzávali úctu Bohu v jeruzalemskom chráme a miestnych synagógach, rovnako ako vo svojich domovoch." Text ďalej uvádza, že: „Dvanásť rokov po prvej Veľkej noci predstavovalo kresťanstvo stále ešte vo všetkých svojich prejavoch hnutie, ktoré nestálo mimo judaizmus." Autor zdôrazňuje, že keď kresťania boli prenasledovaní, utekali a šírili evanjelium kdekoľvek prišli a tým významne prispievali k šíreniu kresťanstva. Tak sa niekoľko desiatok rokov kresťanstvo snažilo o zachovanie si svojej existencie až do obdobia, keď sa stalo štátnym náboženstvom za vlády rímskeho cisára Konštantína. Druhá časť knihy pod názvom: Vzostup Ríma, aj keď už neopisuje boj kresťanov o existenciu, hovorí o boji kresťanov medzi sebou cez rôzne teologické otázky, ktorý vyústil do odluky medzi rímsko-katolíckou cirkvou a východnou pravoslávnou cirkvou. Mnoho udalostí prvého tisícročia bolo súčasťou politiky, pretože v Európe, severnej Afrike, aj Malej Ázii sa stala cirkev nástrojom vlády, pomocou ktorého bolo možné rozšíriť a upevniť kontrolu nad územím. Napokon išlo aj o boj proti moslimom počas krížových výprav. Tretia časť knihy pod názvom: Reformácia je čitateľom predstavená podrobnejšie. Činnosť Luthera a Kalvína sú zhrnuté aj s odôvodnením ich konania. Pútavým rozprávaním sú opísané aj snahy misionárov o pokresťančenie sveta. Napríklad v príbehu, ktorý opisuje úsilie Františka Xaverského, člena rádu jezuitov, o obrátenie Japoncov na kresťanskú vieru, autor píše: „Jedinou veľkou prekážkou na tejto ceste bola námietka Japoncov, že Boh nemohol byť milostivý a dobrý, keď sa nikdy nezjavil Japoncom pred príchodom misionárov." Autor uvádza humorným štýlom aj inú námietku, ktorá vraj znela: „Ak je to, čo sme sa naučili pravdivé, ako to, že o tom nič nevedeli Číňania?" Štvrtá časť knihy, datovaná od roku 1609, je pomenovaná ako: Globalizácia. V rámci tejto záverečnej časti venuje autor zvláštnu pozornosť udalostiam dvadsiateho storočia, ktoré zahŕňajú dve svetové vojny, studenú vojnu a navyše zriadenie Svetovej rady cirkví. Vzostupu nového katolicizmu a činnosti pápeža Jána Pavla II. sú venované krátke, ale zaujímavé záverečné kapitoly knihy.

 

Kniha ako súčasť kresťanského posolstva

Kresťanstvo je nepochybne dôležitou súčasťou svetových dejín, a to sa prejavuje aj v oblastiach, ktoré sú zdanlivo vzdialené od náboženstva. Tomkinsov prístup k histórii církvi nám chce povedať, že v západnej histórii boli cirkev a štát zviazané dokopy. Forma, akou autor dejiny kresťanstva prezentuje, je nenáročná, zábavná a ľahko čitateľná. Tomkinsova kniha Stručné dejiny kresťanstva nie je kniha o histórii, ani o teológii. Je to len jedinečný príbeh, ktorý sa stal skutočnosťou.

 

[RSS]

Přečteno 1815x

další články