Nacházíte se na: Theofil > Různé > List Filadelfským

List Filadelfským

sv. Ignác Antiochijský, 18.6. 2012

Pátý ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

 

ignac-antiochijsky-007-men.jpg
 

 

Ignác, zvaný též Theoforos[1],

církvi Boha Otce a Pána Ježíše Krista v asijské Filadelfii[2],

k níž byl Bůh dobrotivý,

která je pevná svou Boží jednotou,

která se upřímně hlásí k utrpení našeho Pána a k jeho zmrtvýchvstání

a které se dostalo hodně milostí.

 

Zdravím ji v krvi Ježíše Krista, který dává věčnou a stálou radost těm, kteří žijí v jednotě s biskupem, jeho kněžími a jáhny podle vůle Ježíše Krista zvolenými a které, aby byli pevní, posílil On z vlastního rozhodnutí Duchem Svatým.

 

I.

1. Poznal jsem, že tento[3] biskup nedostal službu řídit společenství ani od lidí ani proto, že by se o ni ucházel, ani proto, že by hledal prchavou slávu, nýbrž z milosti Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Žasl jsem nad jeho skromností. Svým mlčením zmůže víc než ti, co mnoho mluví. 2. Jedná podle Božích zákonů, podobá se strunám na kytaře. Poznal jsem, že je velmi ctnostný, pevný, že se nedovede hněvat. Je sama Boží dobrota.

 

II.

1. Děti světla a pravdy, varujte se nejednoty a špatných nauk. Jako ovce jděte za svým pastýřem. 2. Je mnoho vlků, kteří na pohled budí důvěru, kteří si však svou úlisností podmaňují Boží běžce. Pokud jste jednotní, nenaleznou u vás místa.

 

III.

1. Varujte se špatných bylin[4]. Ty nesází Ježíš Kristus, protože nejsou setbou Otce. Ne že bych u vás shledal nejednotu, naopak vy s něčím takovým nechcete mít nic společného. 2. Kdo patří Bohu a Ježíši Kristu, ti jsou s biskupem. Kdo se v kajícnosti vrátí k jednotě církve a budou žít podle Ježíše Krista, budou patřit Bohu. 3. Bratří moji, nescházejte na bludné cesty. Kdo poslouchá toho, který vyvolává nejednotu, ten nepřijde do Božího království. Kdo učí jinak, ten nesouhlasí s Utrpením[5].

 

IV.

1. Slavte jednu Eucharistii. Je jedno tělo našeho Pána Ježíše Krista a jeden kalich společenství jeho krve.[6] Jeden je oltář a jeden celek tvoří biskup s kněžími a jáhny, mými spoluslužebníky. Nuže, cokoli děláte, dělejte podle přání Boha.

 

V.

1. Moji bratří, protože vás mám rád, velmi rád, snažím se vás povzbudit. Ne já, nýbrž Ježíš Kristus. Pro něho jsem v okovech a spíše já, poněvadž nejsem ještě dokonalý, mám strach[7] více než vy. Avšak na vaši modlitbu dosáhnou milosti. Utíkám se k evangeliu[8] jako tělesně přítomnému Kristu a k apoštolům jako k přítomnému kněžstvu. 2. Milujte i proroky, protože i oni hlásali evangelium, v Krista doufali a jej očekávali. Pro svou víru byli spaseni, poněvadž byli jednotni s Ježíšem Kristem. Tito svatí si zaslouží lásky a obdivu, sám Ježíš Kristus o nich svědčil a patří k evangeliu.

 

VI.

1. Hlásal-li by někdo židovskou víru, neposlouchejte jej. Je lépe slyšet od muže s obřízkou o křesťanství než od muže bez obřízky o židovství. Nemluví-li oba o Ježíši Kristu, jsou pro mne jen náhrobními pomníky či kameny, na nichž jsou napsána pouze lidská jména. 2. Varujte se lstivosti a nástrah knížete tohoto světa, abyste oslabeni jeho naukou nezeslábli v lásce. V tom však jste jednoho srdce. 3. Děkuji svému Bohu, že se mohu nad vámi upřímně radovat. Nikdo ani v ústraní ani veřejně nemůže o mně říci, že jsem někoho více čí méně z něčeho takového nařkl. Za všechny pak, jimž patřila má slova, se modlím, aby to někdy nesvědčilo proti nim.

 

VII.

1. I Když někteří chtěli oklamat mé tělo, duch, který je z Boha, nezabloudí. Ví totiž, odkud je, kam jde[9] a usvědčí podvod. Velmi důrazně jsem řekl těm, s kterými jsem mluvil - a byl to Boží hlas -: Poslouchejte biskupa, kněžstvo a jáhny! 2. Někteří mne podezřívali, že jsem věděl o některých, že zasévají nejednotu. Svědkem je mi Ten, pro něhož jsem v poutech, že jsem se to od člověka nedozvěděl. Duch mi řekl: „Nedělejte nic bez biskupa". Chraňte své tělo jako Boží chrám, milujte jednotu, varujte se nejednoty, snažte se napodobit Ježíše Krista jako On svého Otce.

 

VIII.

1. Jednal jsem - a bylo to mou povinností - jako člověk, který chce udělat vše pro jednotu. Kde je nejednota a hněv, tam nepřebývá Bůh. Pán odpustí všem, kdo se kajícně obrátí, vrátí-li se k Boží jednotě a ke společenství s biskupem. Věřím milosti Ježíše Krista. On nás zbaví všech nástrah. 2. Prosím vás, nehádejte se, jednejte podle učení Kristova. Slyšel jsem některé říkat: Nenaleznu-li to ve starých dokumentech, to je v evangeliu, neuvěřím. Na mou námitku, že je tak napsáno, odpovídali mi, že to nutno dokázat. Pro mne je psaným dokumentem Ježíš Kristus, neporušeným dokumentem jeho kříž, smrt, zmrtvýchvstání a víra. V tom chci být na vaši modlitbu ospravedlněn.

 

IX.

1. Dobří jsou sice kněží[10], lepší je velekněz[11], jemuž byla svěřena velesvatyně, jemuž jedinému bylo svěřeno Boží tajemství. On je branou Otce, jíž vcházejí Abraham, Izák, Jákob, proroci, apoštolově i církev. Cílem všech[12] je Boží jednota. 2. Evangelium má něco víc. Obsahuje příchod Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista, jeho utrpení i zmrtvýchvstání. Milovaní proroci jej ohlásili, evangelium je splnění věčného života. Vše - Starý i Nový Zákon -, věříte-li s láskou, je dobré.

 

X.

1. Vaší laskavostí, pramenící z lásky k Ježíši Kristu, jsem se dozvěděl, že církev v syrské Antiochii žije v klidu. Jako Boží církev vysvěťte jáhna, který by tam hlásal Boží poselství, který by se tam spolu s nimi radoval a oslavoval Boží jméno. 2. V Kristu Ježíši blažený, jenž bude hoden takovéto služby. I vy tím budete oslaveni. Chcete-li, pro Boží jméno to není nemožné. Některé blízké církve vyslaly již biskupy, některé kněze a jáhny.

 

XI.

1. Děkuji Bohu za jáhna Filóna z Kilikie, muže osvědčeného, jenž i nyní spolu s Reem Agathopodem, který zřeknuv se života mne provází ze Sýrie a pomáhá mi v Božím slově. Oba vám podávají dobré svědectví. Děkuji vám, že jste je přijali, jako přijal Pán vás. Kdo je však potupili, těm nechť odpustí milost Ježíše Krista. 2. Pozdravuje vás láska[13] v Troadě. Odtud také posílám list po Burrovi, kterého se mnou poslali Efezští a Smyrenští jako projev úcty. Pán Ježíš Kristus, v něhož doufají tělem, duší, vírou, láskou, jednomyslností, je za to odmění. Buďte silní v naší společné naději, Ježíši Kristu.

 

[Přeložil Josef Novák. Převzato z Druhá patristická čítanka, Česká katolická Charita, Praha 1985. Mírně upraveno a doplněno poznámkami redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Ignáci Antiochijském

 

Listy sv. Ignáce Antiochijského:

List Efezanům
List Magnesijským 
List Tralleským 
List Římanům 
List Filadelfským
List Smyrnenským
Ignác Polykarpovi 

 

Poznámky:


[1] Theoforos je buď druhé Ignácovo jméno, nebo jej tak pojmenovali sami křesťané pro jeho horlivost. Poněvadž slovo Theoforos, podle toho, na kterou slabiku se položí přízvuk, může znamenat někoho, kdo je zanícen pro Boha (Theofóros), nebo kdo byl Bohem seslán, přinesen (Theóforos), zavdal patrně tento druhý výraz příležitost ke vzniku legendy, podle níž Ignác byl oním dítětem, které dává Ježíš Kristus za vzor svým učedníkům (Mt 18,1‑5).

[2] Filadelfie, severovýchodně od Efezu, město založené Attalem II. Filadelfem (2. st. př. Kristem) svého rozmachu dosáhlo právě v době sv. Ignáce, kdy patřilo do asijské provincie římského impéria. Křesťanská obec tu vznikla velmi záhy, jak dosvědčuje apoštol Jan (Zj 1,10). Město bylo postiženo zemětřesením, velmi citelně podle Tacita (Ann. II,47) na začátku 1. stol. po Kristu za císaře Tiberia. Dnes město leží v troskách.

[3] Biskup uvedený v adrese.

[4] Tj. nesprávného učení.

[5] Tj. nesouhlasí s pravdou, že Kristus svou krví založil církev, již se snaží svým falešným učením rozvrátit.

[6] 1Kor 17,36.

[7] Srov. 1J 4,18.

[8] Možný je dvojí výklad:

a) Evangeliem je možné rozumět první část Nového Zákona, v němž k nám mluví Ježíš Kristus; apoštoly pak listy apoštolů, kteří jsou v univerzální církvi tím, co kněží v jednotlivých křesťanských obcích (poučují, radí, nařizují).

b) Evangeliem je možné rozumět obsah života a skutků Ježíše Krista zaznamenaný písemně v Novém Zákoně; apoštoly pak živou tradici, předávanou učitelským úřadem církve.

[9] Srov. J 3,8.

[10] Ze souvislosti kněz starozákonní - Starý Zákon.

[11] Kristus - Nový Zákon.

[12] Tj. apoštolů i proroků.

[13] Míněna církev v Troadě. Slovo „láska", řecky agapé, je typický Ignácův výraz. Použil jej několikrát ve významu „církev" (Tralleským, XIII,1; Filadelfským, XI,2; Smyrnenským, XII,1) jako společenství křesťanů spojených v Kristově lásce.

 

[RSS]

Přečteno 2287x

další články