Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Před rozjímáním

Před rozjímáním

bl. John Henry Newman, 10.6. 2008

Krátké návštěvy nejsvětější Svátosti oltářní pro každý den od blahoslaveného kardinála Johna Henry Newmana (1801-1890).

Představuji si, jako bych prodléval před Spasitelem, přítomným přede mnou - jak již v jeho neviditelné přítomnosti skutečně vždy a všude jsem.

 

monstrance-4-men.jpg

 

„Klaním se Ti, Spasiteli, jenž jsi zde přítomen jako Bůh i člověk, s tělem i duší, se svým pravým tělem i krví. Klečím před tvým svatým člověčenstvím, jež bylo počato v lůně nejsvětější Panny, spočívalo na jejích pažích - potom dospělo k mužnosti a u galilejského moře povolalo dvanáct apoštolů, konalo divy a hlásalo slovo moudrosti a pokoje. A když se naplnil čas, zemřelo, jsouc povýšeno na kříž, dalo se uložit do hrobu, pak vstalo z mrtvých a nyní panuje na věky na nebesích.

Chválím a velebím toto přesvaté člověčenství a zcela se zasvěcuji a odevzdávám Tomu, jenž je pokrmem mé duše a mou věčnou rozkoší!"

 

[1]V neděli:

„Ó Moudrosti, jež jsi vzešla z úst svrchovaného Boha, panujíc od končin do končin, vše mocně a něžně řídíc a pořádajíc: ‚Přijď a nauč nás svým cestám!‘."  (Sir 24,5, Mdr 8,1)

V pondělí:

„Ó Pane a Vůdce izraelského domu, který jsi se zjevil Mojžíšovi v plameni hořícího keře[2] a dal jsi na hoře Sinaj Zákon: přijď, vztáhni své rámě a spas nás!"

V úterý:

„Ó Kořeni Jesse, který se vztyčuješ na znamení národů a před nímž zmlknou ústa králů a jejž budou vzývat pohané: přijď, abys nás vysvobo­dil, a neprodlévej!"

Ve středu:

„Ó Klíči Davidův a Žezlo domu Izraelova, jenž otvíráš a nikdo nemůže zavřít - zavíráš a nikdo nemůže otevřít: přijď a vyveď ze žaláře zajaté, kteří sedí v temnotách a stínu smrti!" (Iz 42,7; 22,22; 9,1)

Ve čtvrtek:

„Ó Východe, odlesku věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osviť ty, kdo sedí v temnotách a stínu smrti!" (Zach 3,8, Žid 1,3, Mt 4,2, Iz 9,1)

V pátek:

„Ó Králi národů, po kterém tolik toužili - kameni úhelný, který jsi základem spojujícím vše: přijď a zachraň člověka, kterého jsi stvořil z hlíny!" (Ef 2,20)

V sobotu:

„Ó Emanueli, Králi a Zákonodárce, očekávání národů a jejich Spasiteli: přijď a spas nás, Pane a Bože náš!" (Iz 33,22)

 

(Přeložil Prokop Holý. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 3, 1926. Mírně jazykově upraveno redakcí RTh.)

 

Více o Johnu Henry Newmanovi 

   

Od téhož autora: 

Bůh - Stvořitel 
Zkreslené křesťanství
De Profundis - Z hlubin
Modlitba za jednotu
Modlitba za světlo pravdy
Traktát o Nejsvětější Trojici
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích 

 

Související články:

Lukáš Drexler: John Henry Newman: I pokus se počítá 
Lukáš Drexler: V "communiu" s kardinálem J. H. Newmanem  
Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti
Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno 
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Július Pavelčík: Blondel, Newman, Tradícia 
Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin 
Marie Dolistová: Eucharistický chléb
Sv. Augustin o eucharistii 

 

Poznámky:


[1] Tyto antifony jsou vzaty z breviáře, z posledního dne před Božím hodem vánočním.

[2] Předobraz panenství.

 

[RSS]

Přečteno 1834x

další články