Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi

Historia Lausiaca 16 - O Paisiovi a Izaiášovi

Palladios, 19.1. 2009

Dva bratři - Paisios a Izaiáš - po smrti svého otce zdědili nemalý majetek a každý ho použil jinak. Který z nich zvolil Bohu milejší cestu? To sděluje spisovatel Palladios (cca 363-430?) v dalším dílu svého spisu "Historia Lausiaca".

  

chram.jpgXIV, 1. Paisios a Izaiáš byli bratři. Měli otce, který obchodoval a jehož obchodní cesty vedly až do Španělska. Když si po jeho smrti dělili majetek v hodnotě pěti tisíc mincí, šaty a otroky, uvažovali, radili se a navzájem se ptali: „Jakou životní cestu si zvolíme bratře? Kdybychom se dali na dráhu obchodu, kterou nastoupil náš otec, zanechali bychom plody své práce jiným, 2. a přitom by nám dokonce hrozilo nebezpečí ze strany loupežníků či moře. Pojďme se tedy vydat cestou mnišského života, abychom otcův majetek využili k dobrému a nezahubili své duše."

Oběma se cíl mnišského života líbil, ale nebyli jednotní v jeho způsobu. Rozdělili si tedy peníze a každý z nich se cíle líbit se Bohu držel jiným způsobem života.[1]

3. První vše rozdal klášterům, kostelům a věznicím. Pak se naučil řemeslo, aby si mohl vydělávat na chleba, a oddal se askezi a modlitbě. Druhý nic nerozdal, ale postavil klášter a přijal několik bratří. Tam přijímal pocestné, nemocné, starce a chudé. V sobotu a neděli chystal tři stoly. Tímto způsobem utrácel své peníze.

4. Když oba zemřeli, byli různě chváleni a shledáváni dokonalými. Jedněm se líbil ten první, jiným ten druhý. Když potom mezi bratry kvůli těm chválám vzniknul spor, šli k blaženému Pambovi. Předložili mu onu věc k posouzení a žádali poučení, který způsob života je lepší. On jim řekl: „Oba jsou dokonalí. Jeden tím, že hostěním přijal dílo Abrahámovo, a druhý zase Eliášovo."

5. Ti, kteří upřednostňovali onoho asketu, se však ptali: „Jak si mohou být oba rovni? Vždyť tím, že prodal všechno, rozdal chudým, nesl kříž dnem i nocí a následoval Spasitele i modlitbami, naplnil evangelijní příkaz ten asketa."[2] Druzí proti tomu namítali: „Jeho bratr prokazoval taky takové skutky a to tím, že sedával u cest, kterými prochází mnoho lidí, a shromažďoval trpící.[3] Neobčerstvoval pouze vlastní duši, ale i mnoho jiných, ošetřoval nemocné a staral se o ně."

6. Blažený Pambo jim na to řekl: „Znovu vám pravím, oba jsou si rovni. Každého z vás ujišťuji, že kdyby ten první nedosáhnul takového vrcholu askeze, nebyl by hoden srovnání s dobrotou druhého. Ten druhý zase občerstvoval poutníky a spolu s nimi občerstvoval i sebe. Ačkoliv to tedy vypadalo, že tomuto služebníku plynou z práce jen obtíže, dostávalo se mu z ní i odpočinku. Nyní počkejte, abych mohl přijmout zjevení od Boha. Potom se přijďte nechat poučit." Po několika dnech se ho tedy přišli znovu zeptat a on jim řekl: „Viděl jsem, jak spolu oba stojí v ráji u Boha."

Pokračování.

(Z řeckého originálu přeložil a poznámkami doplnil Petr Fiala.)

 

Palladios (Palladius) (cca 363-430?)
Historia Lausiaca 1 - Mnišství a jeho ranné formy
Historia Lausiaca 2 - Předmluva, Opis dopisu Palladia Lausovi
Historia Lausiaca 3 - Palladiovo vyprávění Lausovi 
Historia Lausiaca 4 - O Isidorovi
Historia Lausiaca 5 - O Dorotheovi
Historia Lausiaca 6 - O Potamiene
Historia Lausiaca 7 - O Didymovi
Historia Lausiaca 8 - O Alexandře
Historia Lausiaca 9 - O bohaté panně
Historia Lausiaca 10 - O těch v pohoří Nitria
Historia Lausiaca 11 - O Amúnovi z Nitrie
Historia Lausiaca 12 - O Orovi, O Pambovi
Historia Lausiaca 13 - O Ammoniovi
Historia Lausiaca 14 - O Benjamínovi 
Historia Lausiaca 15 - O Apolloniovi

 

palladios-laus.jpg 

 

Související články:

Jan Zlatoústý (Chrysostom) (344/354-407) 
Petr Damiani: Chvála poustevnického života
Makarios Egyptský: O pravém životě dítek Božích 

 

patristika-2b-men.jpg

 

Poznámky:


[1] Navázání na dvě cesty: Marty a Marie (Lk 10,38-42) a užívaje řeckých termínů na praxis a theoria. KALINKOWSKI, St., STAROWIEYSKI, M., Palladiusz - Opoviadania dla Lausosa, Kraków 1996 , s. 104, pozn. 121.

[2] Srov. Lk 18,22.

[3] Srov. Lk 9,23 ; 14,27.

 

[RSS]

Přečteno 1387x

další články