Nacházíte se na: Theofil > Věčnost > Bůh převyšuje vše

Bůh převyšuje vše

sv. Kateřina Janovská, 1.11. 2018

Italská mystička sv. Kateřina Janovská, vl. jménem Kateřina Fieschi (+1510), je proslulá zejména svým "Traktátem o očistci", který je záznamem jejích mystických vhledů do skutečnosti očistce. V něm popisuje očistec nejen jako určité "mezidobí bolesti" kvůli nedokonalosti člověka před jeho příchodem před Boží Majestát, ale zejména jako obrovské těšení se na Boha a na plné přebývání v Jeho nebeské blaženosti, které se čím dál více pro takovou duši blíží a které je zdrojem radosti navzdory očistným mukám.

 

ocistec-002-vyr-men.jpgČlověk, který se raději nechá zabít, než aby urazil Boha, cítí, že smrt mu způsobuje bolest, ale Boží světlo mu udílí horlivost, díky které si váží Boží cti více než tělesné smrti. Stejně i duše, která zná Boží vůli, si váží této vůle víc než jakýchkoliv vnitřních i vnějších muk, ač by byly sebehroznější; a to proto, že Bůh, skrze Nějž se děje toto dílo, převyšuje vše, co je možné si představit a cítit. Mimoto když se Bůh zmocňuje duše, byť v té nejmenší míře, zaměstnává ji svou velebností natolik, že pro duši nemá nic jiného již žádnou cenu. Tak pozbývá všeho, ani nevidí, ani nemluví, ani nepoznává škodu či bolest v sobě, ale všechno (jak jsem pověděla už výše) poznává v okamžiku, kdy přechází z tohoto života. A nakonec, na závěr, pochopme, že Bůh zbavuje člověka všeho, co má, a že očistec to očišťuje.

 

[Kateřina Janovská: Traktát o očistci, 30. Na základě slovenského překladu (Svätá Katarína Janovská: Traktát o očistci, Zachej 2016, přel. K. Kuchtová), s ohledem na italské znění (Santa Caterina da Genova: Trattato del Purgatorio, ed. P. Cassiano da Langasco) a s přihlédnutím k  překladům polskému (Św. Katarzyna Genueńska: Traktat o czyśću, Kraków 2014, přel. Z. Golian /reprint z r. 1854/) a českému (Kateřina z Janova: Traktát o očistci, in: Lili Sertorius: Kateřina z Janova (1447-1510). Životopis a duchovní podoba jejího díla, Olomouc 2013) přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téže autorky:

Neúprosnost Boží lásky 

 

Související články:

L. Drexler: Očistec - katolický konstrukt nebo pravověrná součást křesťanské tradice? 
Lukáš Drexler: Peklo, očistec a nebe v Eschatologii Josepha Ratzingera 
Denis Kartuzián: O spojitosti a řádu čtyř posledních věcí člověka  
John Henry Newman: Duše v očistci vzývají Hospodina
Řehoř Veliký: Zdali je po smrti očistcový oheň 
Denis Kartuzián: O strašlivosti Božího soudu  
Pavel VI.: Jediný poklad jediné Církve
Jan Tauler: Bytí a způsob přátel Božích 
Vincenc Zahradník - O očistci I.
Vincenc Zahradník - O očistci II.

  

[RSS]

Přečteno 1272x

další články