Nacházíte se na: Theofil > Andělé > Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí

Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí

Josef Pospíšil, 30.9. 2009

Pokračování věroučného pojednání o andělech od význačného českého katolického teologa počátku 20. století Josefa Pospíšila (1845-1926).

  

O tom, že andělé jsou bytostmi osobními, obdařenými rozumem a svobodnou vůlí, andele-1-men.jpgPísmo svaté podává zřejmé důkazy na všech níže uvedených, ale i jiných místech, připisujíc jim činnosti, jichž jsou schopné jen bytosti duchové, rozumné a svobodné.

Tak královský pěvec vyzývá Boží anděly, aby zároveň s ním chválili a velebili Boha za dobrodiní, jež mu Bůh udělil: „Dobrořečte Hospodinu, všichni jeho andělé; (vy) mocní v síle, kteří plníte jeho slovo" (Ž 103,20). A na jiném místě, kde vyzývá k chvále všechny Boží tvory od nejvyšších až po nejnižší, uvádí na prvním místě anděly, řka: „Chvalte jej všichni jeho andělé" (Ž 148,2). A podobně také i na jiných místech.

Dále o nich Písmo svaté říká, že ochraňují lidi (Mt 4,6). Za tím účelem andělé řídí lidi na cestě k věčné spáse, chrání je před zraněním duše i těla, osvěcují je a poučují a mluví k nim. Tak např. prorok Zachariáš říká: „Viděl jsem v noci, hle, muž sedí na ryzím koni... A ten anděl mi řekl..." (Zach 1,8-9). Všechny tyto činnosti předpokládají rozumné bytosti. A poněvadž, jak praví sv. Petr (2Pt 2,4), mnozí andělé zhřešili a byli za to odsouzeni k pekelným trestům, musí mít svobodnou vůli, možnost volby mezi ctností a nepravostí. Jinak by je Bůh za jejich pýchu a nevěru nemohl trestat.

Mají-li tedy andělé rozum a svobodnou vůli, jsou osobními bytostmi, stvořenými k obrazu a podobenství Božímu, podobně jako lidské duše. Ostatně inteligenci a svobodnou vůli andělů není ani třeba obzvlášť dokazovat. Všechny výroky Písma svatého, jež dokazují, že andělé existují, také dosvědčují, že jsou bytostmi obdařenými rozumem a svobodnou vůlí.

Kdykoliv Písmo svaté pojednává o existenci andělů, vždy se zároveň zmiňuje o nějaké činnosti jejich rozumu a svobodné vůle. Tak andělé mluví k člověku, volají na něho, varují ho před záhubou, kdykoliv je tomu zapotřebí, tasí meč, jako když Bůh po pádu člověka postavil před ráj blaženosti cheruby, aby plamenným mečem střežili cestu ke stromu života (Gen 3,24), atp.

Všechny tyto činnosti jsou jasným důkazem, že andělé jsou duchovými a osobními bytostmi, obdařenými rozumem a svobodnou vůlí.

Pokračování.

(Převzato z Josef Pospíšil, Katolická věrouka, díl III - O Bohu Stvořiteli, Velehrad 1923. Pro lepší srozumitelnost upraveno redakcí RTh.)

 

Andělé 1 - Existence andělů  
Andělé 2 - Andělé jsou bytosti obdařené rozumem a svobodnou vůlí 
Andělé 3 - O dokonalosti andělů
Andělé 4 - O čase, ve kterém byli andělé stvořeni
Andělé 5 - O počtu andělů

 

 

Související články: 

Ivan Bentchev: Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ivan Bentchev: Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu  
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Řehoř Veliký: Výklad jmen hlavních andělů  

 

[RSS]

Přečteno 2047x

další články