Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod

Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod

Dominik Opatrný, 3.9. 2013

"Kniha Zjevení svatého Jana patří ke skvostům Nového zákona. A to nejen pro svůj obsah a barvité líčení obrazů, ale i pro zvláštní teologické zpracování Starého zákona, které v sobě obsahuje," píše ve své exegezi perikopy o Novém Jeruzalému, která bude postupně zveřejňována v Revue Theofil, katolický teolog Dominik Opatrný, Th.D.

 

nebesky-jerusalem-upr-men.jpg
 

 

Úvod

Kniha Zjevení svatého Jana, nebo lépe Zjevení svatému Janu, jak ji někteří nazývají,[1] patří ke skvostům Nového zákona. A to nejen pro svůj obsah a barvité líčení obrazů, ale i pro zvláštní teologické zpracování Starého zákona, které v sobě obsahuje. Krom osobního zájmu to byly i tyto důvody, proč jsem se rozhodl vybrat si ji pro svou diplomovou práci z Nového zákona na Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Jako téma jsem zvolil exegezi perikopy o Novém Jeruzalému (21,9-22,5). Tento text, doslova prozářený Boží slávou, často leží ve stínu ostatních částí Apokalypsy a přitom je pro výklad celé knihy klíčový. Jak říká R. Bauckham: „Celá kniha je o způsobu, jakým mají křesťané sedmi církví, skrze vítězství ve specifických situacích svých vlastních církví, vejít do Nového Jeruzaléma."[2]

Podle vzrůstajícího trendu jsem se rozhodl text představit ve světle několika současných metod. Lépe tak vynikne šíře poselství. Metody nebyly voleny náhodně, ale snažil jsem se nalézt ty, které jsou pro práci s knihou Zjevení obzvláště plodné. Navíc by měly vykazovat i jakousi vnitřní koherenci a vývoj. Všechny přistupují k textu z hlediska jazyka a jen lehce se dotýkají, nebo vůbec pomíjejí aspekty historické, psychologické, sociologické atd.

Kapitoly 1.-5. se zabývají přípravnými kroky. Nejprve provedu vymezení textové jednotky (kap. 1.), na ní provedu textovou kritiku (kap. 2.), potom uvedu vlastní překlad (kap. 3.) a následně pojednám o kontextu perikopy v celé knize na základě struktur, které pro ni byly navrženy, (kap. 4.) a o struktuře uvnitř samotné perikopy a jejím obsahu (kap. 5.). V následujících kapitolách budou probírány metody v tomto pořadí: jazykově-syntaktická analýza (kap. 6.), sémantická analýza (kap. 7.), analýza motivů (kap. 8.), pragmatická analýza (kap. 9.) a kritika literárních druhů (kap. 10.).

Ve své práci jsem čerpal z řeckého textu Nového Zákona NA27[3]. K dispozici jsem měl komentář H. Giesena[4] a G. K. Beala[5]. Metodologie je převzata zejména z Methodenlehre zum Neuen Testament od W. Eggera[6], v kapitole o motivech také od T. Södinga[7]. Důležité pro mne byly sebrané a přepracované články R. Bauckhama vydané pod názvem The Climax of Prophecy[8] a monografie jeho žáka P. Lea nazvaná příznačně The New Jerusalem in the Book of Revelation[9]. Jako naprostá nezbytnost se při zpracování jeví použití kvalitního softwaru pro práci s Biblí, v tomto případě to byl program BibleWorks 5.

 

Seznam zkratek

Zkratky názvů biblických knih jsou převzaty z českého překladu užívaného v římskokatolické liturgii (v mešním lekcionáři a denní modlitbě církve). České citace biblického textu pocházejí většinou z Ekumenického překladu vydaného Českou biblickou společností.

 

Mimobiblické spisy:

1Hen - 1. (Etiopský) Henoch

2Q24 - Zlomek popisu Nového Jeruzaléma z 2. kumránské jeskyně

4Q554 - Zlomek popisu Nového Jeruzaléma z 4. kumránské jeskyně

4Q555 - Zlomek popisu Nového Jeruzaléma z 4. kumránské jeskyně

5Q15 - Zlomek popisu Nového Jeruzaléma z 5. kumránské jeskyně

11Q18 - Zlomek popisu Nového Jeruzaléma z 11. kumránské jeskyně

TargIz - Targum k Izajášovi

Zjud - Závěť Judova


Další zkratky:

AUPOTO - Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Theologica Olomoucensis (Olomouc)

BAAR - Bauer, W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 61988, herausgegeben von Kurt Aland und Barbara Aland.

CBQ - Catholic Biblical Quartarly (Washington)

ČEP - Český ekumenický překlad

LThK3 - Lexikon für Theologie und Kirche, vyd. W. Kasper aj., 3. vyd., 11 sv., Freiburg etc.: Herder 1993-2001

MSK - Malý Stuttgartský komentář

NA27 - Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et latine, 27. vydání, Stuttgart 1993

NZ - Nový zákon

s. - strana

sl. - sloupec, sloupce

ST - Studia Theologica (Olomouc)

SZ - Starý zákon

 

Pokračování:

Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod

Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 2 - Vymezení textové jednotky
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 3 - Textová kritika
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 4 - Překlad
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 5 - Kontext
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 6 - Struktura a obsah perikopy
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 7 - Jazykově-syntaktická analýza
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 8 - Sémantická analýza
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 9 - Analýza motivů
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 10 - Pragmatická analýza
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 11 - Kritika literárních druhů
Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 12 - Závěr

 

[Dominik Opatrný: Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově. Diplomová práce obhájená r. 2005 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Rukopisy od Mrtvého moře konečně česky
Bible v počítači - návod k použití
Obraz ženy v knize Přísloví
Programy pro práci s biblí
Velbloud uchem jehly 

 

Související články: 

Július Pavelčík: Zjevení Janovo  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  

 

Poznámky:


[1] Srov. R. G. Bratcher, A translator's Guide to the Revelation to John: Helps for Translators, London etc.: United Bible societies, 1976.

[2] R. Bauckham, The Theology of the Book of Revelatin: New Testament Theology, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, s. 14.

[3] Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et latine, 27. vydání, Stuttgart 1993.

[4] H. Giesen, Die Offenbarung des Johannes, RNT, Regensburg: Pustet, 1997.

[5] G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek text, Cambridge: Grand Rapids, 1999.

[6] W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament: Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden, Freiburg i. Br.: Herder, 1987.

[7] T. Söding, Wege der Schriftauslegung: Methodenlehre zum Neuen Testament, Freiburg etc.: Herder,1998, s. 177.

[8] R. Bauckham, The Climax of Prophecy: Studies on the Book of Revelation, Edinburgh: T&T Clark 1993.

[9] P. Lee, The New Jerusalem in the Book of Revelation: A Study of Rev. 21-22 in the Light of its Background in Jewish Tradition, Tübingen: Mohr Siebeck, 2001.

 

[RSS]

Přečteno 3686x

další články