Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Okružní list přátelům Kříže 2

Okružní list přátelům Kříže 2

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, 22.3. 2016

"Vstoupili jste na pravou cestu života, úzkou a trnitou cestu na Kalvárii?" ptá se v další části svého listu velký světec Ludvík Maria Grignion z Montfortu (+1716).

 

kriz-cb-men.jpg
 

 

II. Jste opravdu přáteli Kříže?

Zdalipak jste, drazí přátelé Kříže, ve svých skutcích tím, co toto velké jméno značí, nebo zdalipak máte alespoň pravou touhu a upřímnou vůli se tím stát pomocí Boží milosti ve stínu Kříže na Kalvárii a ve společenství s bolestnou Matkou? Zdalipak také užíváte prostředky, které jsou k tomu potřebné? Vstoupili jste na pravou cestu života, úzkou a trnitou cestu na Kalvárii? Či jste snad, aniž to pozorujete, na široké cestě světa, která vede k záhubě[1]? Zdalipak také víte, že jsou cesty, jež se zdají člověku přímými a jistými, ale přesto vedou k smrti[2]? Zdalipak také rozeznáváte hlas Boží a božské milosti od lákání světa a přirozenosti? Zdalipak slyšíte hlas Boha, našeho dobrého Otce, jenž po svém trojím „Běda!" nade všemi, kdo slouží žádostivosti světa - „Vae, vae, vae, habitantibus in terra"[3] - k vám láskyplně a s otevřenou náručí volá: „Separamini, popule meus" - „Odluč se od nich, můj vyvolený lide"[4], drazí přátelé Kříže mého Syna, odlučte se od synů světa, kteří jsou ode mne Nejvyššího prokleti, od mého Syna vyloučeni a od Ducha Svatého odsouzeni? Varujte se vstoupit do jejich nakažené školy; nežijte podle jejich rad, ba ani neprodlévejte na jejich cestách. Prchněte z velikého hanebného Babylona[5], poslouchejte jen hlasu mého milovaného Syna[6] a choďte jen v jeho šlépějích; neboť Jeho jsem vám dal, aby byl vaší cestou, vaší pravdou a vaším životem[7] a vzorem: „Toho poslouchejte!"[8]

Zdali ho posloucháte, tohoto lásky nejhodnějšího Ježíše, jenž křížem obtěžkán na vás volá: „Pojďte za mnou!"[9], „Kdo mne následuje, nechodí v temnotě"[10] - „Důvěřujte, já jsem přemohl svět"[11]?

(pokračování)

[Český překlad vč. ilustrace převzat z náboženského věstníku Vinice Páně, roč. IX, Praha 1938, a s přihlédnutím k francouzskému originálu a polskému překladu upraven a doplněn poznámkami pod čarou redakcí Revue Theofil.]

 

Okružní list přátelům Kříže 1 
Okružní list přátelům Kříže 3 
Okružní list přátelům Kříže 4 

 

Více o sv. Ludvíku Maria Grignionovi z Montfortu

 

Od téhož autora:

Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Skrze Marii k Ježíši a skrze Ježíše k Bohu Otci 

 

Související články:

Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše   
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Růžena z Limy: Kříž - jediné pravé schodiště do ráje
Tomáš Kempenský: O královské cestě svatého kříže
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž
Theodor Studita: Vzácný a životodárný Kristův kříž
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Ondřej Krétský: Kříž je slávou i povýšením Krista
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Kateřina Sienská: Nepřátelé Kříže
  Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jacopone da Todi: Kříž Páně
Silvestr Braito: Cesta kříže

Chvála Kříže

   

Poznámky:


[1] Mt 7,13.

[2] 14,12; 16,25.

[3] „Běda, běda, běda těm, kteří přebývají na zemi", Zj 8,13.

[4] Srov. 2Kor 6,17; Zj 18,4; Iz 52,11; Jer 61,45; 50,8; Ezd 10,11.

[5] Viz pozn. výše.

[6] Srov. Mt 17,5; Mk 9,7.

[7] Srov. J 14,6.

[8] Srov. Mt 17,5; Mk 9,7; Lk 9,35.

[9] Srov. Mt 4,19; Mk 1,17.

[10] Srov. J 8,12.

[11] Srov. J 16,33.

 

[RSS]

Přečteno 1767x

další články