Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Kdo jsem já, Pane?

Kdo jsem já, Pane?

sv. Patrik, 17.3. 2014

Úryvek z autobiograficky laděného "Vyznání" sv. Patrika (5. stol.), irského biskupa a misionáře, patrona Irska.

 

34. Neúnavně vzdávám díky svému Bohu, že mne uchoval věrným v den mé zkoušky[1], takže mu dnes mohu s důvěrou přinést jako oběť svoji duši, jako živou oběť, Kristu, mému Pánu,[2] který mne uchránil ode všech mých úzkostí. A tak mohu i patrik-men.jpgříci: „Kdo jsem já, Pane,"[3] nebo k čemu jsem povolán, že jsi mi vyjevil tak slavné božství? Že mohu dnes ustavičně jásat mezi národy a velebit tvé jméno všude, kde budu, a nejen za příznivých okolností, ale i v souženích? Že přijímám vyrovnaně, cokoli se mi přihodí, ať dobré, či zlé, a stále děkuji Bohu, který mi dává najevo, že mám bez konce věřit v jeho nepochybnou existenci, a který mne slyší? A tak já, jak jsem nevědomý, mohl jsem „v posledních dnech"[4] přikročit k tomuto tak zbožnému a tak podivuhodnému dílu a následovat muže, o kterých Pán už kdysi předpověděl, že budou hlásat jeho evangelium „na svědectví všem národům."[5] ...

36. Odkud mám tu moudrost, která ve mně nebyla?[6] Vždyť jsem neznal ani počet dní,[7] ani jsem nevěděl o Bohu! Odkud mi přišel potom tak veliký a tak prospěšný dar, že poznávám a miluji Boha a že jsem opustil i vlast a rodiče?

37. ... Za to nevděčím sobě, ale Bohu, který ve mě vítězí ... Přišel jsem hlásat evangelium irským lidem, snášet pohanu od nevěřících, nechal se tupit na své pouti i mnoho pronásledovat, ano, „až i uvěznit"[8] a vzdát se své svobody, aby jiní z toho měli užitek. A budu-li hoden, jsem připraven a toužím po tom obětovat bez váhání a s největší ochotou pro jeho jméno i svůj život, kdyby mi to Pán dopřál.

38. Jsem Bohu velkým dlužníkem. Daroval mi přece takovou milost, že mnoho lidí se mým prostřednictvím znovu rodí pro Boha a potom je zdokonalováno a že jsou všude pro ně svěceni duchovní, pro lid, který nedávno přišel k víře a který si Pán shromáždil od končin země, jak slíbil kdysi ústy proroků: „K tobě přijdou národy od končin země a řeknou: Naši otcové si udělali falešné bůžky, a není z nich užitku,"[9] a ještě: „Ustanovil jsem tě světlem národů, abys byl spásou až do končin země."[10]

39. A tam chci očekávat zaslíbení[11] toho, který jistě nikdy neklame, jak je slíbeno v evangeliu: „Mnoho jich přijde od východu a od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jákobem."[12] Věříme, že z celého světa přijdou věřící.

 

[Sv. Patrik, Vyznání, 34.36-39; in PL 53,808-809. Český překlad pod názvem „Mnoho lidí se skrze mne znovu zrodilo pro Boha" je převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a upraven podle latinského originálu s přihlédnutím k moderním překladům (anglickým, polskému) a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Hymnus sv. Patrika

 

Poznámky:


[1] Srov. Ž 95,8-9.

[2] Srov. Ř 12,1.

[3] 2Sam 7,18.

[4] Sk 2,17.

[5] Mt 24,14.

[6] Srov. Mt 13,54.

[7] Srov. Ž 39,5.

[8] Srov. 2Tim 2,9.

[9] Jer 16,19.

[10] Sk 13,47.

[11] Srov. Sk 1,4.

[12] Mt 8,11.

 

[RSS]

Přečteno 1924x

další články