Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Hle, Matka tvá

Hle, Matka tvá

bl. Charles de Foucauld, 30.12. 2014

Panna Maria je nejen Matkou vtěleného Boha, ale i matkou všech věřících, jak zdůrazňuje bl. mučedník Charles de Foucauld (+1916): "Aby byl někdo Ježíšovým bratrem, musí být nezbytně synem Mariiným."

   

triptych-theotokos-men-2.jpg
 

 

„Ženo, hle, syn tvůj ... Hle, matka tvá."

(Jan 19, 27)

 

„Hle, syn tvůj." Toto slovo je určeno Marii. Pán činí všechny lidi jejími dětmi, ukládá jí, aby měla mateřské srdce pro všechny... Vyplnila tento Boží příkaz jako všechny Jeho příkazy a bude jej i dále navěky plnit s nevyrovnatelnou dokonalostí. Buďme zcela jisti, že má mateřské srdce pro každé lidské dítě, a obracejme se k milované a mocné Matce ve všech svých potřebách s důvěrou dítěte vůči matce: tato Matka miluje nekonečně vroucněji než každá pozemská matka a může dosáhnout od Boha všeho, absolutně všeho, co je duši skutečně ku prospěchu ...

„Hle, Matka tvá." Tato slova platí pro všechny lidi. Všichni máme hledět na Marii jako na svoji Matku a chovat se k ní jako zdárné dítě ke své matce: milovat ji, ctít ji, sloužit jí, věnovat jí důvěru, zkrátka chovat se k ní, jako se k ní choval Kristus Pán. Milujme ji, ctěme ji, buďme jí neustále nablízku a mluvme s ní v modlitbě! Služme jí tím, že šíříme a podporujeme všechna díla, která ona zvlášť miluje a která ji oslavují. Věnujme jí absolutní důvěru,  vzývejme ji neprodleně ve všech svých potřebách, při všech svých přáních a podnicích, při všech svých dílech a jednáních, čiňme pro ni jedním slovem všechno, co pro ni činil Pán, když byl na tomto světě, všechno, co je v našich silách. Osvědčujme se jako její nejláskyplnější děti, pamětlivi toho, že to je podstatný bod poslušnosti vůči Ježíšovi a napodobování Ježíše: poslušnosti, protože nám to výslovně a slavnostně přikázal z kříže; napodobování, protože byl stále vzorným Synem Své Matky ... (Je ostatně zřejmé, že my, kteří usilujeme o to, abychom byli Ježíšovými bratry, se jimi můžeme stát jedině s tou podmínkou, že jsme také opravdu syny Mariinými: aby byl někdo Ježíšovým bratrem, musí být nezbytně synem Mariiným).

 

[Převzato z knihy Znamení pouště, Řím 1971; mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

   Velikonoce  
Dopisy Henrymu de Castries 1/5  

  

Související články:

  Emilián Soukup: Bohorodička
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici  
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many  
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  

 

[RSS]

Přečteno 1817x

další články