Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Monika Zaviš: Repetitórium z religionistiky 1

Monika Zaviš: Repetitórium z religionistiky 1

Andrea Poloková, 30.6. 2009

KNIHA - Monika Zaviš: Repetitórium z religionistiky 1, Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, Bratislava 2008, 100 stran. Ukázka z knihy.

 

Resumé: Článok predstavuje recenziu publikácie s názvom Repetitórium z religionistiky 1. Hodnotí ju ako prehľadnú knižku, ktorá môže slúžiť na rýchle zorientovanie sa v problematike hlavných náboženských smerov. Pre religionistov, učiteľov náboženstva, náuky o spoločnosti, príp. etiky ako aj kňazov či laikov má potenciál byť základnou príručkou, o ktorú sa môžu oprieť a v ktorej si môžu jednoducho a v prístupnej podobe vyhľadať základné fakty o jednotlivých svetových náboženstvách.

Abstract: This article is a review of a book entitled Overview of Religious Studies 1 (Repetitórium z religionistiky 1). It is a quick reference guide as far as the main world religions are concerned. Religious studies students, teachers of both religion and ethics and social studies teachers as well as priests or laymen may find this to be of benefit for their work since it is in this book that they will be able to find the basic facts on world religions collected in an accessible form.

Kľúčové slová: Religionistika. Manizmus. Totemizmus. Kanaánske náboženstvo. Svetové náboženstvá. Judaizmus. Islam. Bahájska viera.

Key Words: Religious Studies. Manism. Totemism. Canaanite Religion. World Religions. Judaism. Islam. The Bahá´í Faith.

  

repetitorium-z-religionistiky-obal-men-2.jpgZrozumiteľný jazyk, jednoduchá orientácia, prehľad-nosť, používanie primárnych zdrojov a schopnosť abstrahovať podstatné - také sú základné charakteristiky publikácie, ktorú Monika Zaviš predkladá s názvom Repetitórium z religionistiky 1. Práve tieto vlastnosti z nej robia materiál, ktorý má univerzálne použitie - istotne ho ocenia nielen študenti religionistiky, ktorí sa pripravujú na skúšku, ale aj učitelia náboženstva, náuky o spoločnosti či etiky, prípadne kňazi, ale aj široká verejnosť, ktorá hľadá ucelenú stručnú publikáciu o danej problematike.

Prvá časť knihy sa zaoberá definíciou náboženstva a religionistiky, pričom v závere kapitoly sa objavuje praktická tabuľka porovnávajúca religionistický prístup s prístupom biblickej teológie. Takáto názornosť sprevádza celú učebnicu - postupne sa objavujú rôzne obrázky, schémy, mapy ako aj ilustračné fotografie súvisiace s miestami, ktoré sú významné pre židovstvo, islam a bahájsku vieru. Ďalej sa autorka zaoberá evolučnou a degeneračnou hypotézou o vzniku nábo-ženstva. V týchto kapitolách čitateľ ocení príklady týkajúce sa Severoamerických Indiánov ako aj homeopatickej mágie zo Sumatry, Austrálie a Malajzie, ktoré celú tému oživujú. Nasledujúca veľká časť knihy je venovaná prvotným náboženstvám - manizmu a totemizmu a potom panteónu kanaánskeho náboženstva.

Pre túto učebnicu sú však nosné tri posledné kapitoly, ktoré sa postupne v historickom slede zaoberajú svetovými náboženstvami, medzi ktoré autorka - s súlade s modernými religionistickými trendmi - zaradila židovstvo, islam a bahájsku vieru. Pri všetkých troch vysvetľuje jasne a metodicky jednotlivé skutočnosti, ktoré sa ich týkajú, a to tak, že sa v nich vie zorientovať aj čitateľ, ktorý sa danou oblasťou profesionálne nezaoberá. Pri každom zo spomínaných troch náboženstiev sa autorka sústreďuje na inú oblasť týkajúcu sa daného náboženstva: Čo sa týka židovského náboženstva, poskytuje detailné vysvetlenie historického pôvodu židovských sviatkov, ich symboliky a priebehu, ako aj jednotlivých obradov od obriezky cez bar micvu a svadbu až po pohreb. Kapitola o islame poskytuje informácie o pôvode islamského práva, zákonov a príkazov, ktorými sa riadi život veriacich. Ako ich zdroje popisuje Korán, Sunnu, Hadíth a Fiqh. Bahájska viera je poňatá vo všeobecnej rovine a predstavuje tak stručný úvod do histórie a učenia bahájskej viery. Aj táto kapitola obsahuje nielen popis faktov týkajúcich sa života zakladateľa bahájskej viery, Bahá'u'lláha, a administratívneho usporiadania bahájskej viery, ale v nej nájdeme aj konkrétne príklady dokumentujúce to, čomu baháji veria, usporiadané prehľadne do bodov, citácie z bahájskych spisov či ukážku modlitieb.

Pri práci s učebnicou je zrejmé, že autorka má schopnosť písať výstižne a pre čitateľa prístupne. Čo je však ešte dôležitejšie, vďaka dlhoročným skúsenostiam, dôkladne pozná potreby študentov a vďaka tomu im ušila na mieru presne to, čo je pre ich vzdelanie potrebné. Hoci je primárne určená vysokoškolským študentov, rovnako by ju s ľahkosťou čítali aj študenti stredných škôl. Všetkých ich spolu s ostatnými čitateľmi bezpochyby dokáže nadchnúť pre to, aby sa rozoberaným témam podrobnejšie venovali, pretože v nich má schopnosť vzbudiť nadšenie pre nové poznanie, ku ktorému im svojou publikáciou pootvorila dvere.

 

Zoznam použitej literatúry:

Zaviš, M., Repetitórium z religionistiky 1. Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, Bratislava 2008, 100 s., ISBN 978-80-223-2554-7.

 

Ukázka z knihy:

 

7.3. Hadíth

Význam tohto arabského slova je dedičstvo, pozostalosť. Hadíth je súhrnom príbehov obsahujúcich Muhammadove slová a skutky, ako i príbehy o pôsobení jeho nasledovníkov. Ľudia sa ich učili spamäti; slúžili im ako základ pre poznanie a realizáciu povinností správneho moslima. Tieto povinnosti boli neskoršie nazvané piliermi islamu (vyznanie viery, modlitba, almužna, pôst, svätá púť). Hadíth v podstate zapĺňa prázdno, ktoré necháva Korán v otázke správneho konania moslima v mnohých oblastiach života.

Zaoberá sa recitáciou Koránu a zaobchádzaním s ním, otázkami, ktoré sa týkajú Boha, viery, manželstva, rodiny, rozvodu, dedičstva, pohrebov, obchodu, cestovania, konverzácie, bojovania, úpravy zovňajšku, hygieny a otázkou telesných funkcií. Hadíth kudsí je zvláštny druh tradície, ktorá je napísaná v podobe svätých výrokov Muhammada, ktoré síce sám vyslovil, ale ich považoval a prezentoval ako Božiu inšpiráciu. Tieto výroky majú najintenzívnejší vplyv na súfizmus. Príklad výroku: „Nie som obsiahnutý ani v Zemi, ani v Nebi, som však v srdci svojho verného služobníka."

Ústne tradované a zhromažďované príbehy boli selektované. Veľmi skoro teda vznikla kritika tradície. Zaoberala sa predovšetkým skúmaním reťazca tradentov, ktorý bol zárukou správnosti odovzdaného dedičstva v podobe príbehov. Aby sa tradícia vyhlásila za pravovernú, musí byť dodržaný reťazec tradentov, svedkov, z ktorých prvý tradent pochádza z doby Muhammadovho života.

 

Hadíth pozostáva z dvoch častí:

1. isnád - reťazec tradentov,

2. matn - text.

Reťazec tradentov je uvádzaný pred samotným znením príbehu a vždy má formu: A mi povedal, že B povedal, že ho C informoval, že mu D zveril, že počul, že E povedal: „Počul som, že F sa pýtal Proroka na..." (alebo, že F počul, že Prorok povedal), etc. Jednoduchší príklad z Bucháriho zbierky: „Náfi hovorí, že Ibn Umar povedal: Prorok kázal opretý o strom palmy. Keď začal používať kazateľnice a opustil palmový kmeň, bolo počuť, že strom stoná. Prorok vtedy pristúpil k palme a pohladil ju."

 

Související články:

M. Zaviš: 365 dní s pátrom Piom
M. Zaviš: Igor Đurčik: Susret sa neizbežnim 
M. Zaviš: Walter Kasper: Duchovní ekumenismus 
M. Zaviš: Daniela Iskrová: Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu 

 

[RSS]

Přečteno 1773x

další články