Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Modlitba před Nejsvětější svátostí

Modlitba před Nejsvětější svátostí

sv. Bonaventura, 4.6. 2012

K inspiraci pro úctu k Tělu a Krvi Páně text modlitby svatého Učitele Církve Bonaventury z Bagnoreggia (+1274). Latinsko-české znění.

 

monstrance-hostie-001-ram.jpg

 

Transfige, dulcissime Domine Iesu, medullas et viscera animae meae suavissimo ac saluberrimo amoris tui vulnere, vera serenaque et apostolica sanctissima caritate, ut langueat et liquefiat anima mea solo semper amore et desiderio tui, te concupiscat et deficiat in atria tua, cupiat dissolvi et esse tecum.

Da ut anima mea te esuriat, panem Angelorum, refectionem animarum sanctarum; panem nostrum cotidianum, supersubstantialem, habentem omnem dulcedinem et saporem, et omne delectamentum suavitatis. Te, in quem desiderant Angeli prospicere, semper esuriat et comedat cor meum, et dulcedine saporis tui repleantur viscera animae meae; te semper sitiat fontem vitae, fontem sapientiae et scientiae, fontem aeterni luminis, torrentem voluptatis, ubertatem domus Dei.

Te semper ambiat, te quaerat, te inveniat, ad te tendat, ad te perveniat, te meditetur, te loquatur, et omnia operetur in laudem et gloriam nominis tui, cum humilitate et discretione, cum dilectione, et delectatione, cum facilitate et affectu, cum perseverantia usque in finem; ut tu sis solus semper spes mea, tota fiducia mea, divitiae meae, delectatio mea, iucunditas mea, gaudium meum, quies et tranquillitas mea, pax mea, suavitas mea, odor meus, dulcedo mea, cibus meus, refectio mea, refugium meum, auxilium meum, sapientia mea, portio mea, possessio mea, thesaurus meus, in quo fixa et firma et immobiliter semper sint radicata mens mea et cor meum. Amen.

Protkni, nejsladší Pane Ježíši, vnitřek a útroby mé duše nejlíbeznější a nanejvýš uzdravující ranou lásky k Tobě, pravou, jasnou a apoštolskou nejposvátnější láskou, aby má duše umdlévala a rozplývala se vždy jedině láskou a touhou po Tobě, po Tobě aby dychtila a umdlévala po síních Tvých, aby chtěla být uvolněna a být s Tebou.

Dej, ať má duše lační po Tobě, pokrmu andělů, občerstvení svatých duší, chlebu našem každodenním a nadpodstatném, majícím všechnu sladkost a lahodnost a všechnu líbeznou příjemnost. Po Tobě, na něhož touží nahlížet andělé, nechť vždy lační a Tebe ať požívá mé srdce, a sladkostí Tvé lahody ať se naplňují útroby mé duše; ať vždycky žízní po Tobě, zdroji života, zdroji moudrosti a vědění, zdroji věčného světla, přívalu rozkoše, úrodnosti Božího domu.

Za Tebou ať chodí, Tebe nechť hledá, Tebe ať nalézá, k Tobě ať směřuje, Tebe ať dochází, o Tobě nechť rozjímá, o Tobě nechť mluví i všechno koná ke chvále a slávě Tvého jména, s pokorou a rozeznáním, s láskou a potěšením, s ochotou a vroucností, s vytrvalostí až do konce; abys jedině Ty byl vždycky mojí nadějí, celou mojí důvěrou, mým bohatstvím, mou rozkoší, mým potěšením, mou radostí, mým spočinutím a klidem, mým pokojem, mou lahodností, mou vůní, mou sladkostí, mým pokrmem, mým občerstvením, mým útočištěm, mojí pomocí, mojí moudrostí, mým údělem, mým majetkem, mým pokladem, aby v něm byla vštěpena a upevněna i nepohnutelně vždy vkořeněna moje mysl i mé srdce. Amen.

 

[Z vlaštiny přeložil František Saleský Blažek, CSsR. Převzato ze sv. Alfons Maria z Liguori: Návštěvy Nejsvětější svátosti oltářní, bl. P. Marie a sv. Josefa a jiné obvyklé modlitby a pobožnosti, Praha 1924. S ohledem na latinský originál upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Zdroj života je v Tobě
Buď člověkem modlitby!

Sestrám o dokonalé lásce Boží 
Svatost jako cesta k moudrosti
Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)  
O Božském Srdci Páně  
Modlitba apoštolova  
Pod křížem

  

Související články:

René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování
Étienne Gilson: Učení sv. Bonaventury o devateru andělských kůrů  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno 
John Henry Newman: Před rozjímáním 
Marie Dolistová: Eucharistický chléb
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Ambrož Milánský: O Tajemstvích
Justin: To čiňte na mou památku 
Sv. Augustin o eucharistii 

 

[RSS]

Přečteno 2419x

další články