Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 4 - Překlad

Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 4 - Překlad

Dominik Opatrný, 25.3. 2015

"Kniha Zjevení svatého Jana patří ke skvostům Nového zákona. A to nejen pro svůj obsah a barvité líčení obrazů, ale i pro zvláštní teologické zpracování Starého zákona, které v sobě obsahuje," píše ve své exegezi perikopy o Novém Jeruzalému, která je postupně zveřejňována v Revue Theofil, katolický teolog Dominik Opatrný, Th.D.

Ve svém překladu jsem vycházel z ČEP a upravil ho na četných místech, aby byl pokud možno co nejpřesnější. Tyto zásahy reflektují často poznatky uvedené na jiných místech v této práci. Při překladu jsem se držel textu NA27 aniž bych se přikláněl k jiným variantám, než jaké upřednostňují editoři. Členění do odstavců je převzato z velkého komentáře H. Giesena.[1]

21,9 A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek naplněných sedmi posledními pohromami, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti nevěstu, ženu Beránkovu." 10 Duch se mě zmocnil a anděl mě odnesl na velmi vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11 a září Boží slávou.

Jeho jas jako nejdražší kámen a jako křišťálově zářivý jaspis. 12 Město má mohutné a vysoké hradby, má dvanáct bran a na těch branách dvanáct andělů a nadepsaná jména, která patří dvanácti kmenům synů Izraele. 13 Tři brány na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. 14 A hradby města mají dvanáct základních kamenů, na kterých je dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.

15 Ten, který se mnou mluvil, měl zlatý měřící prut, aby změřil město včetně jeho bran a hradeb. 16 Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil tím prutem město na dvanáct tisíc stadií. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. 17 Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, která je shodná s andělskou.

18 Materiálem hradeb je jaspis a město je z ryzího zlata, zářícího jako ryzí křišťál. 19 Základy hradeb toho města se skvějí samými drahými kameny: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20 pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. 21 A dvanáct bran je dvanáct perel, po jedné každá z bran byla z jedné perly. A hlavní ulice toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.

22 Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh vševládný a Beránek. 23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mu svítily: zazářila mu sláva Boží a jeho svítilnou je Beránek. 24 Národy budou chodit v jeho světle. Králové světa do něj přinášejí svou slávu. 25 Jeho brány se ve dne nezavírají, noc tam totiž nebude. 26 A donesou do něj slávu a čest národů. 27 A nevstoupí tam nic nečistého, ani ten, kdo se dopouští ohavností a lží, jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

22,1 A ukázal mi řeku životodárné vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala zpod trůnu Božího a Beránkova. 2 Uprostřed hlavní ulice města a řeky z té i oné strany, byl strom života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dává své ovoce a jeho listí je k uzdravení všech národů. 3 A nebude tam nic pod klatbou. Bude v něm trůn Boží a Beránkův a jeho služebníci mu budou sloužit, 4 budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. 5 Noc tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věky věků.

  

Pokračování:

Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 2 - Vymezení textové jednotky
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 3 - Textová kritika
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 4 - Překlad
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 5 - Kontext
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 6 - Struktura a obsah perikopy
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 7 - Jazykově-syntaktická analýza
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 8 - Sémantická analýza
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 9 - Analýza motivů
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 10 - Pragmatická analýza
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 11 - Kritika literárních druhů
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 12 - Závěr


[Dominik Opatrný: Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově. Diplomová práce obhájená r. 2005 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Rukopisy od Mrtvého moře konečně česky
Bible v počítači - návod k použití
Obraz ženy v knize Přísloví
Programy pro práci s biblí
Velbloud uchem jehly 

 

Související články: 

Július Pavelčík: Zjevení Janovo  

 

Poznámky:

[1] Srov. H. Giesen, Die Offenbarung, s. 463.

[RSS]

Přečteno 1785x

další články