Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria

Panna Maria

Píseň o Nejsvětější Panně

sv. Efrém Syrský, 9.6. 2012

Mariánský hymnus o "Panně i Matce" od světce a Učitele Církve Efréma Syrského (4. stol.), který ne nadarmo je nazýván mj. jako "Doctorus Marianus", tedy "Mariánský Učitel".

Přečteno 2733xcelý článek

Matka Boží, vzor panenství

sv. Ambrož Milánský, 29.5. 2012

Kapitola z díla "O pannách" (De virginibus), v němž sv. Ambrož Milánský (4. stol.), Učitel Církve, pravděpodobně jako první sestavil životopis Panny Marie, Matky Boží coby vzor panenství.

Přečteno 2548xcelý článek

Účast Marie na díle vykoupení

Wincenty Granat, 7.5. 2012

Další z mariologických pojednání z pera polského katolického teologa, služebníka Božího Wincentyho Granata (1900-1979), jenž se tentokrát zabývá prostřednictvím a spoluvykupitelstvím Panny Marie.

Přečteno 2050xcelý článek

Skrze Marii ke Kristu

Adrienne von Speyr, 26.3. 2012

Úryvek z mariánské modlitby švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967). Maria je nám darem od Boha, neboť se Bohu darovala.

Přečteno 1572xcelý článek

Mariino panenství po porodu

Jean-Claude Michel, 13.2. 2012

Byl Ježíš jediným synem Marie? Nebo snad měli Maria a Josef kromě Ježíše následně spolu i další děti, Ježíšovy bratry a sestry? Na tyto a další otázky odpovídá ve svém textu francouzský člen Komunity Blahoslavenství Jean-Claude Michel.

Přečteno 3666xcelý článek

Matka Boží ve světle protestantské teologie

Stanisław Celestyn Napiórkowski, 16.1. 2012

Protestantismus se již od svého počátku v mnohém oddělil od dosavadní křesťanské tradice a byl tak přinucen znovu reflektovat základní křesťanská témata, mezi něž patří i osoba Panny Marie. Následující text kromě této reflexe popisuje, jak na osobu Matky Boží nahlížel a jaký vztah k ní měl otec reformace Martin Luther (1483-1546).

Přečteno 4423xcelý článek

Svatost Boží Rodičky Marie

Wincenty Granat, 9.1. 2012

K tomu, aby Maria mohla být matkou Boha a nést ve svém lůně Toho, který je Svatý, bylo zapotřebí, aby byla taktéž zcela svatá, a to díky Boží milosti. O tom pojednává v dalším dílu své mariologie polský teolog Wincenty Granat (1900-1979).

Přečteno 1789xcelý článek

Boží mateřství Panny Marie

Wincenty Granat, 28.12. 2011

Mariino mateřství je výchozím bodem veškeré "řeči o Marii" (mariologie) a tudíž i nejdůležitějším z mariánských dogmat a jejich středem. Maria počala z Ducha svatého a Bůh Syn se v ní stal navěky člověkem. Skrze lůno Mariino počalo celé stvoření být taženo do Lůna Trojice a Bůh zjevil světu svoji "lidskou tvář".

Přečteno 2461xcelý článek

O Gloriosa Domina

Venantius Fortunatus, 24.12. 2011

"O Gloriosa Domina" je druhou polovinou hymnu "Quem terra, pontus, aethera", jejž složil Venantius Fortunatus (530-601/609), biskup v Poitiers. Patří k mariánským hymnům, jež našli své místo v liturgii, a najdeme jej i v Liturgii hodin. Tento hymnus si velmi oblíbil sv. Antonín Paduánský (1195-1231), jemuž jej podle tradice údajně zpívala jeho matka, když byl malým dítětem. Sv. Antonín si ho prozpěvoval celý svůj život a dokonce i ve chvíli své smrti.

Přečteno 1916xcelý článek

Panenství Panny Marie

Wincenty Granat, 19.12. 2011

Dalším z mariánských dogmat je dogma o ustavičném panenství Panny Marie, Matky Boží, tedy o Mariině panenství při početí Krista, při Jeho porodu i po Kristově narození až do konce jejího života. Tato skutečnost "trojího panenství" Panny Marie je na pravoslavných ikonách znázorněna třemi hvězdami na Mariině oděvu.

Přečteno 4005xcelý článek

Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy

Wincenty Granat, 12.12. 2011

První část ze stručné mariologie, pocházející z pera významného polského dogmatického teologa, Služebníka Božího Wincentyho Granata (1900-1979). Další díly budou následovat.

Přečteno 2484xcelý článek

Neposkvrněné početí Panny Marie

Wincenty Granat, 5.12. 2011

Neposkvrněné početí Panny Marie je - vedle Mariina Božího mateřství, ustavičného panenství a nanebevzetí - jedním ze čtyř mariologických dogmat. Za dogma bylo slavnostně vyhlášeno 8. prosince 1854 papežem Piem IX. Jaké jsou jeho teologické základy, nám osvětluje text polského dogmatického teologa, služebníka Božího Wincentyho Granata (1900-1979).

Přečteno 3973xcelý článek

Maria, Služebnice Pána

Adrienne von Speyr, 14.11. 2011

Výběr z hlubokých úvah švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (1902-1967) o osobě Panny Marie, Matky Páně, pocházejících z knihy "Služebnice Pána" ("Die Magd Des Herrn"), kterou v českém překladu vydalo roku 1993 Karmelitánské nakladatelství.

Přečteno 1861xcelý článek

Povýšena nad anděly

Kolda z Koldic, 11.8. 2011

"Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů", modlíme se v den slavnosti Nanebvzetí Panny Marie dle Breviáře. A proto, jak stojí tamtéž, "radujme se všichni a spolu s nimi oslavujme Boha!" A rozjímejme nad touto skutečností třeba spolu s českým dominikánem Koldou z Koldic (přelom 13. a 14. století).

Přečteno 2127xcelý článek

Panna Maria v Koránu

Ignác Veselý, 23.5. 2011

Mezi biblickými osobami, které vystupují v Koránu, zaujímá čestné místo Panna Maria, arabsky zvaná Mariamu, jejímž jménem je nadepsána celá jedna súra a kromě toho je zmínka o ní ještě v dalších súrách. Korán mluví o Marii s úctou a mimo jiné ji dává za vzor věřícím.

Přečteno 2728xcelý článek

Maria Prostřednice

Gabriel od sv. Marie Magdaleny, 1.5. 2011

Panna Maria je Bránou, skrze niž na svět přišel "Král slávy" (srov. Ž 24,9). Je ale také cestou k Tomu, který se v ní "stal tělem" (srov. J 1,14). Díky Božímu mateřství je Prostřednicí všech Božích milostí, jejichž pramenem je Bůh sám.

Přečteno 2306xcelý článek

Maria - zářivá duha

sv. Antonín Paduánský, 21.3. 2011

Událost Zvěstování Páně rozvádí ve svém kázání velký "mistr slova" Antonín Paduánský (1195-1231), italský světec a slavný kazatel z řádu menších bratří.

Přečteno 1993xcelý článek

Maria prvních křesťanů

Emilián Soukup, 1.1. 2011

Mariánská úcta není "katolickým výmyslem", který by byl prvním křesťanům cizí, ale právě naopak: úcta k Marii Panně a Matce Ježíše je dědictvím a rozvinutím počateční křesťanské víry, jak dále nastiňuje dominikánský teolog Emilián Soukup (+1962).

Přečteno 2594xcelý článek

A jméno té panny bylo Maria

sv. Bernard z Clairvaux, 6.9. 2010

Ke svátku Jména Panny Marie (12. 9.) nabízíme úryvek z kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153), Učitele Církve, ve kterém vykládá význam označení Marie jako "Hvězdy mořské".

Přečteno 3468xcelý článek

Panna Maria, prostřednice

sv. Jan Maria Vianney, 9.8. 2010

Část kázání na svátek Nanebevzetí Panny Marie od svatého faráře arského Jana Maria Vianneyho (1786-1859), člověka hluboké a ryzí zkušenosti s Bohem.

Přečteno 2069xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |