Nacházíte se na: Theofil > Svátosti

Svátosti

De Corpore Christi - O Těle Páně

Jan z Jenštejna, 31.5. 2010

O Bohu ne jen vědět, v Boha ne jen věřit, Boha ne jen nazírat, ale Boha také požívat - jíst tělo a pít krev Vtěleného Boha, to je "mysterium fidei" křesťanů, jež si připomínáme slavností Božího Těla, nazývanou i slavnost Těla a Krve Páně, a pro něž mnozí křesťané podstoupili i mučednickou smrt, tak jako i samotný Dárce tohoto Daru; Daru, kterým je On sám pod způsobami chleba a vína. Toto "tajemství víry" oslavuje i třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (1347/1350-1400) ve svém hymnu.

Přečteno 1841xcelý článek

Duch svatý nás obnovuje křtem

Didymos Alexandrijský (Slepý), 19.4. 2010

Křest je mysteriem, tajemným ponořením a zasvěcením se Věčnosti. Křest není jen voda, ale i - a to především - Duch, který vlévá do křtěnce světlo shůry a proměňuje ho k věčné kráse, jak nastiňuje i starověký církevní spisovatel Didymos Alexandrijský (či Slepý; cca 310/313-398).

Přečteno 2033xcelý článek

Křest

Richard Špaček, 15.3. 2010

"Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu", jak mimo jiné říká Katechismus katolické církve. V následujícím textu nabízíme základní systematické uvedení do skutečnosti svátosti křtu od katolického dogmatického teologa a bývalého děkana teologické fakulty v Olomouci Richarda Špačka (1864-1925).

Přečteno 3062xcelý článek

O svátostech (De sacramentis)

sv. Ambrož Milánský, 8.2. 2010

Spis sv. Ambrože (+397), milánského biskupa a učitele sv. Augustina, "O svátostech" (De sacramentis) o 6 knihách pojednává o tomtéž tématu jako další z jeho spisů "O tajemstvích" (De mysteriis), totiž o křtu, biřmování a eucharistii, a obsahuje důležité podrobnosti, týkající se liturgie. Má velmi mnoho společného s "Katechezemi" sv. Cyrila Jeruzalémského. Je to pravděpodobně stenografické zachycení katechezí, jež neměly být uveřejněny. Proto také autorství tohoto spisu nebylo dlouhou dobu připisováno sv. Ambrožovi.

Přečteno 2116xcelý článek

Být Božím obrazem a podobat se Bohu

Diadochos z Fotiké, 5.1. 2010

Církevní otcové se ve své antropologii často věnovali výkladu verše z biblické knihy Genesis: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby" (Gen 1,26). Jedním z takových textů je i výňatek z díla Diadocha z Fotiké (cca 400-486), v němž pojednává o různosti významu pojmů "obraz" a "podoba".

Přečteno 1875xcelý článek

To čiňte na mou památku

sv. Justin, 15.9. 2009

Kolem roku 150 napsal sv. Justin (+165) apologii, jíž hájil křesťanství proti pohanům. V posledních kapitolách této apologie líčí obřady křtu a eucharistie, která zpravidla následovala po křtu. Při četbě takovéto prvokřesťanské památky, která patří mezi nejstarší, můžeme pozorovat, jak podivuhodně se tato liturgie zachovala v celé ryzosti. Okolnost, že je dílo určeno pohanům, vysvětluje neobvyklé nebo nečekané výrazy, jako je "Den Slunce" (tj. neděle) ap.

Přečteno 2689xcelý článek

O kněžství (De Sacerdotio)

sv. Jan Zlatoústý, 2.9. 2009

Úryvek z jednoho z nejznámnějších děl sv. Jana Zlatoústého (řec. Chrysostoma; 344/354-407), Učitele Církve, týkajícího se důstojnosti a poslání křesťanského kněžství: "Kněžství působí na zemi, ale svým posláním patří do nebe. Vždyť žádný člověk, žádný anděl, žádný archanděl, žádná stvořená bytost, nýbrž sám Spasitel ustanovil tuto důstojnost a lidem se dostalo cti zastávat tuto andělskou službu."

Přečteno 2000xcelý článek

Katecheze

sv. Cyril Jeruzalémský, 1.7. 2009

Výběr z vyučování čekatelů na křest od světce a učitele Církve Cyrila (cca 315-386), jeruzalémského biskupa, v němž probírá nejen jednotlivé svátosti - jejich význam, účinek a přípravu na ně, ale i jednotlivé body křesťanského vyznání víry - kdo je Bůh a Ježíš Kristus, význam Kristovy oběti, vztahy v Trojici, kánon Písma atd.

Přečteno 3018xcelý článek

Řeč o Svatém týdnu

sv. Efrém Syrský, 2.4. 2009

Nádherná slova sv. Efréma Syrského (cca 306-373), nazývaného "Citera Ducha svatého", o primátu Petrova úřadu, velikosti a účincích eucharistie a o jednotě dvou přirozeností Ježíše Krista.

Přečteno 2147xcelý článek

O tajemstvích (De mysteriis)

sv. Ambrož Milánský, 18.3. 2009

Svatý biskup Ambrož Milánský (cca 340-397), učitel velkého Aurelia Augustina, napsal mimo jiné spis "O tajemstvích" (De mysteriis), jenž je určený především pro ty, kteří byli právě pokřtěni, a tak pojednává o křtu, biřmování a Eucharistii. Z něj pochází i následující malá "ochutnávka", týkající se především svátosti křtu.

Přečteno 2294xcelý článek

Svědectví tradice o eucharistické oběti

Antonín Čala, 27.2. 2009

Stručné odkazy na nejstarší církevní otce, liturgie a koncily, jež jsou potvrzením původní a katolickou církví dodnes zachovávané křesťanské víry v obětní charakter mše, totiž že mešní oběť je zpřítomněním věčné a dokonalé golgotské oběti Ježíše Krista, na níž mají věřící podíl přijímáním proměněných eucharistických způsob.

Přečteno 2159xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 6 - Svatostánek prvních křesťanů

Emilián Soukup, 15.1. 2009

Je nad každou pochybnost jisté, že křesťané od prvních počátků věřili, že Tělo Páně je v Eucharistii skutečně přítomné nejen ve chvíli proměňování nebo přijímání, nýbrž i nadále, dokud jsou způsoby chleba neporušené. Hned z prvních staletí jsou psaná svědectví, že po eucharistické oběti roznášeli Eucharistii nemocným, že si ji brali do příbytků a přijímali v těch dnech, v nichž nebyla mše svatá. Nastává tedy otázka, jak křesťané od počátku uchovávali Eucharistii. Řekneme svatostánek prvních křesťanů, avšak budeme mluvit obecně o způsobu, jakým se první křesťané chovali k Eucharistii mimo oběť mše svaté a jak povstal náš svatostánek.

Přečteno 2280xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 5 - Duchovní přijímání Eucharistie

Emilián Soukup, 15.12. 2008

V pátém století svatý Augustin vyslovil myšlenku, ze které se v dalších pěti staletích vyvinul úkon horlivých duší, nazývaný "duchovní přijímání Eucharistie".

Přečteno 4604xcelý článek

Eucharistická modlitba ve Skutcích Tomášových

Lukáš Drexler, 24.11. 2008

Eucharistická modlitba z gnosticky ovlivněného apokryfního spisu "Skutky Tomášovy" (pravděp. 3. stol.), jež se může stát i naší osobní modlitbou.

Přečteno 2385xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 4 - Přijímání Těla Páně

Emilián Soukup, 17.9. 2008

Křesťané měli od začátku z Písma svatého zcela jasně dvě věci: 1. Eucharistie je pro duchovní život tím, čím je pro tělesný život chléb. 2. Je zapotřebí nejuctivější opatrnosti, aby si člověk místo nasycení duše nezpůsobil odsouzení. První křesťané o své víře přemýšleli, proto jim neušla myšlenka, že Pán Ježíš při poslední večeři řekl: Kdykoli to budete konat, konejte to na mou památku. Je tedy třeba Tělo Páně přijímat často a vždycky, když se koná eucharistická oběť? To byl první eucharistický problém. Nás vede k otázce přijímání Těla Páně.

Přečteno 2077xcelý článek

Svatá Eucharistie

sv. Ambrož Milánský, 14.8. 2008

Sv. Ambrož Milánský (+397) byl milánský biskup, který měl mj. výrazný vliv na sv. Augustina, jenž byl pokřtěn právě od Ambrože. Byl také významným teologem, o čemž se lze alespoň v krátkosti seznámit v následujícím úryvku o proměnění chleba v tělo Kristovo.

Přečteno 2574xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti

Emilián Soukup, 21.4. 2008

Pevná víra, chápající láska, úsilí rozumu vůči tajemství nejsvětější Eucharistie u prvních křesťanů dosud neukazují to, co bychom tak rádi poznali, totiž jejich zkušenosti s takovou vírou, láskou a s takovým tajemstvím. Nebylo to však možné zatajit, protože bohaté srdce musí promluvit také o svém bohatství. A tak další památky prozrazují eucharistické zkušenosti.

Přečteno 2023xcelý článek

Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 2/2

21.1. 2008

Pokračování pojednání o zbožštění podle sv. Řehoře Palamy, tentokrát ve vztahu ke svaté tajině Eucharistie a ke skutečnosti Církve, jež je díky Kristovu vtělení "novým stvořením".

Přečteno 1799xcelý článek

Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin

Emilián Soukup, 5.1. 2008

Každé dílo velmi vysoké inteligence zpočátku ohromí, pak je zasypáno malichernými námitkami, potom se stane předmětem studia a soustavného pronásledování. To se muselo osvědčit na křesťanství, díle Boží moudrosti. Prvotní úžas pohanství byl křesťanům pohnutkou k ještě větší věrnosti, malicherné pomluvy v nich vzbuzovaly jen větší vroucnost vůči svatým tajemstvím a nejvíce k tajemství Eucharistie, soustavný útok pohanské vědy pak shledal, že je prozřetelností Boží připraven první eucharistický učenec - sv. Justin.

Přečteno 2789xcelý článek

Mysteriologický a eklesiologický charakter zbožštění jako předpoklad spásy v Církvi 1/2

31.12. 2007

S pomocí osvícených svatých Otců a blahodatí Svatého Ducha člověk vítězí v Kristu nad hříchem, překonává moc pomíjivosti, tlení a smrti a vchází do života Těla Kristova, to znamená, že vstupuje do Církve. Hlavními dvěma svatými tajinami jsou Křest a Eucharistie (sv. Přijímání), v nich se projevuje zvláštní plán spásy Syna Božího nejplněji. Podle své přirozenosti a cíle představuje Církev sama o sobě skutečnou "účast na zbožštění".

Přečteno 1798xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |