Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Okružní list přátelům Kříže 3

Okružní list přátelům Kříže 3

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu. 27.7. 2016

"Jsou dvě strany, jež se den co den na vás obracejí: strana Ježíše Krista a strana světa," vybízí k volbě jedné z nich sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (+1716).

   

kriz-cb-men.jpg
 

III. Dvě strany

Hle, moji drazí bratří, to jsou dvě strany, jež se den co den na vás obracejí: strana Ježíše Krista a strana světa. Strana našeho milého Spasitele stojí vpravo[1] a vystupuje po úzké a těsné cestě[2] vzhůru k nebi. Její dobrý Mistr kráčí v čele bos s hlavou trním korunovanou, s tělem zkrvaveným a s těžkým křížem. Jenom hlouček věrných je Jeho družinou; jsou to však ti nejudatnější. Neboť v reji světa jen málokteří slyší Jeho mírný hlas. Jiní nemají odvahy, aby Ho následovali v Jeho chudobě, v Jeho bolestech, potupách a ostatních křížích; neboť toto vše by museli v Jeho službě snášet po všechny dny života bez výjimky.

Po levé straně se ubírá strana světa a ďábla,[3] jež je četnější[4], nádhernější, skvělejší, aspoň na pohled. Celý milý svět běží s ní. Ačkoli cesty jsou široké a prostranné, tísní se na nich davy a valí se dopředu proudy. Cesty jsou posety květinami, pokryty zlatem a stříbrem, a všude vábí místnosti pro zábavu, tanec a hru.

Na pravé straně, v malém hloučku, jenž následuje Ježíše, se mluví jen o slzách, o pokání, o modlitbě a o pohrdání světem a je slyšet slova, často vzlykáním přerušovaná: „Trpme, plačme, postěme se a modleme se! Buďme skryti, pokorni, chudi a umrtveni. Kdo nemá ducha Kristova - a to je duch Kříže - není vůbec Kristův.[5] Kdo se přidruží ke Kristu, musí své tělo s jeho chtíči křižovat.[6] Buďto se podobat obrazu Kristovu,[7] neb být zavržen! Zmužile!" povzbuzují se vespolek, „zmužile! Jestliže Bůh pro nás, s námi a před námi, kdo může pak být proti nám?[8] Bůh, jenž v nás je, je mocnější než kníže tohoto světa.[9] Služebník není nad pána.[10] Okamžik lehké strasti přináší nám radosti věčné slávy.[11] Méně je vyvolených, než se za to má[12]: jen zmužilí a kdo si činí násilí, uchvátí království nebeské.[13] Nikdo není korunován, kdo nebojoval,[14] jak předpisuje evangelium, a nikoli snad móda. Bojujeme tedy udatně a běžme rychle, abychom dostihli cíle a získali korunu![15]"

To je část osvícených výroků, jimiž se přátelé Kříže navzájem povzbuzují. Synové světa se naproti tomu vespolek pobádají k bezstarostné vytrvalosti ve své zlobě a volají na sebe denně: „Život! Mír! Radost! Jezme, pijme, zpívejme, tancujme a hrejme![16] Bůh je dobrotivý; Bůh nás nestvořil, aby nás zatratil; Bůh nezapovídá obveselit se; my nebudeme proto zatraceni, nedělejme si zbytečné, přemrštěné strachy a úzkosti. Neumřete...![17]"

(pokračování)

[Český překlad vč. ilustrace převzat z náboženského věstníku Vinice Páně, roč. IX, Praha 1938, a s přihlédnutím k francouzskému originálu a polskému překladu upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

   

Okružní list přátelům Kříže 1 
Okružní list přátelům Kříže 2 
Okružní list přátelům Kříže 4 

 

Více o sv. Ludvíku Maria Grignionovi z Montfortu

 

Od téhož autora:

Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci 

 

Související články:

Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše   
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Tomáš Kempenský: O královské cestě svatého kříže
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Silvestr Braito: Cesta kříže

Chvála Kříže

    

 Poznámky:


[1] Srov. Mt 25,33; 26.64; Sk 2,34 ad.

[2] Srov. Mt 7,14.

[3] Srov. Mt 25,33.

[4] Srov. Mt 7,13.

[5] Srov. Řím 8,9.

[6] Srov. Gal 5,24.

[7] Srov. Řím 8,29.

[8] Srov. Řím 8,31.

[9] Srov. 1J 4,4.

[10] Srov. Mt 10,24; J 15,20.

[11] Srov. 2Kor 4,17.

[12] Srov. Mt 20,16.

[13] Srov. Mt 11,12.

[14] Srov. 2Tm­ 2,5.

[15] Srov. 1Kor 9,24-25.

[16] Srov. Iz 22,13; Mt 24,37-39; Lk 17,26-28.

[17] Srov. Gen 3,4.

 

[RSS]

Přečteno 2487x

další články