Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Píseň o Nejsvětější Panně

Píseň o Nejsvětější Panně

sv. Efrém Syrský, 9.6. 2012

Mariánský hymnus o "Panně i Matce" od světce a Učitele Církve Efréma Syrského (4. stol.), který ne nadarmo je nazýván mj. jako "Doctorus Marianus", tedy "Mariánský Učitel".

 

 oranta-003-upr-men.jpg

 

Pro tvou milost, Pane, budu zpívat

vybrané písně o Panně,

jež se zázračným způsobem

stala Matkou.

Ona je Pannou i Matkou.

Chvála Tomu, jenž ji vyvolil!

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

V zástupu čistých panen věrně stojí,

v tichosti nosí mateřský plod.

Panna má Dítě -

kdo není ohromen?

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Není ženy,

jež by s mlékem vlastnila i panenství.

Kde je mléko,

tam není panenství.

Div stal se v Marii:

porodila jako Panna.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Ona je polem,

jež nezná oráče,

na něm vzešla

úroda požehnaná.

Bez semene

vydala světu plod.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Ona je korábem

plným veškerého dobra,

vezoucím chudým

dary nebe.

Skrze ni se zemřelí stali bohy -

neboť nosila Život.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

V Marii se chlubí

všechny panny,

neboť je Pannou,

dojdou cti.

Z ní povstalo Světlo

pro ty, již žijí v temnotách.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Skrze Marii pozvedla hlavu

ponížená Eva.

Maria porodila Dítě,

vítěze nad hadem[1] -

listoví hanby[2] se změnilo ve slávu.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Dvě panny

má lidstvo.

Jedna byla příčinou života,

druhá smrti.

Skrze Evu přišla smrt,

skrze Marii život.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Matku z pádu

pozvedla Dcera.

První se zakryla

listovím hanby.

Druhá dala té první

roucho slávy.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Skrze Marii zasvitla

ženám naděje,

neboť závist obklopila jejich sluch

a hanba jejich tváře.

Maria jim přinesla svobodu

a navrátila nevinnost.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Dnes se radují

všechny ženy,

neboť - jako ony - nosila Maria plod,

jenž dává život

jejich synům.

Sláva Tomu, který ji seslal!

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

Skrze Marii vzešlo světlo,

jež rozptýlilo

skrze Evu na svět přivedenou temnotu,

a tou zahalená země

byla skrze Marii

zaplavena světlem.

 

Požehnaný, jenž se narodil z Panny a spasil nás!

 

[Z knihy Franciszek Drączkowski: Patrologia, Lublin 1999, s. 114-116, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Více o sv. Efrému Syrském

 

Od téhož autora:

Duch a Oheň 
Bděte: znovu přijde!
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy
Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Píseň o Nejsvětější Panně
Řeč o Svatém týdnu

 

Související články:

Emilián. Soukup: Maria prvních křesťanů
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi  
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté  
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Panenství pro Boží království očima církevních otců 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Maxim Turínský: Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku  
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně 
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie   
Lukáš Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431)
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...  
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice  
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti  
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many  
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Tomáš Akvinský: O trojím rození 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Stará irská litanie k Panně Marii
Ch.-V. Héris: Tajemství Vtělení
Lukáš Drexler: Maria souznělá
Emilián Soukup: Bohorodička 
Petr Kanisius: Maria a ďábel 

 

Poznámky:


[1] Srov. Gen 3,15.

[2] Srov. Gen 3,7.

 

[RSS]

Přečteno 2803x

další články