Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Litanie

Litanie

liturgie, duchovní život

Litanie

(z lat. litania, jež pochází z řec. λιτανεια [litaneia] - "modlitba", "naléhavá prosba")

  

- prosebná modlitba, jež se pronáší při bohoslužbě na způsob zvolání kněze a odpovědi lidu, často s vlastní melodií. Litanie byly původně součástí mešní liturgie, kdy následovaly za Kyrie, postupně se stávaly samostatnou modlitbou a pobožností. 

Litanie, stejně jako ostatní modlitby, mohou být zaměřeny jak k jednotlivým osobám Nejsvětější Trojice či k celé Trojici, tak ke svatým - Panně Marii a dalším přímluvcům.

Nejznámnějsími litaniemi jsou Litanie ke všem svatým (užívá se při křestní liturgii), Litanie loretánská a Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

Litanie ke všem svatým

(kurzívou jsou označeny odpovědi lidu, jež následují za zvoláními kněze)   

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože nebeský Otče, smiluj se nad námi,
Synu Vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi,
Duchu Svatý Bože, smiluj se nad námi,
Svatá Trojici jediný Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. - (odpověď následuje i nadále za každým zvoláním) 
Svatý Michaeli,
Svatý Gabriele,
Svatí Boží andělé,
Svatý Abrahame,
Svatý Eliáši,
Svatá Anno,
Svatý Jane Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatí patriarchové a proroci,

Svatý Petře a Pavle,
Svatý Svatý Ondřeji,
Svatý Jane a Jakube,
Svatý Lukáši,
Svatá Máří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Všichni Apoštolové a učednicí Páně,

Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatá Kristíno Bolsenská
Svatá Perpetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatá Jano z D'Arcu
Svatý Jane Nepomucký,

Všichni svatí mučedníci,

Svatá Pavlo Římská,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Bazile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Prokope,
Svatý Františku a Dominiku,
Svatá Kláro,
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Jene Maria Vianneyi,
Svatá Anežko Česká,
Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Hedviko,
Svatá Terezie od Ježíše,
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Měj s námi slitování, vysvoboď nás Pane. - (odpověď následuje i nadále)
Ode všeho zlého,
Ode všeho hříchu,
Od ďáblových úkladů,
Od hněvu, nenávisti a zlé vůle,
Od smrti věčné,
Svým svatým vtělením,
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním,
Sesláním Ducha Svatého,

I když jsme hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás. - (odpověď následuje i nadále)
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Nám všem dej sílu vytrvat v Tvé službě,
Posiluj nás svým Duchem,
Ježíši, Synu Boha živého,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, Ty víš, jak jsme slabí a bezmocní. Dej nám prosíme silu, abychom Tě milovali, jako Tě milovali Tvoji svatí, Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána, který s Tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. 

 

Loretánská litanie

(kurzívou jsou označeny odpovědi lidu, jež následují za zvoláními kněze) 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. - (odpověď následuje i nadále)
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás. - (odpověď lidu následuje i nadále za každým zvoláním kněze) 
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

Matko Kristova,
Matko církve,
Matko Božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Věži Davidova,
Růže tajemná,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Kněz: Oroduj za nás svatá Boží Rodičko,
Lid: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Kněz: Modleme se: Všemohoucný, věčný Bože, dej nám,
svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu
Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost.
Skrze Krista, našeho Pána.
Lid: Amen.

 

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

(kurzívou jsou označeny odpovědi lidu, jež následují za zvoláními kněze)  

Pane, smiluj se. Pane smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. - (odpověď následuje i nadále za každým zvoláním)
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Kněz: Ježíši tichý, srdce pokorného,
Lid: přetvoř naše srdce podle srdce svého.
Kněz: Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Lid: Amen.

 

Související články:

Stará irská litanie k Panně Marii  
Lukáš Drexler: Úcta k Srdci Ježíšovu 1/2 - Dějiny úcty 

 

Lukáš Drexler, 9.11. 2008

Přečteno 1697x

další křesťanské pojmy